Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Τι είναι ο Ορίζοντας 2020

Ο Ορίζοντας 2020 είναι το μεγαλύτερο πρόγραμμα πλαίσιο της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία με συνολικό προϋπολογισμό για την περίοδο 2014-2020 σχεδόν 80 δισ. ευρώ. Το πρόγραμμα συνεισφέρει στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη, συνδυάζοντας την έρευνα με την καινοτομία και εστιάζοντας σε τρεις βασικούς πυλώνες: Επιστημονική Αριστεία, Βιομηχανική Υπεροχή και Κοινωνικές Προκλήσεις. Στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου που θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Δομή του Ορίζοντα 2020

Επιστημονική Αριστεία

Βιομηχανική Υπεροχή

Κοινωνικές Προκλήσεις

Οριζόντιες δράσεις

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ορίζοντα 2020 και τις προκηρύξεις

Ιστοσελίδα της ΕΕ για Ορίζοντα 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html