Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Press release : 6th FP: Information day in Larissa 30/5/02

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/05/2002

Περισσότεροι από 260 ερευνητές και 290 επιχειρηματίες έχουν ενημερωθεί ως σήμερα από το ΠΡΑΞΗ για τις χρηματοδοτικές δυνατότητες, ευκαιρίες και δυσκολίες που διαφαίνονται στα πλαίσια του 6ου Προγράμματος Πλαισίου (6ο ΠΠ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ερευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη, στις τρεις ημερίδες που οργάνωσε το ΠΡΑΞΗ στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τη Λάρισα, στις 29,30 Απριλίου και στις 30 Μαϊου αντίστοιχα. Η εκδήλωση της Λάρισας (70 συμμετοχές) συνδιοργανώθηκε από τον ΣΘΕΒ και τη ΓΓΕΤ και υποστηρίχθηκε από την ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και την ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΑΕΒΕ. Κύριος ομιλητής της ημερίδας στη Λάρισα ήταν ο κ. Δημήτρης Δενιόζος, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, ο οποίος αναφέρθηκε στο 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης 2002-2006, στα Εθνικά Προγράμματα για την ΕΤΑ καθώς και στην πολιτική της ΓΓΕΤ για τη συμμετοχή των Ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών. Το 6ο Πρόγραμμα Πλαίσιο είναι το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη χρηματοδότηση της Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την περίοδο 2002-2006. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Κοινότητα πρόκειται να διαθέσει περισσότερα από 15 δις Ευρώ για την ενίσχυση δραστηριοτήτων έρευνας σε ένα ευρύ πεδίο θεμάτων, όπως νέα υλικά και διεργασίες, τρόφιμα, περιβάλλον, πληροφορική, ενέργεια, βιοτεχνολογία, αεροναυπηγική και μεταφορές, κοινωνικές επιστήμες. Οι πρώτες προκηρύξεις για υποβολή προτάσεων αναμένονται στα τέλη του 2002. Έχουν, όμως, ήδη ανακοινωθεί τόσο οι περιοχές έρευνας, όσο και οι νέοι τύποι έργων, μέσω των οποίων θα διεξάγεται η έρευνα. Οι νέοι τύποι έργων (Ολοκληρωμένα Έργα και Δίκτυα Αριστείας) απαιτούν πολύ διαφορετική προσέγγιση, σε σχέση με το παρελθόν, από πλευράς των ελληνικών επιχειρήσεων και οργανισμών, έτσι ώστε να υποβάλουν προτάσεις με αυξημένες πιθανότητες επιτυχίας.