Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Προκηρύχθηκε το Πρόγραμμα Ανάπτυξης Βιομηχανικής Έρευνας και Τεχνολογίας (ΠΑΒΕΤ) 2013

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/05/2013

Αρμόδια Εθνική αρχή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/5/2013 Τεύχος ΠΡΑΞΗ: 06/2013 Προθεσμία υποβολής προτάσεων: 13/06/2013 Όροι συμμετοχής: Δικαίωμα υποβολής πρότασης έχουν εγχώριες επιχειρήσεις οποιουδήποτε μεγέθους με παραγωγική δραστηριότητα. Οι επιχειρήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της πρότασής τους θα πρέπει να έχουν κλείσει μία τουλάχιστον ετήσια οικονομική χρήση, όπως παρουσιάζεται στους δημοσιευμένους ισολογισμούς τους ή εμφανίζεται στα επίσημα φορολογικά τους στοιχεία. Επίσης θα πρέπει να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους θεματικούς τομείς της προκήρυξης (βλ. "περιεχόμενο πρόκλησης" παρακάτω). Δικαιούχοι είναι μόνο οι επιχειρήσεις με νομική μορφή ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ του ιδιωτικού ή/και του δημόσιου τομέα, καθώς και αγροτικοί συνεταιρισμοί. Κάθε επιχείρηση μπορεί να υποβάλει μέχρι δύο (2) προτάσεις είτε μεμονωμένα είτε ως εταίρος σε σύμπραξη. Σε περίπτωση υποβολής, από τον ίδιο φορέα (επιχείρηση), περισσοτέρων των δύο προτάσεων στο πλαίσιο της πράξης, απορρίπτονται όλες και οι φάκελοι τίθενται στο αρχείο. Η πρόταση για επιχορήγηση μπορεί να υποβληθεί από μία και μόνο επιχείρηση ή από κοινού/ σύμπραξη από δύο ή περισσότερες ανεξάρτητες μεταξύ τους επιχειρήσεις. Δίνεται η δυνατότητα τμήμα του έργου να εκτελείται, επί συμβάσει (υπεργολαβία), από φορείς εκτέλεσης Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ). Ως φορείς ΕΤΑ (Νομικά πρόσωπα) νοούνται οι παρακάτω: 1. ΑΕΙ (Πανεπιστήμια, Τ.Ε.Ι.), Δημόσια Ερευνητικά Κέντρα ή Ινστιτούτα 2. Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα και Κέντρα Τεχνολογικής Έρευνας των ΤΕΙ 3. Φορείς του άρθρου 12 του Ν.3297/23.12.2004 4. Εξειδικευμένες Επιχειρήσεις με αποδεδειγμένη εμπειρία στο αντικείμενο του έργου Σημειώνεται ότι η δαπάνη της υπεργολαβίας από φορείς εκτέλεσης ΕΤΑ δεν μπορεί να ξεπερνά το 35% του συνολικού προϋπολογισμού του έργου. Προϋπολογισμός: Η συνολική δημόσια δαπάνη της πράξης ανέρχεται σε 19,8 εκατ. ευρώ. Η ανώτατη χρηματοδότηση ανά έργο ανέρχεται σε: 400.000 ευρώ εφόσον στο έργο συμμετέχουν 1 ή 2 επιχειρήσεις και 800.000 εφόσον συμμετέχουν τουλάχιστον 3 επιχειρήσεις. Χρηματοδότηση: Το μέγιστο ύψος της ενίσχυσης για έργα έρευνας και ανάπτυξης ανά κατηγορία/είδος έρευνας, διαμορφώνεται ως εξής: - Για τη βιομηχανική έρευνα, έως 70 ή 75% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 60 ή 70% για τις μεσαίες, ανάλογα με τον αριθμό των επιχρήσεων που συμμετέχουν στο έργο. - Για την πειραματική ανάπτυξη, έως 45 ή 60% για τις πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 35 ή 50% για τις μεσαίες, ανάλογα με τον αριθμό των επιχρήσεων που συμμετέχουν στο έργο. Αναλυτικότερα στοιχεία, μεταξύ των οποίων και τα ποσοστά χρηματοδότησης των μεγάλων επιχειρήσεων, δίνονται στον Οδηγό του Προγράμματος. Η ένταση ενίσχυσης καθορίζεται χωριστά για κάθε δικαιούχο ενίσχυσης και για κάθε είδος ενισχυόμενης δραστηριότητας. Σε περίπτωση που για την υλοποίηση ενός έργου απαιτείται συνδυασμός δραστηριοτήτων ή ειδών έρευνας η μέγιστη ένταση ενίσχυσης ανά δικαιούχο/ επιχείρηση θα υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των παρακάτω αναφερόμενων ποσοστών ανά τύπο δραστηριότητας/ έρευνας, που διεξάγει ο φορέας. Διάρκεια έργου: 12-20 μήνες Περιεχόμενο πρόσκλησης: Σκοπός της πράξης είναι η ενθάρρυνση και η ανάπτυξη της βιομηχανικής έρευνας και της πειραματικής ανάπτυξης με τη χρηματοδότηση έργων, που θα εκτελεστούν από δυναμικές εγχώριες επιχειρήσεις με παραγωγική δραστηριότητα. Βασική επιδίωξη αποτελεί η προώθηση της καινοτομίας με στόχο την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων με την παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας. Μέσω της παρούσας πράξης θα ενισχυθούν δραστηριότητες, οι οποίες αφορούν ενισχύσεις: α) έργων έρευνας και ανάπτυξης (βιομηχανική έρευνα ή/και πειραματική ανάπτυξη), β) κατοχύρωσης δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (μόνο για ΜμΕ) και γ) προβολής, διάχυσης (των αποτελεσμάτων του έργου), συμμετοχής σε διεθνή συνέδρια και δικτύωσης, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Υποχρεωτικά σε κάθε έργο πρέπει να υπάρχουν δράσεις έρευνας και ανάπτυξης. Οι δράσεις της κατηγορίας (β), είναι προαιρετικές και συνδέονται με το αντικείμενο και τους στόχους των έργων, ενώ οι δράσεις της κατηγορίας (γ) σε μεγαλύτερο ή μικρότερο βαθμό πρέπει να προβλέπονται σε όλα τα έργα. Οι Επιστημονικοί και Τεχνολογικοί τομείς προτεραιότητας στους οποίους εστιάζεται η πράξη είναι οι εξής: 1. Γεωργία, Αλιεία, Κτηνοτροφία και Βιοτεχνολογία, 2. Τρόφιμα/ Ποτά, 3. Ενέργεια, 4. Περιβάλλον, 5. Χημικές διεργασίες, 6. Φαρμακευτικά/ Καλλυντικά προϊόντα, 7. Υλικά, 8. Πληροφορική, Τηλεπικοινωνίες και Αυτοματισμοί. Ενδεικτικά αντικείμενα έρευνας εντός των τομέων αυτών, δίνονται στις σελ. 7-8 του Οδηγού της Προκήρυξης. Διαδικασία υποβολής πρότασης: Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω διαδικτύου στην ελληνική γλώσσα συμπληρώνοντας τη σχετική ηλεκτρονική φόρμα στην ιστοσελίδα: apps.gov.gr/minedu/industrial/PABET , έως την Πέμπτη 13 Ιουνίου 2013 (καταληκτική ημερομηνία) και ώρα 15:00. Σχετικά έντυπα: Προκήρυξη και Οδηγός Εφαρμογής, στη σχετική ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (βλ. χρήσιμες διευθύνσεις). Χρήσιμες διευθύνσεις: Πρόσκληση Υποβολής Προτάσεων στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΤ» Επιπρόσθετες πληροφορίες: Γενική Γραμματεία Έρευνας & Τεχνολογίας - Υπεύθυνος επικοινωνίας: Δρ. Δημήτρης Πουτούκης τηλ.: 210 7458136, e-mail: dpoutoukis@gsrt.gr ----------------------------------------------------- ΠΡΟΦΙΛ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΑΞΗ Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στην 20ετή και πλέον δράση του ως οργανισμός υποστήριξης επιχειρήσεων και ερευνητικών οργανισμών σε θέματα προώθησης της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας καθώς και της αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική δραστηριότητα, έχει αναπτύξει σημαντική τεχνογνωσία στην προστασία, αξιοποίηση και διαχείριση της διανοητικής ιδιοκτησίας καθώς και σε δράσεις δικτύωσης, προβολής και διάχυσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ εκτείνονται από την πληροφόρηση έως τη διαμεσολάβηση και τη συμβουλευτική υποστήριξη σε όλη την αλυσίδα της καινοτομίας, της μεταφοράς τεχνολογίας και της εμπορικής αξιοποίησης των αποτελεσμάτων της έρευνας και ενδεικτικά περιλαμβάνουν:

 • Δράσεις τεχνολογικού marketing (δημιουργία φακέλου προώθησης, χρήση βάσεων δεδομένων, εκδόσεις, δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας κλπ)
 • Αναζήτηση ξένων επιχειρηματικών/επενδυτικών συνεργατών και διαμεσολάβηση στη διαδικασία των διαπραγματεύσεων
 • Συμβουλευτική υποστήριξη για την εμπορική αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων, την επίτευξη συμφωνιών εκχώρησης δικαιωμάτων και τη δημιουργία spin-offs
 • Παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών innovation support καθ’όλη την αλυσίδα καινοτομίας Ως ενεργό μέλος του μεγαλύτερου δικτύου ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης, και ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα ΕΤΕ, αλλά και μέσα από ένα ισχυρό δίκτυο συνεργατών διεθνώς, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ έχει επιτύχει να καθιερωθεί ως κορυφαίος οργανισμός για τη μεταφορά τεχνολογίας στην Ελλάδα. Ενδεικτικά αποτελέσματα της δράσης του ακολουθούν:
 • Διαμεσολάβηση για περίπου 18 επιχειρηματικές/τεχνολογικές/ερευνητικές διεθνικές συμφωνίες κατ’ έτος
 • Παροχή υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσιών innovation support σε πάνω από 350 επιχειρήσεις κατ’έτος
 • Διοργάνωση/συμμετοχή σε περισσότερες από 20 εκδηλώσεις μεταφοράς τεχνολογίας κατ’ έτος με περισσότερους από 100 συμμετέχοντες και 300 διμερείς συναντήσεις
 • Υποστήριξη του 1/3 των spin-off επιχειρήσεων που έχουν δημιουργηθεί στην Ελλάδα
 • Υποστήριξη 200 κοινοπραξιών για υποβολή ερευνητικών προτάσεων και εξυπηρέτηση 200 επιχειρήσεων και ερευνητών κάθε χρόνο σε θέματα συμμετοχής τους σε ευρωπαϊκά προγράμματα ΕΤΑ
 • Δημιουργός και facilitator του πρώτου και μοναδικού cluster βιοεπιστημών στην Ελλάδα (Hellenic Bio Cluster)
 • Συνδιοργανωτής του ετήσιου Διεθνούς Venture Capital Forum (www.vcforum.gr) στην Ελλάδα (από το 2003)
 • Ισχυρή δικτύωση με περιφερειακά επιχειρηματικά δίκτυα, αναπτυξιακούς φορείς και φορείς μεταφοράς τεχνολογίας εντός και εκτός Ελλάδας Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικότερα σχετικά με τις τρέχουσες ευκαιρίες χρηματοδότησης και διεθνούς δικτύωσης καθώς και για τις δράσεις μας μέσω του δικτυακού μας τόπου www.help-forward.gr ή επικοινωνώντας απευθείας με τα στελέχη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.   

 • Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk