Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Life Sciences Business Day (Tεχνολογική-επιχειρηματική εκδήλωση στον τομέα της βιοτεχνολογίας)

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 12/10/2005

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, έχοντας αναλάβει την πρωτοβουλία για την υποστήριξη και την προώθηση του επιχειρηματικού τομέα της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα, διοργανώνει την Τετάρτη 12 Οκτωβρίου 2005, στο ξενοδοχείο Athens Electra Palace, συνάντηση ελληνικών εταιρειών στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η εκδήλωση αποτελείται από δύο μέρη: 1. Συνάντηση εταιρειών-μελών του HBC (Hellenic Biotechnology Club - HBC) και άλλων ελληνικών εταιρειών στον τομέα της βιοτεχνολογίας, διαγνωστικών, βιοϊατρικής & φαρμακευτικής. Η συνάντηση είναι ανοιχτή αποκλειστικά σε εκπροσώπους εταιρειών. Η σύσταση τoυ HBC (Hellenic Biotechnology Club) αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για τη δημιουργία του πρώτου φορέα στην Ελλάδα που συγκεντρώνει και αντιπροσωπεύει τις ελληνικές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της βιοτεχνολογίας και των βιο-επιστημών. 2. Εκδήλωση τεχνολογικού & επιχειρηματικού περιεχομένου στον τομέα της βιοτεχνολογίας & νανο-βιοτεχνολογίας, η οποία είναι ανοιχτή σε ερευνητές, εταιρείες και άλλους ενδιαφερόμενους φορείς. Η εκδήλωση περιλαμβάνει σειρά παρουσιάσεων σχετικά με επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα και νέες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της βιοτεχνολογίας και νανο-βιοτεχνολογίας. Πρόγραμμα εκδήλωσης και παραπομπές στις παρουσιάσεις

 

Πόρισμα

Στην απόφαση σύστασης νομικής οντότητας στο άμεσο μέλλον που θα προωθήσει την ανάπτυξη του επιχειρηματικού τομέα της βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα κατέληξε η δεύτερη συνάντηση των εταιρειών – μελών του Hellenic Biotechnology Club (HBC), που πραγματοποιήθηκε στις 12 Οκτωβρίου 2005 στην Αθήνα. Η σύσταση τoυ HBC αποτελεί μία πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ για τη δημιουργία του πρώτου φορέα στην Ελλάδα που θα συγκεντρώνει και θα εκπροσωπεί τις ελληνικές επιχειρήσεις του τομέα της βιοτεχνολογίας και των βιο-επιστημών, ενός τομέα με ιδιαίτερα σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης διεθνώς και στη χώρα μας. Στόχος του Club είναι να προάγει την εικόνα του ελληνικού κλάδου βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και το εξωτερικό, να συμβάλλει στη διασύνδεση έρευνας και παραγωγής και να ενθαρρύνει την επιχειρηματική και τεχνολογική συνεργασία μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων. Στη συνάντηση παραβρέθηκαν 23 εκπρόσωποι επιχειρήσεων του χώρου των βιο-επιστημών καθώς και προσκεκλημένοι εκπρόσωποι επιχειρήσεων βιοτεχνολογίας από το εξωτερικό (Ισπανία, Ολλανδία, Γερμανία). Να σημειωθεί ότι η πρώτη συνάντηση εργασίας των εταιρειών του HBC είχε γίνει τον Ιούλιο του 2004 στους χώρους του ΣΕΒ και έτυχε ιδιαίτερα θερμής ανταπόκρισης για τη συνέχεια και ενδυνάμωση του Club. Στην εκδήλωση, η οποία απευθυνόταν αποκλειστικά στα μέλη του HBC, συζητήθηκαν ζητήματα σχετικά με την κατάλληλη νομική μορφή που πρέπει να λάβει το Club, τους τρόπους χρηματοδότησής του και τον λεπτομερέστερο προσδιορισμό των στόχων του. Τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο ομάδα εργασίας που σχηματίστηκε από εκπροσώπους των εταιρειών MICREL Medical Devices S.A., MEDICON S.A., BIOGENOMICA S.A., EMBIO καθώς και του ΠΡΑΞΗ. Την εκδήλωση απασχόλησαν, επίσης, θέματα όπως οι μελλοντικές πρωτοβουλίες και δραστηριότητες του HBC, ο εκτιμώμενος προϋπολογισμός λειτουργίας αλλά και οι ευκαιρίες χρηματοδότησης της έρευνας στον τομέα των βιοεπιστημών (διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα) τόσο σε εθνικό όσο και σε κοινοτικό επίπεδο καθώς και οι πολιτικές στις οποίες στηρίζονται. Επίσης, παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα διεθνών εκθέσεων και εκδηλώσεων μεταφοράς τεχνολογίας στις οποίες συμμετείχε το ΠΡΑΞΗ διευκολύνοντας ή εκπροσωπώντας μέλη του HBC καθώς και οι προτεινόμενες για συμμετοχή διεθνείς εκθέσεις και εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας του επόμενου δωδεκαμήνου. Στη συνέχεια της κλειστής συνάντησης των μελών του HBC, ακολούθησε ανοιχτή εκδήλωση την οποία παρακολούθησαν, εκτός από τις συμμετέχουσες εταιρείες, 35 ερευνητές εκπαιδευτικών και ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας. Το πρόγραμμα περιελάμβανε σειρά παρουσιάσεων σχετικά με επιτυχημένα επιχειρηματικά μοντέλα από την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πρόσφατες τεχνολογικές εξελίξεις στους τομείς της βιοτεχνολογίας και νανο-βιοτεχνολογίας.