Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ: Πρεσβευτής Ασφάλειας και Υγείας στην Εργασία (EU-OSHA / EEN)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 14/04/2016

Το Enterprise Europe Network συνεργάζεται με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία (European Agency for Safety and Health at Work, EU-OSHA, http://osha.europa.eu) για την ευαισθητοποίηση των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων σε θέματα σχετικά με την Ασφάλεια και Υγεία στους χώρους εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, συντονιστής του Enterprise Europe Network - Hellas, λειτουργεί ως Πρεσβευτής σε εθνικό επίπεδο, αναλαμβάνοντας σειρά δραστηριοτήτων για την προαγωγή συναφών θεμάτων. Οι δράσεις αυτές υλοποιούνται σε συνεργασία με τον Εθνικό Εστιακό Πόλο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τα θέματα Ασφάλειας & Υγείας στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.