Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Παρελθούσες Εκδηλώσεις

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk