Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Τελευταίες εξελίξεις για τη θεματική προτεραιότητα "Νανοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, υλικά και νέες διεργασίες παραγωγής, NMP" του 7ου ΠΠ: Αναφορά των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), Βουδαπέστη, 31/05/11

Ημερομηνία δημοσίευσης: 24/06/2011

Η συνάντηση οργανώθηκε από τη Research DG / Directorate Industrial Technologies και είχε 4 κύριους στόχους: 1. Παρουσίαση συμβουλών από συντονιστή έργου του 7ου ΠΠ. 2. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2012, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα 3. Παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων του «Common Strategic Framework for future EU Research and Innovation Funding» 4. Παρουσίαση των πεπραγμένων του επίσημου έργου Coordination & Support Action για τη προτεραιότητα NMP (NMP TeAm, συντονισμός από ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ) και του νέου έργου NMP TeAm 2 Όπως και στην προηγούμενη συνάντηση των Εθνικών σημείων επαφής στις Βρυξέλλες τον Φεβρουάριο, χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο τηλεδιάσκεψης iLinc για τη διευκόλυνση της εξ’ αποστάσεως συμμετοχής συναδέλφων. Συμβουλές από συντονιστή έργου του 7ο ΠΠ Εισηγητής της ομιλίας ήταν εξωτερικός σύμβουλος / συντονιστής έργου του 7ου ΠΠ (πρώην country expert στην Κοινότητα και πρώην NCP) και η παρουσίασή του πραγματευόταν καλές πρακτικές για το σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Αναφέρθηκε σε όλα τα στάδια ενός έργου, από τη στιγμή της αρχικής ερευνητικής ιδέας, μέχρι την κατάτμηση σε διαχειρίσιμα πακέτα εργασίας, την εύρεση κατάλληλων εταίρων, τη συγκρότηση κοινοπραξίας, την κατάθεση πρότασης και την υλοποίηση του έργου. Έδωσε έμφαση στη συνεργασία που απαιτείται μεταξύ των συντονιστών έργων και των Εθνικών Σημείων Επαφής καθ' όλη την διάρκεια της συγγραφής της πρότασης και της υλοποίησης. Παρουσίαση του προγράμματος εργασίας για το 2012 Ο προϋπολογισμός για την προκήρυξη του 2012 θα είναι 510 εκ. ευρώ και θα διανεμηθεί σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της έρευνας από βασική έρευνα σε εφαρμοσμένη έρευνα σε έρευνα επίδειξης (demonstration). Η κατανομή του προϋπολογισμού στη θεματολογία της προτεραιότητας NMP θα γίνει ως εξής (στα αγγλικά): • Key Enabling Technologies ~18% • Energy and Energy Efficiency ~25% • Environment and Sustainable Development ~17% • Health and Safety ~16% • Factories of the Future ~20% • Green Cars ~4% Ενώ η κατανομή του προϋπολογισμού στα χρηματοδοτικά εργαλεία θα είναι ως εξής: • 110 εκ. ευρώ για LARGE • 124 εκ. ευρώ για SMALL • 48 εκ. ευρώ για SME • 10.5 εκ. ευρώ για CSA • 6 εκ. ευρώ από το NMP για ERA NET • FoF: 100 εκ. ευρώ για NMP topics • EeB: 70 εκ. ευρώ για NMP topics • GC: 35 εκ. ευρώ, από τα οποία 20 εκ. ευρώ από το πρόγραμμα NMP Άλλα σημαντικά στοιχεία για τις επόμενες δύο προκηρύξεις του 7ου ΠΠ είναι η ενίσχυση των στοιχείων καινοτομίας στις προτάσεις, όπως upscaling πιλοτικών μονάδων, περαιτέρω δραστηριότητες επίδειξης (οικονομικές μελέτες, επαλήθευση κτλ), υποστήριξη για δράσεις standardisation, ασφάλειας, εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού, υποστήριξη στη δημιουργία κανονισμών καθώς και πρώτες ύλες. Για τις πρώτες ύλες προστίθεται ενότητα κάτω από το υπο-πρόγραμμα Integration με 4 θέματα (σημείωση: προσκλήσεις για πρώτες ύλες έχουν να προκηρυχθούν από το 6ο ΠΠ!). Το καινούργιο χρηματοδοτικό εργαλείο DEMO, το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη φορά σε δύο topics (στο Factories of the Future), απευθύνεται κυρίως σε μεγάλες εταιρείες και απαιτεί το 50% του προϋπολογισμού (εξαιρουμένου του management) να δοθεί για demonstration activities. Η Κοινότητα όμως υπογράμμισε ότι το όριο του 50% είναι “soft target” και δε θα αποτελέσει κριτήριο επιλεξιμότητας. Τελικά ο διαθέσιμος προϋπολογισμός θα είναι 17 εκ. ευρώ (και όχι 18 εκ. ευρώ, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί το Φεβρουάριο). H επόμενη προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί την 20 Ιουλίου 2011 με προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το 1ο στάδιο την 8 Νοεμβρίου 2011 και για το 2ο στάδιο την 26 Απριλίου 2012. Για τις προτάσεις CSA (σε ένα στάδιο), η προθεσμία υποβολής θα είναι η 7 Φεβρουαρίου 2012, ενώ για τις προτάσεις PPP (επίσης σε ένα στάδιο) η 1 Δεκεμβρίου 2011. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ημερίδα πληροφόρησης για τα PPPs που θα διοργανώσει η Κοινότητα θα πραγματοποιηθεί την 11 και 12 Ιουλίου 2011 και στην οποία θα υπάρξει κοινό περίπτερο υποστήριξης των παρευρισκομένων από τέσσερα θεματικά δίκτυα (NMP, ICT, Transport και Energy) μέσω των επίσημων έργων τους. Την κοινή συμμετοχή συντονίζει το δίκτυο των NMP NCPs μέσω του έργου NMP TeAm (το οποίο συντονίζει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ). Η προκήρυξη αναμένεται να εγκριθεί στη συνεδρία της επιτροπής του προγράμματος NMP (Programme Committee) στις 14 Ιουνίου 2011 στις Βρυξέλλες και αμέσως μετά θα δοθεί στη δημοσιότητα το λεγόμενο orientation paper, το οποίο θα περιέχει τη θεματολογία της προκήρυξης χωρίς τις επιμέρους λεπτομέρειες. Να σημειωθεί ότι αυτή θα είναι η πρώτη φορά που η προτεραιότητα NMP δίνει στη δημοσιότητα τη θεματολογία πριν την επίσημη προκήρυξη, ενώ άλλες προτεραιότητες το κάνουν εδώ και καιρό (π.χ. ICT και Health). Παρουσίαση των τελευταίων εξελίξεων του «Common Strategic Framework for future EU Research and Innovation Funding» Η στρατηγική Europe 2020 αφορά την έξυπνη και βιώσιμη ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς. Στόχος της η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας μέσω της δημιουργίας μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και την καινοτομία. Η πρωτοβουλία "Ένωση Καινοτομίας" έχει ως στόχο τη βελτίωση των συνθηκών και της πρόσβασης στη χρηματοδότηση για την ενίσχυση της αλυσίδας της καινοτομίας και την ώθηση των επιπέδων επενδύσεων σε όλη την κοινότητα. Κύρια χαρακτηριστικά: 1. Δημιουργία κοινού στρατηγικού πλαισίου «εργαλείων» για την έρευνα και την καινοτομία (FP, CIP, EIT) 2. Έμφαση σε τρεις στόχους: Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής επιστημονικής βάσης παγκοσμίου φήμης, ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων (Grand challenges) της Ευρώπης 3. Απλοποιημένα και εξ-ορθολογισμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία καλύπτουν το εύρος της αλυσίδας καινοτομίας. Για τη δημιουργία Ευρωπαϊκής επιστημονικής βάσης παγκοσμίου φήμης θα χρησιμοποιηθούν κυρίως τα εργαλεία των υποτροφιών Marie Curie, καθώς και το European Research Council. Για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, η έρευνα θα επικεντρωθεί σε τεχνολογίες με πολλαπλές εφαρμογές και θα χρησιμοποιηθούν οι θεματικές προτεραιότητες, όχι όμως απαραίτητα όπως τις ξέρουμε σήμερα (θα υπάρχει νανοτεχνολογία, η περισσότερη θεματολογία της προτεραιότητας ICT, το NMP συμπεριλαμβανομένων και των PPPs, τα Joint Technology Initiatives (JTI), η βιοτεχνολογία, το Διάστημα κτλ). Στα θέματα για την αντιμετώπιση μεγάλων προκλήσεων (Grand challenges) της Ευρώπης αναμένεται να περιλαμβάνεται η υγεία, η ενέργεια, η αποδοτικότητα των πόρων (resources efficiency), η ασφάλεια, η κλιματική αλλαγή κα. Επόμενα βήματα: Η δημόσια διαβούλευση για το Green paper έκλεισε στις 20 Μαΐου 2011 και η κοινότητα επεξεργάζεται αυτή τη στιγμή τα αποτελέσματα, τα οποία αναμένεται να παρουσιάσει στις 10 Ιουνίου σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις Βρυξέλλες. Σε αυτή την εκδήλωση αναμένεται να παρουσιαστεί και το νέο όνομα του προγράμματος, το οποίο θα αντικαταστήσει τα υπάρχοντα (FP, CIP, EIT). Η δομή του νέου προγράμματος αναμένεται να εγκριθεί στις 30 Νοεμβρίου 2011. Παρουσίαση αποτελεσμάτων έργου NMP TeAm Η Δρ. Αναστασία Κωνσταντίνου, ως συντονίστρια του έργου δικτύωσης των Εθνικών Σημείων Επαφής για το πρόγραμμα NMP, παρουσίασε επιγραμματικά τις δραστηριότητες που θα πραγματοποιηθούν στα πλαίσια της εξάμηνης παράτασης του έργου NMP TeAm (μέχρι 30/09/2011), όπως η παρουσία με περίπτερο στο συνέδριο EuroNanoForum 2011 και η συνδιοργάνωση με τους συντονιστές του Enterprise Europe Network Hungary, HITA ημερίδας τεχνολογικής και ερευνητικής συνεργασίας την 1η Ιουνίου 2011. Οι επόμενες εκδηλώσεις του NMP TeAm θα είναι οι εξής: - Transnational Brokerage Event for NMP & PPP 2012 Call, Strasburg - FR, 28/6/2011 (joint stand with ICT and Transport Networks) - FP7 Information Day on Research PPPs July 2011, Brussels - BE 11-12/7/2011 (joint stand with ICT, Energy and Transport Networks) - 8th International Conference on Nanosciences & Nanotechnologies (NN11) conference in Thessaloniki - GR, 12-15/7/2011 - FUMAT 2011 conference in Warsaw - PL, 22-23/09/2011 Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του έργου www.nmpteam.com Η πρόταση για τη συνέχεια του παρόντος έργου, NMP TeAm 2, στην οποία συμμετέχουν 17 χώρες και συντονίζει και πάλι το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, βρίσκεται τώρα στο στάδιο της διαπραγμάτευσης (έχοντας λάβει βαθμό αξιολόγησης 13/15!) και αναμένεται να ξεκινήσει την 1η Οκτωβρίου 2011. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk