Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος: Εμπειρογνώμονες για τις Συμβουλευτικές Ομάδες (Advisory Groups) του προγράμματος HORIZON 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 21/02/2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσκαλεί εμπειρογνώμονες από όλα τα γνωστικά πεδία να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους και να εγγραφούν στη σχετική βάση δεδομένων με σκοπό τη δημιουργία συγκεκριμένων Συμβουλευτικών Ομάδων (Advisory Groups) που θα βοηθήσουν στη διαμόρφωση των στόχων του προγράμματος HORIZON 2020 και στην προετοιμασία των προσκλήσεων για υποβολή προτάσεων (calls for proposals). Για το σκοπό αυτό, καλούνται άτομα ή εκπρόσωποι οργανισμών με επιστημονική, τεχνολογική ή μη τεχνογνωσία και εμπειρία από τους τομείς της βιομηχανίας, έρευνας, τελικών χρηστών, επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και πολιτικής σε όλα τα πεδία που απευθύνεται το πρόγραμμα HORIZON 2020:

 • Future and Emerging Technologies (FET)
 • Marie Skłodowska-Curie actions on skills, training and career development
 • Research infrastructures (including e-Infrastructures)
 • Leadership in enabling and industrial technologies within the following areas: - Information and Communication Technologies (ICT) - Nanotechnologies - Advanced materials - Biotechnology - Advanced manufacturing and processing - Space
 • Access to risk finance (debt or equity financing)
 • Innovation in small and medium-sized enterprises (SMEs)
 • Health, demographic change and wellbeing
 • Food security, sustainable agriculture, marine and maritime research and the bio-economy
 • Secure, clean and efficient energy (including nuclear energy)
 • Smart, green and integrated transport
 • Climate action, resource efficiency and raw materials
 • Inclusive, innovative and secure societies Η επιλογή των εμπειρογνωμόνων θα γίνει με βάση τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη δημιουργία Expert Groups. Η πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος από εμπειρογνώμονες θα παραμείνει ανοικτή για όλη τη διάρκεια του προγράμματος HORIZON 2020, αλλά μόνο όσοι εμπειρογνώμονες εγγραφούν μέχρι τις 6 Μαρτίου 2013 στις 17:00 (ώρα CET) θα μπορούν να συμμετάσχουν στις πρώτες Συμβουλευτικές Ομάδες που θα δημιουργηθούν. Μεταγενέστερες εκδηλώσεις ενδιαφέροντος θα ληφθούν υπόψη για την μετέπειτα ανανέωση των Συμβουλευτικών Ομάδων όταν αυτό χρειαστεί. Εμπειρογνώμονες που πληρούν τα κριτήρια και επιθυμούν να καταχωρήσουν την εκδήλωση ενδιαφέροντός τους ή να λάβουν περισσότερες πληροφορίες για το πλήρες κείμενο της πρόσκλησης και τους όρους συμμετοχής, μπορούν να επισκεφθούν την ακόλουθη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής: Experts for Horizon 2020 Advisory Groups: Call for expressions of interest