Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ανοιχτή δημόσια διαβούλευση για τις Κοινές Επιχειρήσεις (Joint Undertakings) του Ορίζοντα 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/03/2017

Προκειμένου να αποτιμηθεί η λειτουργική αποδοτικότητα και η αποτελεσματικότητα των Κοινών Επιχειρήσεων (Joint Undertakings – JUs) του Ορίζοντα 2020, τα επιτεύγματα, τα επιστημονικά αποτελέσματα αλλά και οι ευρύτερες επιπτώσεις τους στην κοινωνία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή διεξάγει ενδιάμεση αξιολόγηση των επτά (7) Κοινών Επιχειρήσεων – Joint Undertakings (JUs) – που αναφέρονται παρακάτω:

BBI JU – Bio Based Industries Joint Undertaking

CS2 JU – Clean Sky Joint Undertaking

ECSEL JU – Electronic Components and Systems for European Leadership Joint Undertaking

FCH2 JU – Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking

IMI2 JU – Innovative Medicines Initiative Joint Undertaking

SESAR JU - Joint Undertaking on Air Traffic Management

S2R JUShift2Rail Joint Undertaking

Σημαντικό μέρος της αξιολόγησης είναι η ανοιχτή δημόσια διαβούλευση η οποία αποσκοπεί στη συλλογή απόψεων σχετικά με την εφαρμογή των Κοινών Επιχειρήσεων του Ορίζοντα 2020 κατά το διάστημα 2014-2016. Η πρόσκληση συμμετοχής στη διαβούλευση απευθύνεται σε όλους τους ενδιαφερόμενους.

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από έξι μέρη και βρίσκεται στην παρακάτω δ/νση:

http://ec.europa.eu/research/consultations/interim_joint-undertakings_h2020/consultation_en.htm

Η συμπλήρωση του απαιτεί περίπου 20 λεπτά.

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θα ληφθούν υπόψη κατά το σχεδιασμό των νέων Κοινών Επιχειρήσεων.

Η διαβούλευση θα παραμείνει ανοιχτή έως τις 10 Μαρτίου 2017 και η συνεισφορά των συμμετεχόντων κρίνεται πολύ σημαντική.

Για τυχόν τεχνικά προβλήματα μπορείτε να απευθυνθείτε στο: "New Management Modes" unit of the Directorate-General for Research and Innovation, European Commission μέσω e-mail στο RTD-R4-EVALUATION@ec.europa.eu

Πηγή: Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας 

Enterprise Europe Network Horizon 2020 Futures Research Equity Investment Forum Hellenic Biocluster European IPR Helpdesk