Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Hμερίδα για τον Ορίζοντα 2020

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 5/2/2013

Η ΓΓΕΤ αναγγέλλει τη διοργάνωση ημερίδας σχετικά με το περιεχόμενο του νέου Προγράμματος Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία 2014-2020 (Ορίζοντας 2020). Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στις 5 Φεβρουαρίου 2013 στο Αμφιθέατρο του ΕΚΕΦΕ «ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ» και προσκαλούμε όλους τους ενδιαφερόμενους και κυρίως την επιστημονική και ερευνητική κοινότητα, τις επιχειρήσεις, περιλαμβανομένων των νέων μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Επίσης, λόγω συνέργειας του Ορίζοντα 2020 με τα διαρθρωτικά ταμεία καλούνται να συμμετάσχουν στην ημερίδα και εκπρόσωποι εθνικών και περιφερειακών αρχών αρμόδιοι για το σχεδιασμό της στρατηγικής έξυπνης εξειδίκευσης. Για το πρόγραμμα της ημερίδας παρακαλούμε πατήστε εδώ. Η παρουσίαση του νέου Προγράμματος Πλαισίου, όπως έχει διαμορφωθεί έως σήμερα σε επίπεδο Συμβουλίου, θα γίνει από τον Γενικό Διευθυντή Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Επίδειξης της Ε. Επιτροπής, κ. Robert-Jan SMITs. Επίσης στην ημερίδα θα παρευρίσκεται και ο κ. Jack Metthey, Διευθυντής της ΓΔ ΕΤΑ&Κ, με αρμοδιότητα το Πρόγραμμα Πλαίσιο και τις σχέσεις της Ε. Επιτροπής με το Συμβούλιο και το Ε. Κοινοβούλιο. Την συζήτηση θα συντονίσει ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας & Τεχνολογίας, καθηγ. κ. Βασίλης Μάγκλαρης. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στα αγγλικά. Πληροφορίες σε σχέση με την τρέχουσα κατάσταση και το περιεχόμενο του Ορίζοντα 2020 υπάρχουν στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ: http://www.gsrt.gr/central.aspx?alias=22_Horizon2020Dec12 Πληροφορίες: M. Κουτροκόη, 210-7458101, mkoutr@gsrt.gr A. Τσιλιάνου, 210-7458093, atsi@gsrt.gr Για την ανακοίνωση στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ, παρακαλούμε πατήστε εδώ