Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Τελευταίες εξελίξεις για τη θεματική προτεραιότητα "Νανοτεχνολογία, νανοεπιστήμες, υλικά και νέες διεργασίες παραγωγής, NMP" του 7ου ΠΠ: Αναφορά των Εθνικών Σημείων Επαφής (NCPs), Ωρχους, 19/06/2012

Ημερομηνία δημοσίευσης: 30/07/2012

Η συνάντηση οργανώθηκε από τη Research DG / Directorate Industrial Technologies και είχε 4 κύριους στόχους:

  • Παρουσίαση του Orientation Paper - ουσιαστικά του προγράμματος εργασίας για το 2013 - όπως αυτό έχει διαμορφωθεί μέχρι σήμερα.
  • Τελευταία νέα σχετικά με το νέο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»,
  • Συζήτηση για το μέλλον των Εθνικών Σημείων Επαφής και του Enterprise Europe Network στο «Ορίζοντας 2020»
  • Εκπαίδευση σε Ζητήματα Ηθικής της Έρευνας. Αξίζει να σημειωθεί ότι καθ' όλη τη διάρκεια της συνάντησης έγινε χρήση του εργαλείου τηλεδιάσκεψης iLinc με το οποίο συμμετείχαν εξ’ αποστάσεως Εθνικά Σημεία Επαφής που δεν ήταν δυνατόν να παρευρεθούν στη συνάντηση. Η επόμενη συνάντηση των Εθνικών Σημείων Επαφής για την προτεραιότητα NMP και η τελευταία στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ θα πραγματοποιηθεί το 2013. Παρουσίαση του Orientation Paper Η Παρουσίαση του Orientation Paper έγινε από τον κ. Δελιγιαννάκη. Ο προϋπολογισμός για την προκήρυξη του 2013 θα είναι περίπου 600 εκ. ευρώ και θα διανεμηθεί σε όλο το φάσμα δραστηριοτήτων της έρευνας από βασική έρευνα σε εφαρμοσμένη έρευνα σε έρευνα επίδειξης (demonstration). Η προκήρυξη αυτή είναι η τελευταία στο πλαίσιο του 7ου ΠΠ. Η κατανομή του προϋπολογισμού στη θεματολογία της προτεραιότητας NMP θα γίνει ως εξής (στα αγγλικά): » Cross-cutting innovation (~110 εκ. ευρώ) » Application-specific innovation (~185 εκ. ευρώ) » Raw materials (~25 εκ. ευρώ) » Energy (~50 εκ. ευρώ) » Environment/sustainability (~40 εκ. ευρώ) » Health & safety (~70 εκ. ευρώ) » PPPs (290 εκ. ευρώ) Σημαντικά στοιχεία για την επόμενη προκήρυξη είναι τα εξής: » Τα 2/3 του προϋπολογισμού για τη θεματική ενότητα ΝΜΡ είναι αφιερωμένη σε έργα τύπου LARGE και στοχευμένα σε μΜΕ. » Ενίσχυση των στοιχείων καινοτομίας στις προτάσεις, όπως upscaling πιλοτικών μονάδων, περαιτέρω demonstration δραστηριότητες και υποστήριξη για δράσεις standardisation. » Προσκλήσεις Διεθνούς Συνεργασίας (με Κίνα και Ιαπωνία) και ενδιαφέρον για την Ευρωπαϊκή βιομηχανία » Γέφυρα με το νέο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» » Έργα Demonstration » Έντονα στοιχεία δράσεων καινοτομίας στα προκηρυσσόμενα έργα » Διασύνδεση με κοινωνικές προκλήσεις (πχ. πρώτες ύλες) H επόμενη προκήρυξη αναμένεται να δημοσιευθεί στα μέσα Ιουλίου 2012 με προθεσμία υποβολής των προτάσεων για το στάδιο 1 την 23η Οκτωβρίου 2012. Για τις προτάσεις CSA (σε ένα στάδιο), η προθεσμία υποβολής θα είναι η 4η Δεκεμβρίου 2012, ενώ για τις προτάσεις PPP (επίσης σε ένα στάδιο) η 4η Δεκεμβρίου 2012. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ημερίδα πληροφόρησης για τα PPPs που θα οργανώσει η Κοινότητα θα πραγματοποιηθεί στις 9 και 10 Ιουλίου 2012 και στην οποία θα υπάρξει κοινό περίπτερο υποστήριξης των παρευρισκομένων από τέσσερα θεματικά δίκτυα (NMP, IC, Transport) μέσω των επίσημων έργων τους. Την κοινή συμμετοχή συντονίζει το δίκτυο των NMP NCPs μέσω του έργου NMP TeAm, το οποίο συντονίζει το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Τελευταία νέα σχετικά με το νέο Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» Ο κ. Δελιγιαννάκης παρουσίασε μερικά στοιχεία για το Πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» και πώς διαφαίνεται ότι θα μετεξελιχθεί η θεματική προτεραιότητα NMP του 7ου ΠΠ στο νέο Πρόγραμμα. Έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στις Βασικές Τεχνολογίες Ευρείας Εφαρμογής (Key Enabling Technologies – εφεξής ΚΕΤs), που εμπίπτουν στην προτεραιότητα 2 του Προγράμματος (Βιομηχανική Πρωτοπορία), και ανέφερε και στοιχεία για τις άλλες 2 προτεραιότητες, Άριστη Επιστήμη και Κοινωνικές Προκλήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι τα ΚΕΤs είναι δεσμίδες στρατηγικά επιλεγμένων διαθεματικών τεχνολογιών έντασης γνώσης και κεφαλαίου με δυναμικό για την προώθηση της βιομηχανικής και οικονομικής ανάπτυξης και την επίλυση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων. ΚΕΤs θεωρούνται οι παρακάτω: » Νανοτεχνολογίες » Προηγμένα Υλικά » Μίκρο και νανοηλεκτρονικά » Φωτονική » Βιοτεχνολογία » Προηγμένες Διεργασίες Παραγωγής Σημειωτέον ότι μεταξύ των παραπάνω 6 ΚΕΤs αναγνωρίζει κάποιος τη μετεξέλιξη τμημάτων του Προγράμματος NMP του 7ου ΠΠ. Η Ευρώπη έχει πολύ ισχυρή βάση στις παραπάνω ΚΕΤs τόσο σε επίπεδο επιστημονικό όσο και σε δραστηριότητα προστασίας νέων επιτευγμάτων μέσω διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας. Χαρακτηριστικά, Ευρωπαϊκοί οργανισμοί είναι στην κορυφή στη λίστα διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας σε κάθε ΚΕΤ. Φαίνεται όμως ότι υπάρχει ένα κενό στην διασύνδεση της τεχνολογίας με την παραγωγική βάση. Στόχος του «Ορίζοντα 2020» είναι η παροχή εργαλείων που θα ελαχιστοποιούν αυτό το κενό και θα επιτρέψουν στην Ευρώπη να ηγηθεί στις Βιομηχανικές Τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής. Ως εκ τούτου: » Οι ΚΕΤs θα αντιμετωπίζονται με κοινό τρόπο. » Οι Δράσεις θα είναι βασισμένες σε ατζέντες Έρευνας & Ανάπτυξης & Καινοτομίας (R&D&I) που θα συνδιαμορφώνονται μεταξύ της βιομηχανίας μαζί με την ερευνητική κοινότητα. » Θα δοθεί έμφαση σε δράσεις ανάπτυξης τεχνολογίας, πιλοτικά έργα μεγάλης κλίμακας, και έργα επίδειξης (demonstrators), ανάπτυξης πρωτοτύπων και έργα επικύρωσης προϊόντων » Ειδικά εργαλεία για διαπλεκόμενα ΚΕΤs » Ιδιαίτερη φροντίδα θα δοθεί στην κινητοποίηση ιδιωτικών κεφαλαίων Ενδεικτικά, ο προϋπολογισμός 2014-2020 για τις παραπάνω δράσεις σε τιμές 2011 (εκατομμύρια ευρώ) κατανέμεται ως εξής (όπου * = KETs): Leadership in enabling and industrial technologies : 13781 ICT (Photonics & nano and microelectronics*): 7939 (1588*) Nanotechnologies, Advanced Materials, Advanced Manufacturing*: 3797* Biotechnology*: 509* Space: 1536 (KETs*): 5894* Access to risk finance: 3538 Innovation in SMEs: 619 Σημειωτέον ότι ο παραπάνω προϋπολογισμός είναι ο προτεινόμενος από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όχι ο τελικός που θα αποφασιστεί μετά από την επεξεργασία από το Συμβούλιο και την Ευρωβουλή. Στην Προτεραιότητα 1, Άριστη Επιστήμη, θα ενσωματωθούν οι δράσεις που σχετίζονταν με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC), οι δράσεις κινητικότητας ερευνητικού δυναμικού Marie Curie, τα FETs (Future and Emerging Technologies) και οι Ερευνητικές Υποδομές. Στόχος είναι η επιστημονική αριστεία μέσω προσέλκυσης του ικανότερου επιστημονικού δυναμικού και πρόσβασης στις καλύτερες υποδομές. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός (σε εκ. ευρώ) παρατίθεται παρακάτω: Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ERC): 13268 Future and Emerging Technologies: 3100 Marie Curie actions: 5752 Ερευνητικές Υποδομές (και e-infrastructures): 2478 Τέλος στην Προτεραιότητα 3, Κοινωνικές Προκλήσεις, στόχος είναι η ανάπτυξη καινοτόμων λύσεων σε καίριους τομείς που η ΕΕ δίνει μεγάλη βαρύτητα, όπως το κλίμα, το περιβάλλον, η ενέργεια, οι μεταφορές κλπ. Οι δράσεις θα αφορούν διεπιστημονικές συνεργασίες, ενσωματώνοντας και τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες. Οι προτεινόμενες λύσεις θα πρέπει να δοκιμάζονται, να επιδεικνύονται και να αναβαθμίζονται σε παραγωγικές μονάδες. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός (σε εκ. ευρώ) παρατίθεται παρακάτω: Health, demographic change and wellbeing : 8029 Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research & the bio economy : 4152 Secure, clean and efficient energy : 5782 Smart, green and integrated transport : 6802 Climate action, resource efficiency and raw materials : 3160 Inclusive, innovative and secure societies : 3819 Συζήτηση για το μέλλον των Εθνικών Σημείων Επαφής και του Enterprise Europe Network στο «Ορίζοντας 2020» Στόχος της συζήτησης ήταν να εξεταστούν οι δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των Εθνικών Σημείων Επαφής και του Enterprise Europe Network μέχρι το πέρας του 7ου ΠΠ καθώς επίσης και μια βολιδοσκόπηση για την άποψη των Εθνικών Σημείων Επαφής, όσον αφορά το μέλλον του Δικτύου των Εθνικών Σημείων Επαφής σε σχέση με το Enterprise Europe Network. Η συζήτηση έγινε παρουσία του κ. Von Bose. Ως βάση χρησιμοποιήθηκε το κείμενο «Outcome of the Working Group (WG) on cooperation with the FP7 National Contact Points», το οποίο είχε συντάξει Ομάδα Εργασίας του Enterprise Europe Network υπό τον συντονισμό της κ. Αναστασίας Κωνσταντίνου του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, υπό την διπλή ιδιότητά της ως Εθνικό Σημείο Επαφής και στέλεχος της κοινοπραξίας Enterprise Europe Network – Hellas. Ο Απόστολος Δημητριάδης, στέλεχος του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, επίσης με διπλή ιδιότητα και επιπλέον συντονιστής του έργου NMP TeAm 2, ανέλυσε κοινές δραστηριότητες σε ευρωπαϊκό επίπεδο μεταξύ του Enterprise Europe Network και του NMP TeAm, όπως συνδιοργάνωση ημερίδων επιχειρηματικών συναντήσεων με διακριτούς ρόλους και υπογραφή μνημονίων συνεργασίας με τις ομάδες εμπειρογνωμόνων του Enterprise Europe Network σχετικών με το NMP. Θα πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι, με πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ, το Δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής στην προτεραιότητα NMP πρωτοπόρησε στη συνεργασία με το Enterprise Europe Network. Συζητήθηκαν τα διάφορα επίπεδα συνεργασίας σε εθνικό επίπεδο, ξεκινώντας από οργανισμούς και στελέχη που έχουν διπλή ιδιότητα (όπως πχ. στην Ελλάδα και την Ιταλία) όπου υπάρχει ενιαία παροχή υπηρεσιών, έως περιπτώσεις χωρίς κανάλια επικοινωνίας μεταξύ Εθνικών Σημείων Επαφής και στελεχών του Enterprise Europe Network. Ο κ. von Bose ζήτησε να κατασταλάξουμε σε 2-3 σημεία, τα οποία ως Εθνικά Σημεία Επαφής θα θέλαμε να περάσουμε στο τμήμα Βιομηχανικών Τεχνολογιών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (υπεύθυνου για την προτεραιότητα NMP) σχετικά με τη μελλοντική συνεργασία με το Enterprise Europe Network. Εν συντομία αυτά είναι: » Το δίκτυο των Εθνικών Σημείων Επαφής δεν πρέπει να συγχωνευθεί με το Enterprise Europe Network: » Τα Εθνικά Σημεία Επαφής ελέγχονται κεντρικά σε κάθε χώρα, ενώ οι κοινοπραξίες του Enterprise Europe Network είναι αποκεντρωμένες και πιθανόν περισσότερες της μίας σε κάθε χώρα. (Η Ελλάδα αποτελεί εξαίρεση, καθώς υπάρχει μια κοινοπραξία Enterprise Europe Network, που καλύπτει όλη την χώρα και συμπεριλαμβάνει την πλειονότητα των Εθνικών Σημείων Επαφής). » Η συσσωρευμένη εμπειρία των Εθνικών Σημεία Επαφής θα χαθεί σε περίπτωση συγχώνευσης. » Τα Εθνικά Σημεία Επαφής θεωρούν ότι οι αποδέκτες των υπηρεσιών τους είναι διαφορετικοί από το Εnterprise Europe Network. » Κρίνεται ότι η συνεργασία με το Enterprise Europe Network είναι απαραίτητη τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Προτάθηκε να είναι δεσμευτική η συνεργασία μεταξύ των δύο Δικτύων μέσα από τις συμβάσεις χρηματοδότησης του Enterprise Europe Network. Εκπαίδευση σε Ζητήματα Ηθικής της Έρευνας. Οι εκπαιδευτές ήταν ειδικοί πάνω σε θέματα ηθικής σε διάφορες ειδικότητες: » Καθηγήτρια Lisbeth E. Knudsen του Τμήματος Περιβαλλοντικής Υγείας του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης » Καθηγήτρια Mette Hartlev του Centre for Legal Studies in Welfare and EU Market Integration, του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου της Κοπενχάγης » Δρ Eliana B. Souto του Τμήματος Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου Fernando Pessoa. Τα θέματα που αναπτύχθηκαν ήταν: » Η σημασία της ανάδειξης θεμάτων ηθικής σε κάθε ερευνητική δραστηριότητα » Νομικές και ηθικές αρχές για ζητήματα προστασίας της ιδιωτικής ζωής στην έρευνα » Ζητήματα ηθικής της έρευνας ειδικά για τη Νανοτεχνολογία     

  • Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk