Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Προδημοσίευση Προκήρυξης «Ελλάδα - Kίνα 2012-2014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προς όφελος των επιχειρήσεων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/02/2012

Γενικά Στοιχεία Τίτλος: Προδημοσίευση Προκήρυξης «Ελλάδα–Kίνα 2012-2014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) προς όφελος των επιχειρήσεων» Ημερομηνία: 31/1/2012 Ημερομηνία καταχώρησης: 31/1/2012 Περιγραφή 1. Εισαγωγή Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση προκήρυξης Διμερούς Συνεργασίας Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Ελλάδας – Κίνας 2012-2014 προς όφελος των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&ΤΑ Συνεργασίες», η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007–2013. 2. Στόχος – Επιστημονικά θεματικά πεδία Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις της Κίνας, μέσω της από κοινού εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων από την Ελλάδα ή την Κίνα. Η συνεργασία θα αφορά στα ακόλουθα επιστημονικά θεματικά πεδία :

 • Αγρο-βιοτεχνολογία και Τρόφιμα
 • Υλικά / Χημικά
 • Επιστήμες υγείας με έμφαση στην Βιολογία και Βιοτεχνολογία / Αξιοποίηση φυσικών προϊόντων για φαρμακευτικούς σκοπούς
 • Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Περιβάλλον (φυσικό και πολιτισμικό)
 • Διαστημική Έρευνα & Τεχνολογία Οι προτάσεις που θα υποβληθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να εντάσσονται σε ένα από τα προαναφερθέντα επιστημονικά πεδία. 3. Δικαιούχοι H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη συνεργασία μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).
 • Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα, η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης χώρας.
 • Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς. Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας έργα Ε&ΤΑ πρέπει να χαρακτηρίζονται από:
 • ισορροπημένη συμμετοχή των συνεργαζομένων φορέων (αριθμό συμμετεχόντων και προϋπολογισμό),
 • προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες, αλλά και γενικότερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο. 4. Eπιλέξιμες δραστηριότητες Eπιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: α) Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):
 • δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας κατάστασης και τεχνογνωσίας
 • δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης, ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική εκμετάλλευση. β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης. γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά συμφωνηθέντες τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ. ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών. στ) Δράσεις από κοινού χρήσης ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης. 5. Προϋπολογισμός πράξης – Διάρκεια υλοποίησης έργων Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. ευρώ. Για κάθε πρόταση:
 • Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και δε θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ανά πρόταση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της εκάστοτε πρότασης που υποβάλλεται από ελληνικές επιχειρήσεις θα ορίζεται κάθε φορά βάσει των Κανονισμών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προς υλοποίηση έρευνας, το μέγεθος της/των επιχείρησης/-σεων, τον αριθμό και το είδος των συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.)
 • Τη συνολική χρηματοδότηση των εταίρων από πλευράς Κίνας αναλαμβάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (MOST) και θα είναι ανάλογη της ελληνικής. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη. 6. Υποστηρικτικός Μηχανισμός αναζήτησης συνεργασιών Για τους φορείς που αναζητούν εταίρους στην Κίνα για την από κοινού υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα δημιουργηθεί ειδικός μηχανισμός υποστήριξης και ανεύρεσης εταίρων μέσω Δικτύων/Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), διατηρώντας την εμπιστευτικότητα της αιτούμενης πληροφορίας. 7. Διαδικασία υποβολής και επιλογής προτάσεων - Καταληκτική Ημερομηνία Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Έλληνες εταίρους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της ΓΓΕΤ. Αντίστοιχα οι Κινέζοι εταίροι θα υποβάλλουν την ίδια πρόταση σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα του Υπουργείου Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Κίνα (MOST). Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την Ελληνική όσο και από την Κινεζική πλευρά. Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθεί μέσω Μικτής Ελληνο-Κινεζικής Επιτροπής, η οποία θα λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών (Ελλάδας – Κίνας). 8. Προθεσμία υποβολής προτάσεων Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων από τους συμμετέχοντες θα είναι η Τρίτη, 10 Απριλίου 2012. 9. Πληροφορίες για την προκήρυξη και τον Οδηγό Εφαρμογής Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος θα αναρτηθεί στο προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και από εθνικούς πόρους. 10. Λοιπές πληροφορίες για Έλληνες και Κινέζους συμμετέχοντες Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες από Ελλάδα: Δρ.Ι. Σταμέλου, τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες από Κίνα: Ministry of Science and Technology (MOST) of the People’s Republic of China, Department of International Cooperation, 15B Fu Xing Road, Beijing, 100862, e-mail: hzs_ozc@most.cn, Fax: 00861058881354 Πηγή: www.gsrt.gr   

 • Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk