Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Νέα προκήρυξη προσκλήσεων υποβολής προτάσεων του προγράμματος της Διεθνούς Συνεργασίας (INCO) στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο (FP7)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 09/09/2009

Υποστήριξη της συνεργασίας ερευνητικών φορέων Τρίτων Χωρών με αντίστοιχους φορείς στην ΕΕ
Το πρόγραμμα για τη «Διεθνή Συνεργασία» (INCO) στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Έρευνα & Τεχνολογική Ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (7οΠΠ), σε αντίθεση με ό,τι συνέβαινε στα προηγούμενα Προγράμματα Πλαίσιο, στην πρόσφατη προκήρυξή του δίνει την ευκαιρία για ανάπτυξη συνεργασιών μεταξύ ερευνητικών ιδρυμάτων τρίτων χωρών και αντίστοιχων φορέων στις χώρες της Ευρώπης και στις χώρες που συνδέονται με το 7ο ΠΠ. Αναφερόμαστε ειδικότερα στην προκήρυξη INCO-6 ERA-WIDE η οποία αφορά ενσωμάτωση των γειτόνων της Ευρώπης στον Ευρωπαϊκό Χώρο Έρευνας (ΕΧΕ). Η πρόσκληση είναι ανοιχτή στους επιστημονικούς τομείς που καλύπτονται από τις θεματικές προτεραιότητες του 7ου ΠΠ και έχει ως στόχο κέντρα που βρίσκονται στις ακόλουθες περιοχές:
 • INCO.2010-6.1: Ανατολική Ευρώπη και Νότιος Καύκασος: Μολδαβία, Γεωργία, Ουκρανία, Λευκορωσία, Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν
 • INCO.2010-6.2: Μεσογειακές χώρες - Εταίροι: Μαρόκο, Αλγερία, Τυνησία, Λιβύη, Αίγυπτος, Ιορδανία, εδάφη υπό Παλαιστινιακή διοίκηση, Λίβανος, Συρία Οι δραστηριότητες που καλύπτονται από την πρόσκληση INCO-6 ERA-WIDE είναι οι εξής:
 • Δικτύωση με ερευνητικά κέντρα σε κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες με σκοπό τη διάδοση επιστημονικής πληροφόρησης, τον προσδιορισμό εταίρων και τη δημιουργία κοινών πειραμάτων
 • Ανάπτυξη ενοτήτων για την οικοδόμηση ικανοτήτων και τη διευκόλυνση της συμμετοχής των κέντρων που βρίσκονται σε αυτές τις τρίτες χώρες στο 7ο ΠΠ
 • Ανάπτυξη στρατηγικής των ερευνητικών κέντρων, προκειμένου να αυξηθεί το πεδίο εφαρμογής τους, ιδίως η περιφερειακή τους κάλυψη και να βελτιωθεί η ανταπόκρισή τους στις κοινωνικό-οικονομικές ανάγκες των χωρών τους και της περιοχής. Το πρόγραμμα INCO στο 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο δίνει έμφαση στη δικτύωση της ΕΕ με Τρίτες Χώρες σε θέματα πολιτικής για Έρευνα και Τεχνολογία, στην ανταλλαγή καλών πρακτικών και στην ενίσχυση της ικανότητας των λιγότερο αναπτυγμένων τρίτων χωρών για αξιοποίηση νέων δυνατοτήτων συμμετοχής στο 7ο ΠΠ. Επιγραμματικά το νέο πρόγραμμα εργασίας της Διεθνούς Συνεργασίας περιλαμβάνει και τα ακόλουθα:
 • INCO-1: Διεύρυνση της κοινοπραξίας και των δράσεων των υπαρχόντων δικτύων «INCONET», που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο προηγούμενων προκηρύξεων. Επισημαίνεται ότι τα INCONETs είναι περιφερειακά δίκτυα για την ενίσχυση του διαλόγου σε θέματα πολιτικών Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ).
 • INCO-2 BILAT: Διμερής συντονισμός για βελτίωση και ανάπτυξη των ερευνητικών και τεχνολογικών συνεργασιών με την Αλγερία.
 • INCO-3 ERA-NET: Υποστήριξη του συντονισμού των εθνικών και περιφερειακών πολιτικών και των δραστηριοτήτων των κρατών μελών και των συνδεδεμένων χωρών στον τομέα της διεθνούς συνεργασίας - Δραστηριότητα ERA-NET. Οι προθεσμίες και οι προϋπολογισμοί των προσκλήσεων περιλαμβάνονται στα κείμενα των προσκλήσεων των επιμέρους προγραμμάτων, τα οποία δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα της CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/calls Περισσότερες πληροφορίες για το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο, προκηρύξεις, αναζητήσεις ερευνητικής συνεργασίας και τη δραστηριότητα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικό Σημείο Επαφής (NCP) δείτε: www.help-forward.gr/fp7 ------------------------ Σημειώνεται ότι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ λειτουργεί ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα ευρωπαϊκά Προγράμματα - Πλαίσιo Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης από το 1999 κατόπιν ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Ενόψει των νέων προκηρύξεων του 7ου Προγράμματος Πλαισίου το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ οργανώνει μια σειρά ημερίδων ενημέρωσης για τις θεματικές προτεραιότητες NMP, Security, Space, Transport και INCO, για τις οποίες έχει οριστεί Εθνικό Σημείο Επαφής. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Δικτύου ΠΡΑΞΗ. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας: Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / NCP Unit: ncp@help-forward.gr Μέλος του Enterprise Europe Network - Hellas Εθνικό Σημείο Επαφής για τις δραστηριότητες της «Διεθνούς Συνεργασίας» του 7ου Προγράμματος Πλαισίου   

 • Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk