Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ευρωπαϊκή Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία: Bio-based Industries

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/12/2013

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής του Societal Challenge 2 του Ορίζοντα 2020, σας πληροφορεί για τη συγκρότηση της νέας Ευρωπαϊκής Σύμπραξης Δημοσίου & Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) Bio-based Industries (Κοινή Τεχνολογική Πρωτοβουλία - JTI). Πρόκειται για μια επένδυση 3.8 δισ. ευρώ στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020 (2014-2020) για την έρευνα, την επίδειξη και τη διάδοση των δραστηριοτήτων βιο-οικονομίας. Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων έχει προγραμματιστεί για το Μάιο του 2014. Το Bio-Based Industries Consortium (BIC) είναι ο ιδιώτης φορέας της νέας ΣΔΙΤ Bio-based Industries. Το BIC έχει, σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, καταφέρει να φέρει κοντά περίπου 60 βιομηχανίες από διάφορους τομείς (συμπεριλαμβανομένων της γεωργίας, των γεωργικών προϊόντων, των παρόχων τεχνολογίας, της δασοκομίας, των χημικών και της ενέργειας) και 80 ερευνητικούς οργανισμούς και πανεπιστήμια, τεχνολογικές πλατφόρμες και ευρωπαϊκές εμπορικές ενώσεις. Αποστολή του BIC είναι ο εντοπισμός και η κινητοποίηση της ευρωπαϊκής βιομηχανικής και ερευνητικής εμπειρίας και τεχνογνωσίας με στόχο την επιτυχή μετατροπή της έρευνας και της καινοτομίας σε εμπορικές ευκαιρίες και την ανάπτυξη νέων και καινοτόμων βιο-αγορών. Η συμμετοχή σε έργα της ΣΔΙΤ Bio-based Industries είναι ανοικτή σε όλους (όχι μόνο στα μέλη του BIC). Εντούτοις, το Bio-Based Industries Consortium ενθαρρύνει τις βιομηχανίες (μεγάλες και μικρές) που δραστηριοποιούνται στη βιο-οικονομία (τρόφιμα, γεωργία, ιχθυοκαλλιέργεια, βιοτεχνολογία) να ενταχθούν στην κοινοπραξία, έτσι ώστε: - να προβάλουν την εμπειρία και τις δραστηριότητες τους σε πανευρωπαϊκό επίπεδο - να συμμετέχουν, μαζί με άλλα μέλη BIC, στη διαμόρφωση του ετήσιου προγράμματος εργασίας που αποτελεί βάση για την προκήρυξη νέων προσκλήσεων - να συναντήσουν πιθανούς βιομηχανικούς και ερευνητικούς εταίρους. Πληροφορίες και λεπτομέρειες για συμμετοχή στο BIC θα βρείτε εδώ Οι αιτήσεις εξετάζονται και εγκρίνονται από τη Γενική Συνέλευση του BIC. Η επόμενη συνέλευση της επιτροπής έχει προγραμματιστεί για τις 13 Δεκεμβρίου 2013 και θα επαναλαμβάνεται κάθε 3 μήνες. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ θα σας ενημερώνει για τις εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις δραστηριότητες της ΣΔΙΤ Bio-based Industries, αλλά και άλλες ευκαιρίες που προκύπτουν στο πλαίσιο του Ορίζοντα 2020. 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk