Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ανακοινώθηκαν οι πρώτες προκηρύξεις του Προγράμματος "Horizon 2020"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/12/2013

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε στις 11 Δεκεμβρίου τις πρώτες προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος Ορίζοντας 2020. Οι προκηρύξεις που ανακοινώθηκαν αφορούν μόνο τα δύο πρώτα έτη του προγράμματος και ο συνολικός προϋπολογισμός τους ανέρχεται στα 15 δισ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή έχει ως στόχο να συμβάλει στην τόνωση της οικονομίας της γνώσης στην Ευρώπη και στην αντιμετώπιση των ζητημάτων που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής των ανθρώπων. Για πρώτη φορά, η Επιτροπή παρουσιάζει προτεραιότητες χρηματοδότησης για περίοδο μεγαλύτερη των δύο ετών παρέχοντας έτσι στην ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα μεγαλύτερη βεβαιότητα σχετικά με την κατεύθυνση της πολιτικής της ΕΕ για την έρευνα. Οι περισσότερες προκηρύξεις του 2014 είναι ήδη ανοιχτές για υποβολή προτάσεων, με αρκετές να ακολουθούν κατά τη διάρκεια του έτους. Ο προϋπολογισμός για το 2014 ανέρχεται σε 7.8 δισ.ευρώ και διαμοιράζεται στους τρεις βασικούς πυλώνες του προγράμματος Horizon 2020 ως ακολούθως: Excellent Science: ~ 3 δισ.ευρώ, που αντιστοιχούν σε: -1,7 δισ.ευρώ σε ERC Grants (European Research Council) για κορυφαίους επιστήμονες -0.8 δισ.ευρώ σε Marie Skłodowska-Curie fellowships σε νεότερους ερευνητές (MEMO/13/1123). Industrial Technologies: ~ 1,8 δισ.ευρώ για τη στήριξη της βιομηχανικής υπεροχής στην Ευρώπη σε τομείς όπως οι ΤΠΕ, Νανοτεχνολογίες, Προηγμένες κατασκευές, Ρομποτική, Βιοτεχνολογία και το Διάστημα. Societal Challenges: ~ 2,8 δισ.ευρώ για καινοτόμα έργα που απευθύνονται στις επτά κοινωνικές προκλήσεις του Horizon 2020: "Υγεία", "Γεωργία, Ναυτιλία και Βιο-οικονομία", "Ενέργεια", "Μεταφορές", Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτων υλών", "Ασφαλείς κοινωνίες" και "Ασφάλεια". Οι προθεσμίες υποβολής προτάσεων διαφοροποιούνται μεταξύ των προσκλήσεων (calls). Τα έντυπα (work programmes) είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της ΕΕ. Έντυπα προγραμμάτων εργασίας: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk