Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Ημερίδα ενημέρωσης - νέες προκηρύξεις των θεματικών προτεραιοτήτων «Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών» (ICT) και «Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες» (NMP) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου

Ημερομηνία Εκδήλωσης: 10/9/2009

Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), Υπουργείο Ανάπτυξης, και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικά Σημεία Επαφής για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & την Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7οΠΠ), διοργανώνουν ενημερωτική ημερίδα για την παρουσίαση των εξής προγραμμάτων του 7ου ΠΠ: «Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών (ICT)» και «Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά & νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP)». Η ημερίδα πραγματοποιείται με την υποστήριξη των Γενικών Διευθύνσεων Έρευνας και Κοινωνίας της Πληροφορίας και Μέσων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και θα λάβει χώρα την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2009, στο Αμφιθέατρο του Υπουργείου Ανάπτυξης (Λ. Μεσογείων 119, Αθήνα). Η εκδήλωση στοχεύει στην πληροφόρηση φορέων με ερευνητικές δραστηριότητες (ερευνητικά κέντρα, πανεπιστήμια, επιχειρήσεις, φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα) καθώς και μεμονωμένων ερευνητών σχετικά με τις δυνατότητες που προσφέρουν οι τρέχουσες Προσκλήσεις Υποβολής Προτάσεων των παραπάνω δύο προγραμμάτων και εντάσσεται στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων για την περαιτέρω ενίσχυση της εθνικής συμμετοχής στα Προγράμματα του 7ου ΠΠ. Στη διάρκεια της ημερίδας οι Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ.κ. Ι. Αναστασίου (Γενική Διεύθυνση Έρευνας, Directorate G:Industrial Technologies, Unit G1: Strategy and Policy), G. Kalbe, (Γενική Διεύθυνση Έρευνας και Κοινωνίας της Πληροφορίας & Μέσων της ΕΕ), οι Εθνικοί Εκπρόσωποι και τα Εθνικά Σημεία Επαφής θα παρουσιάσουν τα παρακάτω θέματα:
  • Την 5η Προκήρυξη της θεματικής προτεραιότητας 2: «Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών» (ΤΠΕ/ICT) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου Ε&Τ της ΕΕ. Η παραπάνω θεματική ενότητα έχει συνολικό προϋπολογισμό 9,1 δισ. ευρώ για την περίοδο 2007-2013 ενώ η τρέχουσα πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει συνολικό προϋπολογισμό 732 εκ. ευρώ και καταληκτική ημερομηνία 26 Οκτωβρίου 2009 (17.00 ώρα Βρυξελλών).
  • Την ετήσια προκήρυξη (2010) της θεματικής προτεραιότητας 4, «Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες» (NMP) με προϋπολογισμό 198 εκ. ευρώ σε 22 θέματα (activities) και καταληκτική ημερομηνία 08 Δεκεμβρίου 2009 (17.00 ώρα Βρυξελλών).
  • Το καινούργιο εργαλείο χρηματοδότησης της ΕΕ «Public Private Partnerships» (PPP), το οποίο αποτελεί ένα από τα μέτρα του λεγόμενου Recovery Package με στόχο να υποστηρίξει τις πιο βαριά πληγείσες βιομηχανίες στην περίοδο της οικονομικής κρίσης, όπως την αυτοκινητοβιομηχανία, την βιομηχανική παραγωγή και την οικοδομική βιομηχανία. Ένας δεύτερος στόχος είναι η υποστήριξη αυτών των βιομηχανιών στην μετάβασή τους στην πράσινη οικονομία. Οι προκηρύξεις αυτές, οι οποίες προκηρύσσονται από κοινού μεταξύ ICT, NMP και άλλων θεματικών περιοχών (Environment, Energy, Transport), είναι οι: “Green Cars” (108 εκ. ευρώ), Energy-efficient Buildings (65 εκ. ευρώ) και Factories of the Future (95 εκ. ευρώ) και έχουν καταληκτική ημερομηνία στις 3 Νοεμβρίου 2009 (17.00 ώρα Βρυξελλών).
  • Τρέχουσες εξελίξεις για Οικονομικά και Νομικά θέματα του 7ου ΠΠ καθώς και άλλες υπηρεσίες και δραστηριότητες των εθνικών σημείων επαφής, οι οποίες υποστηρίζουν καλύτερα την συμμετοχή ελληνικών οργανισμών σε έργα του 7ου ΠΠ. Η είσοδος στην ημερίδα είναι ελεύθερη. Πρόγραμμα ημερίδας Κατεβάστε τις παρουσιάσεις της ημερίδας πατώντας εδώ Δελτίο Συμμετοχής Περισσότερες πληροφορίες: ΓΓΕΤ, Υπουργείο Ανάπτυξης κα. Μ. Κουτροκόη ΓΓΕΤ, Εθνικό Σημείο Επαφής για Ερευνητικές Υποδομές & ICT Τηλ. 210 74 58 101, e-mail: mkoutr@gsrt.gr, http://www.gsrt.gr ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΑΞΗ Δρ. Αναστασία Κωνσταντίνου Εθνικό Σημείο Επαφής για Νανοεπιστήμες, νανοτεχνολογίες, υλικά και νέες βιομηχανικές διεργασίες (NMP) Τηλ. 210 3607690, e-mail: nats@help-forward.gr, ncp@help-forward.gr, http://www.help-forward.gr