Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Η οικονομία διαμοιρασμού στην υπηρεσία της Καινοτομίας!

Ημερομηνία δημοσίευσης: 13/06/2018

Το νέο Ευρωπαϊκο πρόγραμμα με τίτλο "BeShared: Embracing Innovation and Interconnection in the Sharing Economy", στο οποίο το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει ως εταίρος, έχει στόχο να υποστηρίξει εταιρείες και φορείς που δραστηριοποιούνται ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν στην οικονομία διαμοιρασμού ή ενδιαφέρονται να δραστηριοποιηθούν σε αυτή.

Με τον όρο οικονομία διαμοιρασμού (sharing economy) εννοούμε ένα οικονομικό σύστημα που λειτουργεί κυρίως μέσω διαδικτυακών πλατφορμών, χρησιμοποιείται από ιδιώτες χωρίς ή με αμοιβή και βασίζεται στην κοινή χρήση αγαθών που μπορεί να χρησιμοποιούνται μερικώς. Ουσιαστικά, είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος μέσα από μια διαδικτυακή πλατφόρμα μοιράζεται ένα προϊόν ή μία υπηρεσία και δέχεται επίσης προϊόντα/υπηρεσίες από άλλους για ιδία χρήση.

Για να εντοπίσει τους φορείς που ενδιαφέρονται να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες του έργου, το BE Shared θα χαρτογραφήσει τους πιο κατάλληλους φορείς και τις ανάγκες τους. Οι ενδιαφερόμενοι φορείς  θα έχουν τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ενημερωτικές εκδηλώσεις αναφορικά με θέματα της οικονομίας διαμοιρασμού (νομικό πλαίσιο, κατάσταση σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, κλπ.) αλλά και να λάβουν υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας από το Enterprise Europe Network.

Για τη συμμετοχή στο έργο οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν ένα σύντομο ερωτηματολόγιο το οποίο είναι διαθέσιμο πατώντας εδώ

Περισσότερες πληροφορίες:

- ιστοσελίδα του BeShared

- Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, κα Κατερίνα Παπαδούλη (email: papadouli@praxinetwork.gr, τηλ.: 2103607690)