Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης : O ρόλος των επιχειρήσεων

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 6/11/2012

To Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (ΕΤΕΠ-Κ) σε συνεργασία με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη και συντονιστή του Enterprise Europe Network - Hellas, διοργανώνουν τη Δευτέρα 05 Νοεμβρίου 2012, σεμινάριο ενημέρωσης με θέμα:
Στρατηγικές Ευφυούς Εξειδίκευσης: O ρόλος των επιχειρήσεων
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στο Επιστημονικό και Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης (Ν. Πλαστήρα 100, Βασιλικά Βουτών, Ηράκλειο) μεταξύ 15.00-18.00 στην αίθουσα συναντήσεων Α κτιρίου, ά όροφος. Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση της επιχειρηματικής κοινότητας σχετικά με τις νέες ευκαιρίες που προσφέρονται για χρηματοδότηση της έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα έτη 2014-2020 μέσου του προγράμματος ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020 αλλά και τη Στρατηγικής Ευφυούς Εξειδίκευσης η οποία θα βρεθεί στο επίκεντρο της κοινοτικής χρηματοδότησης για την έρευνα και την τεχνολογία τα έτη 2014-2020. Πατήστε εδώ για να δείτε το πρόγραμμα του σεμιναρίου. Πληφοροφορίες & εγγραφές Νόρα Φραγκιαδουλάκη E-mail: nora@stepc.gr Τηλ. 2810 391900

 

Πόρισμα

Στο πλαίσιο της στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ που υιοθετήθηκε από την Επιτροπή, η εμβληματική πρωτοβουλία ‘Ένωση Καινοτομίας’ καθορίζει μια ολοκληρωμένη στρατηγική για την καινοτομία με σκοπό την ενίσχυση της ικανότητας της Ευρώπης να επιτύχει έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και αναδεικνύει την έννοια της έξυπνης εξειδίκευσης ως ένα μέσο για την επίτευξη αυτών των στόχων. Η έξυπνη εξειδίκευση έχει προταθεί ως μια ‘εκ των προτέρων προϋπόθεση’ για την επόμενη περίοδο προγραμματισμού της πολιτικής συνοχής (2014-2020). Αυτό σημαίνει ότι κάθε Κράτος Μέλος και περιφέρεια οφείλει να έχει μια τέτοια στρατηγική σε ισχύ προ- κειμένου να μπορέσει να λάβει χρηματοδότηση από την ΕΕ μέσω των διαρθρωτικών ταμείων για τα μέτρα καινοτομίας που σχεδιάζει. Η έξυπνη εξειδίκευση δεν αποτελεί μια διαφορετική προσέγγιση για την έρευνα και τη καινοτομία. Περιλαμβάνει όχι μόνο τις επενδύσεις στους τομείς της έρευνας και της μεταποίησης αλλά και την οικοδόμηση της ανταγωνιστικότητας μέσω: της σχεδιαστικής και δημιουργικής βιομηχανίας, της κοινωνικής καινοτομίας και της καινοτομίας των υπηρεσιών, των νέων επιχειρηματικών μοντέλων και της καινοτομίας που βασίζεται στην πρακτική εφαρμογή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μεθοδολογική υποστήριξη και πρακτική καθοδήγηση στους εθνικούς και περιφερειακούς φορείς χάραξης πολιτικής που εμπλέκονται στο σχεδιασμό και την υλοποίηση στρατηγικών έρευνας και καινοτομίας για την έξυπνη εξειδίκευση (RIS3). Αυτή η διαδικασία περιλαμβάνει μια πλατφόρμα έξυπνης εξειδίκευσης, εκδηλώσεις και υλικό τεκμηρίωσης και κυρίως έναν οδηγό για την ανάπτυξη RIS3.