Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δημόσια διαβούλευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το μέλλον του Προγράμματος Future and Emerging Technologies (FET)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/11/2012

Για περισσότερα από 10 χρόνια, το πρόγραμμα των μελλοντικών και αναδυόμενων τεχνολογιών "Future and Emerging Technologies" (FET) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής έχει χρηματοδοτήσει την έρευνα σε πολλές από τις τεχνολογίες που χρειάζεται η Ευρώπη για να παραμείνει ανταγωνιστική και για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών της. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποιεί δημόσια διαβούλευση για το μέλλον του Προγράμματος FET και ενδιαφέρεται να μάθει τις απόψεις επιστημόνων, ερευνητών, καινοτόμων επιχειρηματιών, μελών της κοινωνίας των πολιτών και άλλων ενδιαφερομένων. Ποιες θα είναι οι καινοτόμες τεχνολογίες των επόμενων δεκαετιών; Ποια είναι τα ερωτήματα και τις προκλήσεις γύρω από τα οποία πρέπει να κινητοποιηθούν η επιστήμη και η τεχνολογία για να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για όλους μας; Ποιες είναι οι νέες μεγάλες ιδέες που θα οδηγήσουν την Ευρώπη σε μια νέα πορεία προς τη μελλοντική τεχνολογική ανταγωνιστικότητα; Επισημαίνεται στους ενδιαφερόμενους ότι, βάσει του σχεδιασμού για τον Ορίζοντα 2020 (ο οποίος αποτελεί τη συνέχεια του 7ου Προγράμματος Πλαισίου), το Πρόγραμμα FET δε θα συμπεριλαμβάνεται πλέον στο πλαίσιο των δράσεων ΤΠΕ (Information and Communication Technologies - ICT), αλλά θα αποτελεί αυτόνομο Πρόγραμμα εντός του πυλώνα της επιστημονικής αριστείας. Περισσότερες πληροφορίες και οδηγίες για το πώς μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν τις ιδέες τους (μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2012) είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση: http://cordis.europa.eu/fp7/ict/fet-proactive/fetconsult2012_en.html Πηγή: ΓΓΕΤ (http://www.gsrt.gr/central.aspx?sId=110I458I1163I646I464683&olID=777&neID=589&neTa=1_631&ncID=0&neHC=0&tbid=0&lrID=2&oldUIID=aI777I0I119I428I1089I0I2&actionID=load&JScript=1) 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk