Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ενημερωτική Ημερίδα για τα Προγράμματα του 7ου ΠΠ: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), Ερευνητικές Υποδομές, Κοινές Πρωτοβουλίες: ARTEMIS, ENIAC και AAL

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 27/1/2009

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Ανάπτυξης, διοργανώνει ενημερωτική ημερίδα στην Αθήνα για την παρουσίαση των εξής προγραμμάτων και Κοινών Πρωτοβουλιών: «ICT: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών», «Ερευνητικές Υποδομές (Research Infrastructures)» του 7ου ΠΠ και Κοινές Πρωτοβουλίες ARTEMIS, ENIAC και AAL. Η εκδήλωση διοργανώνεται στο πλαίσιο της υποστήριξης της ΓΓΕΤ για την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής στα παραπάνω Προγράμματα του 7ου ΠΠ και τις Κοινές πρωτοβουλίες. Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί Η ενημερωτική ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα, την Τρίτη, 27/1/2009, Αμφιθέατρο Υπουργείου Ανάπτυξης, Λ. Μεσογείων 119). Η εκδήλωση πραγματοποιείται με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος της εκδήλωσης είναι η πληροφόρηση φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα), καθώς και μεμονωμένων ερευνητών, για τις δυνατότητες που προσφέρουν τα παραπάνω δύο Προγράμματα στο πλαίσιο των τρεχουσών Προσκλήσεων Υποβολής Προτάσεων, καθώς και οι προοπτικές στο πλαίσιο των Κοινών Τεχνολογικών Πρωτοβουλιών ARTEMIS, ENIAC και AAL. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα της εκδήλωσης πατώντας εδώ Πληροφορίες ΓΓΕΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης κα. Μ. Κουτροκόη ΓΓΕΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για Ερευνητικές Υποδομές & ICT Τηλ. 210 74 58 101 e-mail: mkoutr@gsrt.gr