Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Χρηματοδότηση Επιχειρηματικών Ταξιδιών στην Κίνα για σύναψη Τεχνολογικών Συνεργασιών (Προδημοσίευση)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 03/06/2013

Προδημοσίευση - 1η Πρόσκληση υποβολής προτάσεων Χρηματοδότηση με Ατομικό Κουπόνι Επιχειρηματικών Ταξιδιών στην Κίνα για σύναψη Τεχνολογικών Συνεργασιών στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Dragon-Star: “Dragon – Sustainable Technology And Research (EU-China Collaboration) Ημερομηνία Υποβολής: 31/05/2013 – 31/07/2013 Περίληψη Στο πλαίσιο του έργου Dragon-Star συν-χρηματοδοτούνται τα έξοδα μετακίνησης Ευρωπαϊκών επιχειρήσεων στην Κίνα για επίτευξη επιχειρηματικών, τεχνολογικών ή ερευνητικών συνεργασιών με αντίστοιχες κινέζικες επιχειρήσεις ή τεχνολογικούς και ερευνητικούς φορείς. Συγκεκριμένα, • χρηματοδοτείται το 50% του ταξιδιωτικού κόστους (συμπεριλαμβανομένου αεροπορικού καθώς και του κόστους διαμονής και διατροφής) και μέχρι του ποσού των 1000 ευρώ ανά επιχείρηση. • Συνολικά θα χρηματοδοτηθούν 25 Ευρωπαϊκές επιχειρήσεις ή επιχειρηματικοί και τεχνολογικοί φορείς και θα διατεθεί το ποσό των 25.000 ευρώ • Σε περίπτωση που δεν διατεθεί όλο το ποσό θα υπάρξουν και επιπρόσθετες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού Το χρονοδιάγραμμα της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων έχει ως εξής: 31/05 - 31/07/2013: Ανοιχτή πρόσκληση υποβολής προτάσεων 01/08 - 30/09/2013: Αξιολόγηση προτάσεων 30/09/2013: Τελική επιλογή των επιτυχημένων προτάσεων από τη Διαχειριστική Επιτροπή 11/10 2013: Ενημέρωση όλων των υποψηφίων σχετικά με τα αποτελέσματα της αξιολόγησης Στο φάκελο συμμετοχής θα πρέπει να περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: • Αίτηση Συμμετοχής (application form) • Επιστολή αποδοχής συμμετοχής από την επιχείρηση ή τον ερευνητικό και τεχνολογικό φορέα (Letter of commitment to participate) • Φόρμα προσφοράς τεχνολογίας (Technology Offer) και/ή Φόρμα Αναζήτησης τεχνολογίας (Technology Request) και/ή Φόρμα αναζήτησης ερευνητικού συνεργάτη (Partner Search Form) ανάλογα με το αντικείμενο της συνεργασίας (για περισσότερες πληροφορίες δείτε συνημμένη πρόσκληση). • Φόρμα προκαταρκτικού ελέγχου της συνάφειας του ερευνητικού αντικειμένου με το HORIΖON 2020 (Confirmation Pre-check) • Εκδήλωση ενδιαφέροντος από τον κινέζικο οργανισμό ή επιχείρηση όπου θα πραγματοποιηθεί η επίσκεψη Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία υποβολής, τα κριτήρια αξιολόγησης και επιλογής καθώς και τη διαδικασία χρηματοδότησης και απολογισμού μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ στα τηλέφωνα 210 3607690 (Αθήνα) και 2310 501148 (Θεσσαλονίκη) ή μέσω e-mail στο praxi@help-forward.gr 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk