Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

ΕΠΑΝ ΙΙ: "Δημιουργία Καινοτομικών Συστάδων Επιχειρήσεων - Ένα Ελληνικό Προϊόν, Μία Αγορά: Ο Πλανήτης - Πιλοτική Φάση Λειτουργίας"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 17/05/2012

Περιεχόμενο πρόσκλησης Η προκήρυξη απευθύνεται στα 9 δίκτυα τα οποία ανεδείχθησαν βάσει προηγούμενης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Τα δίκτυα καλούνται τώρα, μέσω της τρέχουσας προκήρυξης να υποβάλουν πλήρη 5ετή επιχειρηματικά σχέδια για τη δημιουργία και ανάπτυξη της καινοτομικής συστάδας, την οργάνωσή της, το επιχειρηματικό της πρότυπο, την στρατηγική της, την βιωσιμότητά της κ.λπ. Καλούνται επίσης, να υποβάλουν ειδικότερα χρηματοδοτικά σχέδια των συμμετεχόντων φορέων για την πρώτη διετία εφαρμογής του επιχειρηματικού τους σχεδίου (Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας). Επισημαίνεται ότι η προκήρυξη απευθύνεται αποκλειστικά στους συγκεκριμένους 9 προκριθέντες φορείς αρωγούς (υποχρεωτικά οι ίδιοι) και συμμετέχοντες στα δίκτυα αυτά φορείς (τουλάχιστον ένα μεγάλο μέρος αυτών). Παρόλα αυτά, η προκήρυξη παραμένει ανοιχτή σε όσα από τα 9 δίκτυα επιθυμούν να διευρύνουν τα μέλη τους με τη συμμετοχή ΑΕΙ/ΤΕΙ, ερευνητικών Κέντρων, επιχειρήσεων. Η συμμετοχή νέων μελών στο προκριθέν δίκτυο, η ενίσχυση δραστηριοτήτων τους, ο ρόλος τους στη συστάδα κ.λπ. θα αποτελέσουν στοιχείο του επιχειρηματικού σχεδίου και της συνολικής πρότασης που θα υποβληθεί για αξιολόγηση στην ΓΓΕΤ. Μετά την αξιολόγηση των αιτήσεων και την έκδοση των αποτελεσμάτων, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει την Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας των συστάδων εκείνων που θα εμφανίσουν τις μεγαλύτερες προοπτικές επιτυχίας. Ειδικότερα, στην Φάση Πιλοτικής Λειτουργίας, η ΓΓΕΤ θα χρηματοδοτήσει αφενός τον φορέα αρωγό για τον συντονισμό και την παροχή των αναγκαίων υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις, την ανάπτυξη κοινών υποδομών, εφόσον χρειάζονται, και την κάλυψη των λειτουργικών εξόδων που αποδεδειγμένα γίνονται προς όφελος της συστάδας, και αφετέρου τις επιχειρήσεις για την υποστήριξη καινοτομικών δραστηριοτήτων όπως η ανάπτυξη πρωτοτύπων, η κατάρτιση, η συμμετοχή σε κοινές εκθέσεις, η προβολή προϊόντων, καθώς και η ενδεχόμενη μετεγκατάστασή τους σε κοινές υποδομές. Υπολογίζεται να χρηματοδοτηθούν περίπου 6 καινοτομικές συστάδες με 5 εκατ. ευρώ εκάστη. Ο συνολικός προϋπολογισμός της δράσης εκτιμάται ότι θα κυμανθεί από 34-40 εκατ. ευρώ. Προθεσμία Υποβολής Προτάσεων: H υποβολή των προτάσεων θα ξεκινήσει όταν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ η σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας, τηλ.: 210 7458000, URL: http://www.gsrt.gr: - κα Αγνή Σπηλιώτη, Προϊσταμένη Διεύθυνσης Ερευνητικών Προγραμμάτων, e-mail: aspi@gsrt.gr - κα Ειρήνη Σημαντήρα, Προϊσταμένη Τμήματος Προκήρυξης και Αξιολόγησης, Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων, e-mail: rsim@gsrt.gr - κα Ξένια Κασδοβασίλη, Χειρίστρια Προγράμματος, Διεύθυνση Ερευνητικών Προγραμμάτων, e-mail: xkasd@gsrt.gr 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk