Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ορίζοντας 2020: Η Επιτροπή προτείνει να επενδυθούν 80 δις ευρώ σε έρευνα και καινοτομία ώστε να δοθεί ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη και τη δημιουργία θέσεων εργασίας

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/12/2011

Βρυξέλλες, 30 Νοεμβρίου 2011 – Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε σήμερα δέσμη μέτρων για να δοθεί ώθηση στην έρευνα, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα στην Ευρώπη. Η Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn εξήγγειλε το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», ύψους 80 δις ευρώ για επενδύσεις σε έρευνα και καινοτομία. Η Επίτροπος κα Ανδρούλα Βασιλείου εισηγήθηκε θεματολόγιο στρατηγικής καινοτομίας για το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ), το οποίο θα λάβει χρηματοδότηση 2,8 δις ευρώ στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Παράλληλα, ο Αντιπρόεδρος κ. Antonio Tajani ανήγγειλε συμπληρωματικό νέο πρόγραμμα που θα δώσει ώθηση στην ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία στις ΜΜΕ, με επιπρόσθετο προϋπολογισμό ύψους 2,5 δις ευρώ. Τα χρηματοδοτικά προγράμματα καλύπτουν το διάστημα από το 2014 έως το 2020. Παρουσιάζοντας το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020», η αρμόδια για την έρευνα, την καινοτομία και την επιστήμη Επίτροπος κα Máire Geoghegan-Quinn δήλωσε: «Χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα για την ευρωπαϊκή έρευνα και καινοτομία σε ένα άρδην μεταβαλλόμενο οικονομικό περιβάλλον. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δίνει ένα άμεσο τονωτικό ερέθισμα στην οικονομία και εξασφαλίζει την επιστημονική και τεχνολογική μας βάση και βιομηχανική ανταγωνιστικότητα για το μέλλον, υποσχόμενο μια πιο έξυπνη, αειφόρο και χωρίς αποκλεισμούς κοινωνία». Για πρώτη φορά, το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» συγκεντρώνει το σύνολο της ενωσιακής χρηματοδότησης της έρευνας και καινοτομίας κάτω από ένα ενιαίο πρόγραμμα. Επικεντρώνεται περισσότερο παρά ποτέ στον μετασχηματισμό των επιστημονικών επιτευγμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες τα οποία προσφέρουν επιχειρηματικές ευκαιρίες και αλλάζουν προς το καλύτερο τον βίο των ανθρώπων. Παράλληλα περικόπτει δραστικά τη γραφειοκρατία, με απλούστευση των κανόνων και διαδικασιών ώστε να προσελκυστούν περισσότεροι κορυφαίοι ερευνητές και ευρύτερο φάσμα καινοτόμων επιχειρήσεων. Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» θα εστιάσει τα χρήματα σε τρεις καίριους στόχους. Θα στηρίξει τη θέση της ΕΕ ως παγκόσμιου ηγέτη στον επιστημονικό χώρο, με ειδικού προορισμού προϋπολογισμό ύψους 24,6 δις ευρώ, συμπεριλαμβανομένης αυξήσεως της χρηματοδότησης κατά 77% για το πολύ επιτυχές Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ). Θα βοηθήσει στην εξασφάλιση βιομηχανικής υπεροχής στην καινοτομία με προϋπολογισμό ύψους 17,9 δις ευρώ. Αυτό περιλαμβάνει μείζονα επένδυση 13,7 δις ευρώ σε καίριας σημασίας τεχνολογίες, καθώς και μεγαλύτερη πρόσβαση σε κεφάλαια και στήριξη για τις ΜΜΕ. Τέλος, θα διατεθούν 31,7 δις ευρώ για την αντιμετώπιση μειζόνων ανησυχιών τις οποίες συμμερίζονται όλοι οι Ευρωπαίοι, σε έξι καίρια θέματα: Υγεία, δημογραφική αλλαγή και ευημερία· ασφάλεια τροφίμων, αειφόρος γεωργία, θαλάσσια και ναυτιλιακή έρευνα και βιοοικονομία· ασφαλής, καθαρή και αποδοτική ενέργεια· έξυπνες, οικολογικώς ορθές και ενοποιημένες μεταφορές· δράση για το κλίμα, βαθμός απόδοσης πόρων και πρώτες ύλες· και κοινωνίες χωρίς αποκλεισμούς, καινοτόμες και ασφαλείς. Ιστορικό Το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» αποτελεί καίριας σημασίας πυλώνα της Ένωσης Καινοτομίας, μιας εμβληματικής πρωτοβουλίας στο πλαίσιο του «Ευρώπη 2020» με στόχο την ενδυνάμωση της παγκόσμιας ανταγωνιστικότητας της Ευρώπης. Η Ευρωπαϊκή Ένωση ηγείται παγκοσμίως σε πολλές τεχνολογίες, αντιμετωπίζει όμως αυξανόμενο ανταγωνισμό από παραδοσιακές δυνάμεις όπως και αναδυόμενες οικονομίες. Η πρόταση της Επιτροπής θα συζητηθεί τώρα από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με προοπτική έγκρισης πριν από τα τέλη 2013. Η προσφερόμενη από το «Ορίζοντας 2020» χρηματοδότηση θα είναι ευκολότερα προσβάσιμη χάρη στην ανωτέρω απλούστερη αρχιτεκτονική προγράμματος, ενιαίο σύνολο κανόνων και λιγότερη γραφειοκρατία. Το «Ορίζοντας 2020» θα σημαίνει: δραστικώς απλουστευμένη επιστροφή δαπανών με την καθιέρωση ενιαίου, κατ' αποκοπήν ποσοστού για έμμεσες δαπάνες και μόνο δύο ποσοστά χρηματοδότησης – για έρευνα και για δραστηριότητες εγγύς της αγοράς, αντίστοιχα· μοναδικό σημείο πρόσβασης για συμμετέχοντες· λιγότερα έντυπα στην κατάρτιση προτάσεων· και χωρίς άσκοπους ελέγχους και λογιστικές εξακριβώσεις. Μια καίρια επιδίωξη είναι η κατά 100 ημέρες κατά μέσον όρο μείωση του χρόνου έως τη λήψη της χρηματοδότησης μετά από αίτηση επιχορήγησης, πράγμα που σημαίνει ότι τα έργα μπορούν να ξεκινούν γρηγορότερα. Η Επιτροπή θα καταβάλει μείζονες προσπάθειες για το άνοιγμα του προγράμματος σε περισσότερους συμμετέχοντες από όλο τον ευρωπαϊκό χώρο, διερευνώντας συνέργειες με ταμεία που λειτουργούν στο πλαίσιο της ενωσιακής πολιτικής συνοχής. Το «Ορίζοντας 2020» θα εντοπίσει δυνητικά κέντρα αριστείας σε περιφέρειες χαμηλότερων επιδόσεων, και θα τους προσφέρει συμβουλές και στήριξη στην ασκούμενη πολιτική, ενώ τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναβάθμιση υποδομών και τεχνικού εξοπλισμού. Ποσό ύψους 3,5 δις ευρώ θα αφιερωθεί σε μεγαλύτερης κλίμακας και ευρύτερη χρήση χρηματοδοτικών μέσων με τα οποία μοχλεύεται ο δανεισμός από χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του ιδιωτικού τομέα. Έχει καταδειχθεί ότι τα μέσα αυτά είναι εξαιρετικά αποτελεσματικά στην τόνωση ιδιωτικών επενδύσεων στην καινοτομία, η οποία οδηγεί απ’ ευθείας σε οικονομική ανάπτυξη και θέσεις εργασίας. Οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) θα ωφεληθούν με ποσό περίπου 8,6 δις ευρώ, ώστε να αναγνωρισθεί ο κρίσιμος ρόλος που διαδραματίζουν στην καινοτομία. Το «Ορίζοντας 2020» θα επενδύσει σχεδόν 6 δις ευρώ στην ανάπτυξη ευρωπαϊκών βιομηχανικών ικανοτήτων σε βασικές τεχνολογίες γενικής εφαρμογής (ΒΤΓΕ). Οι τεχνολογίες αυτές περιλαμβάνουν: φωτονική και μικρο - και νανοηλεκτρονική, νανοτεχνολογίες, προηγμένα υλικά, μεταποίηση και διεργασίες, και βιοτεχνολογία. Η ανάπτυξη των εν λόγω τεχνολογιών απαιτεί επιστημονική προσέγγιση έντασης γνώσεων και κεφαλαίου. Με βάση την πρόταση της Επιτροπής θα διατεθούν 5,75 δις ευρώ (+21%) σε δράσεις Marie Curie, πρόγραμμα το οποίο, από τότε που εγκαινιάσθηκε το 1996, έχει στηρίξει την επιμόρφωση, την κινητικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων άνω των 50.000 ερευνητών. Ως αναπόσπαστο τμήμα του «Ορίζοντας 2020», το EIT θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στη συγκέντρωση των άριστων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης, ερευνητικών κέντρων και επιχειρήσεων, για να δημιουργήσουν τους επιχειρηματίες του αύριο και να διασφαλίσουν ότι το ευρωπαϊκό «γνωστικό τρίγωνο» ανταποκρίνεται σε ό,τι υπάρχει καλύτερο στον κόσμο. Η Επιτροπή έχει αποφασίσει να αυξήσει σημαντικά τη στήριξή της προς το EIT προτείνοντας προϋπολογισμό 2,8 δις ευρώ για το διάστημα 2014-2020 (έναντι μόλις 309 εκατομμυρίων ευρώ από τότε που δρομολογήθηκε το 2008). Το EIT βασίζεται σε μια πρωτοποριακή ιδέα διασυνοριακών κόμβων συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, γνωστών ως κοινότητες γνώσεων και καινοτομίας (ΚΓΚ). Οι ήδη λειτουργούσες στο πλαίσιο του ΕΙΤ τρεις ΚΓΚ, εστιασμένες στην αειφόρο ενέργεια (KΓΚ InnoEnergy), κλιματική αλλαγή (ΚΓΚ κλίμα) και κοινωνία των πληροφοριών και της επικοινωνίας (EIT ΚΠΕ Labs), θα αυξηθούν με έξι νέα στο διάστημα 2014-2020 (βλ. IP/11/1479 και MEMO/11/851). Η χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Έρευνας (ΕΣΕ) θα αυξηθεί κατά 77%, ανερχόμενη πλέον σε 13,2 δις ευρώ. Το ΕΣΕ στηρίζει τους πλέον ταλαντούχους και δημιουργικούς επιστήμονες για τη διεξαγωγή ύψιστης ποιότητας έρευνας αιχμής στην Ευρώπη, σε ένα πρόγραμμα διεθνούς αναγνώρισης και κύρους. Η διεθνής συνεργασία θα προαχθεί επίσης περαιτέρω στο «Ορίζοντας 2020», ώστε να ενισχυθεί η αριστεία και ελκυστικότητα της ΕΕ στον χώρο της έρευνας, για να αντιμετωπιστούν από κοινού οι παγκόσμιες προκλήσεις και να στηριχθούν οι εξωτερικές πολιτικές της ΕΕ. Το Κοινό Κέντρο Ερευνών (ΚΚΕρ), η εσωτερική επιστημονική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα εξακολουθήσει να παρέχει επιστημονική και τεχνική στήριξη στην ενωσιακή πολιτική, με αντικείμενο τα πάντα, από το περιβάλλον, τη γεωργία και την αλιεία, μέχρι τη νανοτεχνολογία και την πυρηνική ασφάλεια. Το «Ορίζοντας 2020» θα συμπληρωθεί από περαιτέρω μέτρα ολοκλήρωσης του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας, μιας γνήσιας ενιαίας αγοράς για γνώσεις, έρευνα και καινοτομία, έως το 2014 (IP/11/1025, MEMO/11/597). Για περαιτέρω πληροφορίες, βλ. MEMO/11/848 Πρόγραμμα για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις: IP/11/1476 και MEMO/11/852 Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Καινοτομίας και Τεχνολογίας (EIT): IP/11/1479 και MEMO/11/851

 • «Ορίζοντας 2020»
 • Ένωση Καινοτομίας
 • Ευρώπη 2020
 • Ψηφιακό θεματολόγιο
 • Πρόγραμμα ΠΑΚ
 • Δικτυακός τόπος ΕΙΤ 1: Σε σταθερές τιμές 2011, 90 δις ευρώ με συνυπολογισμό του εκτιμώμενου πληθωρισμού στο διάστημα 2014-2020 Πηγή: EUROPA Press Releases RAPID Χρήσιμοι Σύνδεσμοι Proposals
 • Horizon 2020 - The Framework Programme for Research and Innovation - Communication from the Commission
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council establishing Horizon 2020 - the Framework Programme for Research and Innovation (2014-20)
 • Proposal for a Regulation of the European Parliament and Council laying down the rules for the participation and dissemination in Horizon 2020
 • Proposal for a Council Decision establishing the Specific Programme implementing Horizon 2020
 • Proposal for a Council Regulation on the research and training programme of the European Atomic Energy Community (2014-18) complementing Horizon 2020 Other information
 • Breakdown of the Horizon 2020 budget
 • Factsheet: FP7 Cooperation themes in Horizon 2020
 • Horizon 2020 PowerPoint presentation
 • Commissioner Máire Geoghegan-Quinn's web site   

 • Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk