Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δημόσια Διαβούλευση για την Ευρώπη το 2020 («Μελλοντική Στρατηγική ΕΕ 2020»)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/12/2009

Έγγραφο δημόσιας διαβούλευσης με θέμα τη δημιουργία των προϋποθέσεων για ένα καλύτερο μέλλον για την οικονομία της ΕΕ μέσω της "Στρατηγικής ΕΕ 2020", εξέδωσε πρόσφατα (24/11/2009) η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Σκοπός της στρατηγικής αυτής είναι να επιτευχθεί πιο πράσινη ανάπτυξη χωρίς κοινωνικούς αποκλεισμούς, όπως τόνισε ο Πρόεδρος Barroso στις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές του. Η νέα στρατηγική θα βασιστεί στα επιτεύγματα της Στρατηγικής της Λισαβόνας και ταυτόχρονα θα αντλεί διδάγματα από αυτήν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΕ, το έγγραφο διαβούλευσης εκθέτει ένα όραμα για τον τρόπο με τον οποίο η ΕΕ 2020 θα εστιάζει στην εδραιωμένη ανάκαμψη από την κρίση, που θα συμβάλει στην πρόληψη της επανάληψής της στο μέλλον και σε τρεις θεματικούς στόχους: τη δημιουργία αξίας από τη γνώση, την παροχή δυνατοτήτων στους πολίτες σε μια οικονομία χωρίς αποκλεισμούς και τη δημιουργία μιας ανταγωνιστικής, διασυνδεδεμένης και πιο πράσινης οικονομίας. Η προθεσμία υποβολής παρατηρήσεων στο πλαίσιο της διαβούλευσης είναι η 15η Ιανουαρίου 2010. Οι απαντήσεις μπορούν να σταλούν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση EU2020@ec.europa.eu. Στη συνέχεια, η νέα Επιτροπή θα υποβάλει λεπτομερείς προτάσεις στο Εαρινό Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Ολόκληρο το έγγραφο της διαβούλευσης έχει αναρτηθεί στους δικτυακούς τόπους: http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/index_en.htm και http://ec.europa.eu/eu2020 Μπορείτε να το κατεβάσετε στα ελληνικά απευθείας από τον παρακάτω σύνδεσμο: http://ec.europa.eu/eu2020/pdf/eu2020_el.pdf