Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Τελευταίες εξελίξεις για "Νομικά και Οικονομικά Θέματα" του 7ου ΠΠ: Αναφορά των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), Βρυξέλλες, 10-11/06/2008

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/07/2008

Στη συνάντηση συμμετείχαν τα περισσότερα ευρωπαϊκά Εθνικά Σημεία Επαφής. Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Δρ Βασίλης Τσάκαλος. Από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής συμμετείχαν πολλοί κοινοτικοί υπάλληλοι από τα Units Α2, A4, A5, T4, T6 της DG Research. Η συνάντηση είχε ως κύριο στόχο την ενημέρωση των Εθνικών Σημείων Επαφής για την πορεία ανάπτυξης των Joint Technology Initiatives με έμφαση στους διαμορφωμένους (ή διαμορφούμενους για κάποιες από αυτές) κανόνες συμμετοχής. Ένας άλλος στόχος ήταν η ενημέρωση των Εθνικών Σημείων Επαφής για άλλα θέματα σχετικά με διοικητικούς κανόνες συμμετοχής στο FP7. Η αναφορά δεν επαναλαμβάνει τους όρους και κανόνες συμμετοχής του 7ου Προγράμματος Πλαισίου, οι οποίοι μπορούν να βρεθούν στα κατάλληλα κοινοτικά κείμενα, αλλά εστιάζει σε θέματα που πιθανόν να μην είναι απόλυτα σαφή και γνωστά σε όλους τους συμμετέχοντες σε προγράμματα του FP7. Διάφορα θέματα Πιστοποίηση μεθοδολογίας (Certification of methodology) Η διαδικασία πιστοποίησης μεθοδολογίας υπολογισμού δαπανών παραμένει πολύ λίγο δημοφιλής στους οργανισμούς που συμμετέχουν στο FP7. Μόνο 3 αιτήσεις έχουν κατατεθεί έως τώρα, οι οποίες βρίσκονται στο στάδιο της εξέτασης. Επιπλέον, έχουν κατατεθεί 18 ερωτήματα περί της επιλεξιμότητας οργανισμών να προχωρήσουν σε πιστοποίηση. Να σημειωθεί ότι περίπου 300 οργανισμοί πληρούν τα κριτήρια να ζητήσουν πιστοποίηση (συμμετοχή σε 8 έργα του FP6 με χρηματοδότηση άνω των 375.000? το καθένα). Υπενθυμίζεται ότι η πιστοποίηση μεθοδολογίας, επειδή συμβαίνει άπαξ, μειώνει σημαντικά τις ανάγκες συχνής υποβολής πιστοποιητικών ορκωτού λογιστή και άρα, θεωρητικά, ελαφραίνει το διαχειριστικό βάρος συμμετοχής σε έργα του FP7. Ex post audits για έργα του FP6 Η Επιτροπή ανακοίνωσε την εντατικοποίηση των οικονομικών ελέγχων των έργων του FP6 μετά τη λήξη τους από ανεξάρτητους ορκωτούς λογιστές της επιλογής της. Εξελίξεις στην υιοθέτηση του Unique Registration Facility (URF) To URF αποτελεί την κοινοτική βάση δεδομένων, στην οποία θα περιλαμβάνονται όλες οι νομικές οντότητες που συμμετέχουν σε ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα. Κάθε νομική οντότητα θα λάβει έναν ειδικό κωδικό (Personal Identification Code – PIC) που θα την ακολουθεί σε κάθε μελλοντική του συμμετοχή σε προγράμματα. Για την εισαγωγή ενός οργανισμού στο URF απαιτείται η επικύρωση του νομικού καθεστώτος του (Legal Status Validation). Κατά την τρέχουσα περίοδο, η αρμόδια υπηρεσία της Επιτροπής διενεργεί ελέγχους νομικού καθεστώτος κατά προτεραιότητα στους οργανισμούς που βρίσκονται σε διαπραγμάτευση για έργα. Σημειώνεται ότι η διαδικασία αυτή έχει προκαλέσει καθυστέρηση στην εκκίνηση μεγάλου αριθμού ήδη εγκεκριμένων έργων. Η Επιτροπή προτρέπει τους οργανισμούς που έχουν ήδη εγγραφεί στο URF να ορίσουν το νομικό τους εκπρόσωπο (Legal and Administration Representative – LEAR) έτσι, ώστε να υπάρχει επίσημος συνομιλητής για θέματα επικύρωσης νομικού καθεστώτος ή και θέματα μεταβολής στοιχείων. Οι εξελίξεις στην εφαρμογή της διαδικασίας «επανόρθωσης» (redress) 748 από τις 17314 κοινοπραξίες που κατέθεσαν πρόταση στο FP7 υπέβαλαν αίτηση επανόρθωσης. 6 από αυτές έγιναν αποδεκτές και οδήγησαν σε επαναξιολόγηση των προτάσεων και 1 από τις προτάσεις έγινε τελικά δεκτή για χρηματοδότηση. Η Επιτροπή τονίζει σε κάθε ευκαιρία ότι ελάχιστες πιθανότητες υπάρχουν να γίνει αποδεκτή μία αίτηση επανόρθωσης. Τονίζεται δε ιδιαίτερα ότι δεν θεωρούν επαρκή λόγο τη διαφωνία περί της ορθής αξιολόγησης του επιστημονικού επιπέδου της πρότασης. Τέλος, δεν γίνεται αποδεκτή η αίτηση επανόρθωσης εφόσον ενδεχόμενη αλλαγή στον βαθμό ως προς κάποιο κριτήριο αξιολόγησης δεν θα οδηγούσε την πρόταση πάνω από το όριο χρηματοδότησης. Joint technology initiatives Κατά τη συνάντηση αναδείχθηκαν οι ιδιαιτερότητες της κάθε μίας από τις Κοινές Τεχνολογικές Πρωτοβουλίες (Joint Technology Initiatives) σε ότι αφορά τους εμπλεκόμενους φορείς, τη σύνθεση και τους υποψήφιους αποδέκτες του διαθέσιμου προϋπολογισμού και τους κανόνες συμμετοχής. Ακολουθώντας τον παρακάτω σύνδεσμο μπορείτε να δείτε πίνακα όπου έχουμε συγκεντρώσει τις διαθέσιμες πληροφορίες από κάθε JTI σε ό,τι αφορά μία σειρά θεμάτων οικονομικής και νομικής φύσης. JTIs