Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Σύστημα παρακολούθησης αποδοτικότητας εξοπλισμού βιομηχανικών μονάδων

Τεύχος

08/2015

Περίληψη

Σουηδική εταιρεία με δραστηριότητα στο σχεδιασμό λογισμικού έχει αναπτύξει σύγχρονο σύστημα μέτρησης χρόνου λειτουργίας και αποδοτικότητας εξοπλισμού που χρησιμοποιείται σε εργοστασιακές και βιομηχανικές μονάδες. Το σύστημα μπορεί να υποστηρίξει τις βιομηχανίες να αυξήσουν την ενεργή χρήση των μηχανημάτων τους, να παρακολουθούν τυχόν σφάλματά τους και να λαμβάνουν στοιχεία για τη συνολική αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού τους. Επιπλέον, έχει τη δυνατότητα καταγραφής των επιδόσεων του εξοπλισμού σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα είναι κατοχυρωμένο με copyright. Η σουηδική εταιρία, με έδρα στα Νοτιοανατολικά της χώρας, αναζητά συνεργάτες για εμπορική αξιοποίηση (διανομή ή μεταπώληση) και αδειοδότηση χρήσης της τεχνολογίας.

Περιγραφή

Το σύστημα προσφέρει στον πελάτη τη δυνατότητα βελτιστοποίησης της απόδοσης των μηχανημάτων του καθώς και αύξηση της τελικής παραγωγής. Σύμφωνα με την εμπειρία της σουηδικής εταιρίας, σε πελάτες που χρησιμοποίησαν το σύστημα παρακολούθησης αποτελεσματικότητας εξοπλισμού, παρατηρήθηκε άμεση αύξηση κατά 10-15%  της συνολικής παραγωγής. Η μέση χρήση του εξοπλισμού κυμαίνεται συνήθως σε ποσοστά 45-50%. Ωστόσο έχει παρατηρηθεί ότι οι περισσότερες εταιρείες θεωρούν ότι κατέχουν κατά πολύ υψηλότερο ποσοστό χρήσης του εξοπλισμού τους από όσο προκύπτει όταν πραγματοποιηθούν αντικειμενικές μετρήσεις. Με το συγκεκριμένο σύστημα, η χρήση του εξοπλισμού αυξάνεται σε ποσοστά από 55% έως 60%.  Μετά από μια περίοδο συνεχούς εφαρμογής του συστήματος, μπορεί να επιτευχθεί χρήσης της τάξεως έως και του 65-75%.

Η σουηδική εταιρία δραστηριοποιείται στο χώρο ανάπτυξης ολοκληρωμένου λογισμικού, συμπεριλαμβανομένου του hardware από το 1992. Τα πρώτα συστήματα έχουν τεθεί σε λειτουργία εδώ και 10 χρόνια έχοντας πετύχει αδιάλειπτη λειτουργία και πλήρη ικανοποίηση των χρηστών τους. Οι πελάτες της εταιρείας μπορούν είτε να αγοράσουν είτε να μισθώσουν τον εξοπλισμό καθώς και να αγοράσουν άδειες λογισμικού. Η σουηδική εταιρία, στο πλαίσιο επέκτασης των δραστηριοτήτων της, αναζητά συνεργάτες για σύναψη μακροχρόνιας εταιρικής σχέσης.
Μερικά από τα σημαντικότερα τεχνικά χαρακτηριστικά της προτεινόμενης τεχνολογίας είναι τα ακόλουθα: 
•	Το σύστημα περιλαμβάνει το λογισμικό MUR το οποίο αποτυπώνει όλη τη λειτουργία και τον προγραμματισμό σε διάγραμμα Gantt.
•	Τα δεδομένα που εξάγονται από το MUR είναι σε μορφή συμβατή με άλλα λογισμικά για περαιτέρω χρήση και επεξεργασία. 
•	Δυνατότητα αναλυτικής αναφοράς για την συνολική απόδοση είτε όλου του εξοπλισμού είτε για εξατομικευμένη χρήση όπως για επιλεγμένα μηχανήματα, για συγκεκριμένες περιόδους αναφοράς, για συγκεκριμένες ημέρες ή ώρες. Παρέχεται στο χρήση η δυνατότητα πολλαπλών συνδυασμών/επιλογών.
•	Εξαγωγή στατιστικών στοιχείων για ημέρα, εβδομάδα, μήνα και έτος.
•	Σύστημα ανάλυσης και δυνατότητα εξαγωγής στοιχείων (γραφικά) για τον αριθμό και τη συχνότητα της διακοπής λειτουργίας κάθε μηχανήματος. Πλήρης ανάλυση του συνόλου ή επιλεγμένων διακοπών. 
 
•	Το σύστημα παρέχεται και με τη δυνατότητα φορητότητας – MUR Bag. Το φορητό σύστημα είναι πλήρως εξοπλισμένο και απαιτεί μόνο τη σύνδεση σε κάποιο δίκτυο. 
•	Το σύστημα μπορεί να αποτελέσει εύχρηστο εργαλείο τεκμηρίωσης της παραγωγής αφού είναι δυνατή η καταγραφή σχολίων για τυχόν αποκλίσεις της λειτουργίας. Εκτός των αυτοματοποιημένων σχολίων που εισάγει το σύστημα, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να εισάγει εξατομικευμένες πληροφορίες χειροκίνητα.
•	Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να ορίσει σημεία επαφής για άμεση ειδοποίηση σε περίπτωση συναγερμού. Ο ενδιαφερόμενος ειδοποιείται στο κινητό του ή στο email του για το εάν κάποια λειτουργία έχει διακοπεί. Τα πεδία χρήσης συναγερμού και ειδοποίησης προεπιλέγονται από το χρήστη.      
•	Παράλληλη οπτική απεικόνιση σε οθόνες προσωπικών υπολογιστών και σε οθόνες παρακολούθησης που βρίσκονται στο χώρο της γραμμής παραγωγής και στο κέντρο λειτουργίας. Η οπτική απεικόνιση παρέχεται πάντα σε πραγματικό χρόνο.

Τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας είναι: 

•	Το σύστημα μπορεί να συμβάλει στην προσπάθεια των εταιρειών να αυξήσουν τη χρήση των μηχανημάτων τους, να παρακολουθούν τυχόν σφάλματά τους και να λαμβάνουν στοιχεία για τη συνολική αποτελεσματικότητα τους.
•	Παρέχει ελεγχόμενη/επιλεκτική πρόσβαση του προσωπικού σε δεδομένα που αφορούν τις επιδόσεις του εξοπλισμού. Πρόσβαση σε λειτουργικά δεδομένα μπορούν να έχουν οι τεχνικοί, δεδομένα αναφορικά με τη λειτουργία και τις διαδικασίες μπορούν να λαμβάνουν οι διαχειριστές κ.ο.κ. Όλες οι προεπιλογές καθορίζονται και μεταβάλλονται από το χρήστη.
•	Η εγκατάσταση του συστήματος είναι απλή και αποτελεσματική από πλευράς κόστους, δεδομένου ότι χρησιμοποιεί υφιστάμενα ενσύρματα (LAN) ή ασύρματα δίκτυα (WiFi). 
•	Το λογισμικό έχει αναπτυχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εύκολο στην εγκατάσταση και στη χρήση.
•	Το σύστημα υποστηρίζει και δυνατότητα παρακολούθησης μέσω εφαρμογών σε κινητές συσκευές. Οι διαχειριστές του συστήματος έχουν την δυνατότητα να ενημερώνονται μέσω κινητών τηλεφώνων ή email εξ’αποστάσεως σε πραγματικό χρόνο. 
Η σουηδική επιχείρηση αναζητά συνεργάτες με μεγάλο δίκτυο συνεργατών στη μεταποιητική βιομηχανία ή/ και που να μπορούν να προσφέρουν συμπληρωματικές δραστηριότητες. Στην περίπτωση της τεχνικής συνεργασίας, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να δραστηριοποιείται σε συστήματα  συμβατά με όλο το φάσμα εφαρμογών του προϊόντος της σουηδικής εταιρίας. Στην περίπτωση του δικτύου διανομής και μεταπώλησης, ο ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει τη δυνατότητα άμεσης πρόσβασης σε κανάλι επικοινωνίας με πελάτες, προκειμένου να αποδείξει την ικανότητα πώλησης ή μίσθωσης του εξοπλισμού και του συστήματος. Όλες οι πληροφορίες μας παραχωρήθηκαν από το σουηδικό οργανισμό ALMI, μέλος του Ευρωπαϊκού δικτύου μεταφοράς τεχνολογίας Enterprise Europe Network. 
Οι ενδιαφερόμενοι για περισσότερες πληροφορίες μπορούν να απευθυνθούν στο Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μέλος του Enterprise Europe Network Hellas, τηλ. 210-3607690, e-mail: praxi@help-forward.gr, web: http://www.help-forward.gr.