Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Τελευταίες εξελίξεις για τη θεματική προτεραιότητα "Μεταφορές" (συμπεριλαμβανομένης της Αεροναυτικής) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου: Αναφορά των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), Βρυξέλλες, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/09/2010

Η συνάντηση διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα την DG Research παρουσία στελεχών της Επιτροπής και των Εθνικών Σημείων Επαφής του τομέα των μεταφορών και της αεροναυτικής. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η παρουσίαση της 4ης προκήρυξης και του νέου προγράμματος εργασίας στον τομέα των Μεταφορών και Αεροναυτικής καθώς και η νέα προκήρυξη του προγράμματος Περιοχές της Γνώσης, η οποία ενισχύει τη δικτύωση συνεργατικών σχηματισμών (clusters) στον τομέα των μεταφορών. Περίληψη προκήρυξης Συνολικά 8 προκηρύξεις ανακοινώθηκαν στις 30 Ιουλίου 2009:

 • FP7-AERONAUTICS and AIR TRANSPORT (AAT)-2011-RTD-1
 • FP7-SUSTAINABLE SURFACE TRANSPORT (SST)-2011-RTD-1
 • FP7-2011-GC-ELECTROCHEMICAL-STORAGE
 • FP7-TRANSPORT (TPT)-2011-RTD-1
 • FP7-GALILEO-2011-GSA-1 (GNSS Supervisory Authority (GSA))
 • FP7-GALILEO-2011-ENTR-1 (DG ENTR)
 • FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE
 • FP7-OCEAN-2011 Οι καταληκτικές ημερομηνίες υποβολής των προτάσεων είναι
 • Για τις προκηρύξεις AAT, SST, GC και TPT: 2/12/2010
 • Για τις προκηρύξεις Galileo: 16/12/2010
 • Για τις προκηρύξεις Ocean of Tomorrow: 18/01/2010
 • Για τις προκηρύξεις CIVITAS: 12/04/2010 Αειφόρες Επίγειες Μεταφορές FP7-SST-2011-RTD-1 Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται ο επιμερισμός της χρηματοδότησης στις υποθεματικές των επίγειων μεταφορών: Πίνακας Στην προκήρυξη αυτή διατηρούνται τα ακόλουθα εργαλεία: CP: Συνεργατικά έργα
 • CP-FP:Μικρού και μεσαίου μεγέθους < 3 M euro κοινοτική χρηματοδότηση
 • CP-IP: Μεγάλου μεγέθους > 3 M euro κοινοτική χρηματοδότηση
 • CP-FP-SICA ειδικές δράσεις διεθνούς συνεργασίας CSA: Έργα συντονισμού και υποστήριξης (Coordination & Support Action) Για τις προτάσεις CSA δεν υπάρχει συγκεκριμένο ανώτατο και κατώτατο όριο Κοινοτικής χρηματοδότησης, παρ’ όλ’ αυτά αναμένεται ότι οι προϋπολογισμοί θα κυμαίνονται στις 3 – 5 Κ euro. To ποσοστό επιτυχίας σ’ αυτή την προκήρυξη αναμένεται να διαμορφωθεί γύρω στο 28%. FP7-SST-CIVITAS-2011-MOVE Οι προτάσεις θα πρέπει να αναφέρονται στην ανάπτυξη σχετικά μικρών πιλοτικών εφαρμογών, οι οποίες θα λαμβάνουν υπόψη θέματα εξοικονόμησης ενέργειας στις επίγειες μεταφορές, μεταφορά επιβατών και φορτίων, διαχείριση της κυκλοφορίας και αποφυγή ατυχημάτων. Επίσης, οι προτάσεις πρέπει να διαπραγματεύονται και θέματα οριζόντιου ενδιαφέροντος όπως είναι ο οικονομικός παράγοντας και ο παράγοντας συμπεριφοράς των επιβατών και πώς αυτοί επηρεάζουν τον σχεδιασμό των επίγειων μεταφορών. Στις κοινοπραξίες θα πρέπει να συμμετέχουν αρμόδιοι φορείς πόλεων (city-led) διαφορετικών κρατών μελών ή συνδεδεμένων χωρών. Η πόλη που διαθέτει πιο ανεπτυγμένα συστήματα μεταφορών θα αναλάβει το συντονισμό, ενώ στην κοινοπραξία θα πρέπει να υπάρχουν δύο τουλάχιστον πόλεις που θα παίξουν το ρόλο του εκπαιδευτή (leading-cities) και δύο που θα είναι οι εκπαιδευόμενοι (learning cities). Η επιτροπή κατέστησε σαφές ότι στην πρόταση θα πρέπει να υπάρχει συνέχεια με τις προηγούμενες υποστηρικτικές δράσεις που έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί. Οριζόντιες Δραστηριότητες FP7-TPT-2010-RTD-1 Η προκήρυξη του 2011 είναι συμπληρωματική του 2010, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και τα αποτελέσματα των προκηρύξεων του 2007 και 2008 έτσι, ώστε να προκηρυχθούν θέματα για τα οποία δεν έχουν προκύψει επιτυχής προτάσεις σε προηγούμενες προκηρύξεις. Οι συμμετέχοντες στην προκήρυξη θα πρέπει να λάβουν υπόψη στις προτάσεις τους περισσότερα από ένα μέσα μεταφοράς. Αναμένεται να χρηματοδοτηθεί μία πρόταση ανά υποθεματική (topic). Αεροναυτική και Εναέριες Μεταφορές FP7-AAT-2011-RTD-1 O συνολικός προϋπολογισμός του FP7 για τον τομέα των εναέριων μεταφορών ανέρχεται στα 2.15 billion euro, τα οποία κατακερματίζονται ως εξής:
 • 955 million euro Collaborative RTD
 • 800 million euro Clean Sky
 • 350 million euro SESAR Συνολικά άνοιξαν ήδη τέσσερις προκηρύξεις (2007, 2008, 2010, 2011) και αναμένεται ν’ ανοίξουν άλλες δύο (2) προκηρύξεις (2012, 2013). Ο κατακερματισμός του προϋπολογισμού στις εξής προκηρύξεις του FP7 στον τομέα της αεροναυτικής παρουσιάζεται στο σχήμα που ακολουθεί: Γράφημα προϋπολογισμό 107 εκατομμύρια euro και αφορούν τεχνολογίες έτοιμες να βγουν στην αγορά και απευθύνονται σε μεγάλες, ήδη διαμορφωμένες στην πλειοψηφία των περιπτώσεων κοινοπραξίες, που θα διαχειρίζονται μεγάλους προϋπολογισμούς (από 6 μέχρι 40 εκατ. euro) και θα πραγματοποιήσουν φιλόδοξο έργο με απτά αποτελέσματα. Επίσης, στην προκήρυξη υπάρχει μόνο ένα ανοιχτό θέμα (Pioneering the air transport of the future), το οποίο περιλαμβάνει Level 1 και CSA topics, τα οποία είναι πιο προσιτά στην ευρεία ερευνητική κοινότητα και υπάρχει ακόμα περιθώριο συμμετοχής σε υπό διαμόρφωση κοινοπραξίες. Σε ό,τι αφορά τα Level 1 θέματα, παρόλο που ο μέγιστος προϋπολογισμός είναι 4 εκατ. Ευρώ, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας, ο εκπρόσωπος της Κοινότητας ανέφερε ότι ο προϋπολογισμός των προτάσεων είναι προτιμότερο να διαμορφωθεί στα 2 εκατομμύρια ευρώ περίπου. Η Επιτροπή αναμένει μεγάλο αριθμό προτάσεων Level 1, οπότε μόνο οι άριστες προτάσεις θα χρηματοδοτούνται. Μόνο μία (1) στις 8 ή 9 προτάσεις αναμένεται να λαμβάνει χρηματοδότηση. Στις επόμενες δύο προκηρύξεις στον τομέα της αεροναυτικής αναμένεται να εισαχθούν και θέματα Level 0, τα οποία θα αφορούν την ανάπτυξη εκκολαπτόμενης γνώσης και ανατρεπτικών νέων καινοτομικών ιδεών GALILEO (3η προκήρυξη) FP7-GALILEO-2011-GSA-1 (GNSS Supervisory Authority (GSA) Η συνολική χρηματοδότηση ανέρχεται σε EUR 27 Μ euro. Συνολικά έχουν προκηρυχθεί επτά 7 topics. Στις 2011 αναμένεται να προκηρυχθεί διαγωνισμός. FP7-GALILEO-2011-ENTR-1 (DG ENTR) Η συνολική χρηματοδότηση της προκήρυξης αυτής ανέρχεται σε 3 Μ euro. Μόνο ένα topic έχει προκηρυχθεί μέχρι στιγμής. Αναμένεται να προκηρυχθούν πέντε διαγωνισμοί (tenders) το 2ο εξάμηνο του 2010 ή στις αρχές του 2011 Regions of Knowledge 2011 Call, work programme FP7-REGIONS-2011-1: Transnational cooperation between regional research-driven clusters H προκήρυξη του 2011 αφορά τη διαμόρφωση κοινοπραξίας ερευνητικών συνεργατικών σχηματισμών τριπλής έλικας (triple helix research driven cluster). Ο κάθε ένας απ’ αυτούς τους σχηματισμούς θα πρέπει να περιλαμβάνει ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης κατ’ ελάχιστον, καθώς επίσης και γραφεία μεταφοράς τεχνολογίας και συμβούλους. Θα πρέπει να συμμετέχουν τουλάχιστον τρεις ερευνητικοί σχηματισμοί τριπλής έλικας από τρεις διαφορετικές χώρες μέλη ή συνδεδεμένες χώρες, ενώ το ρόλο του συντονιστή θα πρέπει να αναλάβει ένας απ’ αυτούς τους ερευνητικούς σχηματισμούς. Η επιτροπή δε χρηματοδοτεί έρευνα, αλλά την προετοιμασία ενός κοινού σχεδίου δράσης (Joint Action Plan). Πιο συγκεκριμένα τρεις είναι οι δράσεις που χρηματοδοτούνται:
 • Ανάπτυξη και εφαρμογή κοινής ερευνητικού προγράμματος δραστηριοτήτων
 • Καθοδήγηση (mentoring) λιγότερο αναπτυγμένων ερευνητικών σχηματισμών από άλλους πιο ώριμους (mature clusters)
 • Πρωτοβουλίες για τη βελτίωση της συμμετοχής των ερευνητικών φορέων στη διαμόρφωση της περιφερειακής οικονομίας