Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

SME Instrument: Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ορίζοντα 2020 για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 24/4/2015

SME Instrument: Το χρηματοδοτικό εργαλείο του Ορίζοντα 2020
για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις
Παρασκευή, 24 Απριλίου 2015 (10:00π.μ. – 12:30μμ)
Τόπος διεξαγωγής: NΟΗΣIΣ (Αίθουσα βιβλιοθήκης) – 6o χλμ. Θεσσαλονίκης – Θέρμης
To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και η Ζώνη Καινοτομίας διοργανώνουν ημερίδα για το SME Instrument, το εργαλείο -
πρόγραμμα για την χρηματοδοτική υποστήριξη των καινοτόμων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (μΜΕ), στο νέο
Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα και την Καινοτομία “ΟΡΙΖΟΝΤΑΣ 2020” της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Απευθύνεται σε εξαιρετικά καινοτόμες μΜΕ, κερδοσκοπικού χαρακτήρα, με σημαντική δυναμική για ανάπτυξη
καινοτομίας και έντονα χαρακτηριστικά διεθνοποίησης. Χρηματοδοτεί έργα για την ανάπτυξη εξαιρετικά
καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών, που χαρακτηρίζονται από υψηλό δείκτη Επιπέδου Τεχνολογικής
Ετοιμότητας (Technology Readiness Level). Στόχος του προγράμματος είναι η δημιουργία υψηλής προστιθέμενης
αξίας καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών και η εμπορική αξιοποίησή τους με σημαντικές πιθανότητες
επιτυχίας στη διεθνή αγορά.
Σκοπός της εκδήλωσης είναι η ευαισθητοποίηση και η ενημέρωση δυνητικών συμμετεχόντων μΜΕ στο SME
Instrument και η παροχή οδηγιών και συμβουλών για τον στρατηγικό σχεδιασμό προτάσεων.

Πληροφορίες: Γιώργος Τζαμτζής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, T: (+30) 210 36 07 690, tzamtzis@help-forward.gr
Κώστας Τραμαντζάς, Ζώνη Καινοτομίας Α.Ε, T(+30) 2310379259, tramantzas@thessinnozone.gr