Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δημοσίευση νέων προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του 7ου Προγράμματος-Πλαισίου της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (FP7)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/07/2009

Ανακοινώθηκε σήμερα η δημοσίευση προσκλήσεων υποβολής προτάσεων βάσει των προγραμμάτων εργασίας για το 2009 και το 2010 των ειδικών προγραμμάτων «Συνεργασία», «Ιδέες» και «Ικανότητες» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας (2007-2013). Οι προθεσμίες και οι προϋπολογισμοί των προσκλήσεων περιλαμβάνονται στα κείμενα των προσκλήσεων των επιμέρους προγραμμάτων, τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls Περισσότερες πληροφορίες για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, προκηρύξεις, αναζητήσεις ερευνητικής συνεργασίας και τη δραστηριότητα NCP του Δικτύου ΠΡΑΞΗ δείτε: www.help-forward.gr/fp7 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk