Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Προδημοσίευση Προκήρυξης «Ελλάδα - Iσραήλ 2012-2014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Ελλάδας – Ισραήλ 2012-2014 προς όφελος των επιχειρήσεων»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/02/2012

Γενικά Στοιχεία Τίτλος: Προδημοσίευση Προκήρυξης «Ελλάδα - Ισραήλ 2012-2014: Διμερής Συνεργασία Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Ελλάδας – Ισραήλ 2012-2014 προς όφελος των επιχειρήσεων» Ημερομηνία: 31/1/2012 Ημερομηνία καταχώρησης: 31/1/2012 Περιγραφή 1. Εισαγωγή Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) πρόκειται να προχωρήσει άμεσα στη δημοσίευση προκήρυξης Διμερούς Συνεργασίας Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) Ελλάδας – Ισραήλ 2012-2014 προς όφελος των επιχειρήσεων, στο πλαίσιο της Δράσης Εθνικής Εμβέλειας «Διμερείς, Πολυμερείς και Περιφερειακές Ε&ΤΑ Συνεργασίες», η οποία θα συγχρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα» (ΕΠΑΝ-ΙΙ, Άξονας Προτεραιότητας 1) και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράμματα (ΠΕΠ) των 5 Περιφερειών μεταβατικής στήριξης του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007 - 2013. 2. Στόχος - Επιστημονικά θεματικά πεδία Στόχος της Πράξης είναι η ενθάρρυνση των ελληνικών επιχειρήσεων για συνεργασία με επιχειρήσεις του Ισραήλ, μέσω της από κοινού εκτέλεσης έργων Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ) μεγάλης κλίμακας, με την ενδεχόμενη συμμετοχή και Ερευνητικών και Τεχνολογικών φορέων από την Ελλάδα ή το Ισραήλ. Η συνεργασία θα είναι ανοιχτή σε επιστημονικά θεματικά πεδία κοινού ενδιαφέροντος. 3. Δικαιούχοι H Προκήρυξη απευθύνεται σε ελληνικές επιχειρήσεις ανεξαρτήτως μεγέθους ή συμπράξεις αυτών με έδρα την Ελλάδα για τη συνεργασία μεταξύ τους ή/και με Ερευνητικούς & Τεχνολογικούς φορείς της χώρας (Πανεπιστήμια, ΑΤΕΙ, Ερευνητικά Κέντρα/Ινστιτούτα και Εργαστήρια αυτών) σε θέματα Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ).

  • Σε κάθε πρόταση θα πρέπει να συμμετέχει τουλάχιστον μία επιχείρηση από κάθε χώρα, η οποία, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου, μπορεί να συνεργαστεί με άλλες επιχειρήσεις ή ερευνητικούς φορείς της χώρας της ή της συνεργαζόμενης χώρας.
  • Η συμμετοχή ερευνητικών φορέων δεν είναι προαπαιτούμενη για την υποβολή προτάσεων από τις επιχειρήσεις, ωστόσο προτεραιότητα θα δοθεί σε έργα στα οποία υπάρχει συνεργασία με Ερευνητικούς ή/και Τεχνολογικούς φορείς. Τα προτεινόμενα μεγάλης κλίμακας έργα Ε&ΤΑ πρέπει να χαρακτηρίζονται από:
  • ισορροπημένη συμμετοχή των συνεργαζομένων φορέων (αριθμό συμμετεχόντων και προϋπολογισμό),
  • προφανές όφελος στις δύο χώρες, στους συμμετέχοντες, αλλά και γενικότερα οφέλη στην ελληνική οικονομία και στο κοινωνικό σύνολο. 4. Eπιλέξιμες δραστηριότητες Eπιλέξιμες δραστηριότητες προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της εκτέλεσης των έργων, είναι μεταξύ άλλων οι ακόλουθες: α) Δράσεις Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε&ΤΑ):
  • δράσεις έρευνας & τεχνολογικής ανάπτυξης οι οποίες στοχεύουν σε μια σημαντική εξέλιξη πέραν της σχετικής υπάρχουσας κατάστασης και τεχνογνωσίας
  • δράσεις πειραματικής ανάπτυξης / επίδειξης, ώστε να αποδειχθεί η εμπορική βιωσιμότητα νέων τεχνολογιών, οι οποίες παρόλο που διαθέτουν μεν κάποιο οικονομικό πλεονέκτημα, δεν είναι αρκετά ώριμες ώστε να διατεθούν άμεσα προς εμπορική εκμετάλλευση. β) Μελέτες τεχνικής σκοπιμότητας, κυρίως για την προετοιμασία δράσεων πειραματικής ανάπτυξης. γ) Κατοχύρωση δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας δ) Δράσεις προβολής, δικτύωσης, διάχυσης, π.χ. διοργάνωση σεμιναρίων, διασκέψεων, συναντήσεων, εκθέσεων, σε κοινά συμφωνηθέντες τομείς συμμετοχή σε διεθνή συνέδρια κλπ. ε) Ανταλλαγή επιστημονικού προσωπικού, ερευνητικών αποτελεσμάτων και επιστημονικών και τεχνολογικών πληροφοριών. στ) Δράσεις από κοινού χρήσης ερευνητικών υποδομών, εξοπλισμού και δικτύωσης. 5. Προϋπολογισμός πράξης - Διάρκεια υλοποίησης έργων Η συνολική Δημόσια Δαπάνη που θα διατεθεί στο πλαίσιο της προκήρυξης ανέρχεται ενδεικτικά, σε 10 εκ. ευρώ. Για κάθε πρόταση:
  • Τη συνολική χρηματοδότηση (Δημόσια Δαπάνη) των ελλήνων εταίρων αναλαμβάνει η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) και δε θα υπερβαίνει τις 400.000 ευρώ ανά πρόταση. Το ποσοστό συγχρηματοδότησης της εκάστοτε πρότασης που υποβάλλεται από ελληνικές επιχειρήσεις θα ορίζεται κάθε φορά βάσει των Κανονισμών της ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη το είδος της προς υλοποίηση έρευνας, το μέγεθος της/των επιχείρησης/-σεων, τον αριθμό και το είδος των συνεργαζόμενων φορέων, κλπ.)
  • Τη συνολική χρηματοδότηση των εταίρων από πλευράς Ισραήλ αναλαμβάνει αντίστοιχα το Υπουργείο Βιομηχανίας Εμπορίου και Απασχόλησης του Ισραήλ και θα είναι ανάλογη της ελληνικής. Η διάρκεια υλοποίησης των έργων δεν θα υπερβαίνει τα 3 έτη. 6. Υποστηρικτικός Μηχανισμός αναζήτησης συνεργασιών Για τους φορείς που αναζητούν εταίρους στο Ισραήλ για την από κοινού υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της παρούσας προκήρυξης, θα δημιουργηθεί ειδικός μηχανισμός υποστήριξης και ανεύρεσης εταίρων μέσω Δικτύων/Φορέων με τους οποίους συνεργάζεται η Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ), διατηρώντας την εμπιστευτικότητα της αιτούμενης πληροφορίας. 7. Διαδικασία υποβολής και επιλογής προτάσεων - Καταληκτική Ημερομηνία Οι προτάσεις υποβάλλονται από τους Έλληνες εταίρους μέσω ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Γενικής Γραμματείας Έρευνας & Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ). Οι προτάσεις θα αξιολογηθούν βάσει συγκεκριμένων κοινών κριτηρίων τόσο από την Ελληνική όσο και από την Ισραηλινή πλευρά. Η υποβολή θα πραγματοποιηθεί σε δύο φάσεις. Κατά την πρώτη φάση θα υποβάλλεται συνοπτική περίληψη η οποία θα αποτυπώνει τους στόχους του έργου, τα προσδοκώμενα από τη συνεργασία οφέλη, τα στοιχεία των εταίρων και θα αξιολογείται με ταχείες και αδιάβλητες διαδικασίες. Στη συνέχεια, οι επιτυχούσες προτάσεις της πρώτης φάσης θα αξιολογούνται από ειδικούς εμπειρογνώμονες μέσω ηλεκτρονικής αδιάβλητης διαδικασίας ώστε να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Η τελική επιλογή των προτάσεων που θα χρηματοδοτηθούν θα υλοποιηθεί μέσω Μικτής Ελληνο-Ισραηλινής Επιτροπής, η οποία θα λάβει υπόψη της τις αξιολογήσεις των προτάσεων και των δύο πλευρών (Ελλάδας – Ισραήλ). 8. Πληροφορίες για την προκήρυξη και τον Οδηγό Εφαρμογής Το πλήρες κείμενο της Προκήρυξης και ο Οδηγός Εφαρμογής του Προγράμματος θα αναρτηθεί στο προσεχές διάστημα στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ www.gsrt.gr Η Δράση συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) και από εθνικούς πόρους. 9. Λοιπές πληροφορίες για Έλληνες συμμετέχοντες Πληροφορίες για τους συμμετέχοντες από Ελλάδα: Δρ.Ι. Σταμέλου, Προϊστάμενη του Τμήματος Διακρατικών Ε & Τ Συνεργασιών/ Διεύθυνση Διεθνούς Συνεργασίας, τηλ. 210-7458097, e-mail: esta@gsrt.gr κ. Μ. Ασημακοπούλου, Προϊστάμενη του Γραφείου «EΥΡΗΚΑ», τηλ. 2107458171, e-mail: masi@gsrt.gr Πηγή: www.gsrt.gr