Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Επικαιροποιημένα προγράμματα εργασίας 2018-2020 του "Ορίζοντα 2020"

Ημερομηνία δημοσίευσης: 25/07/2018

Δημοσιεύθηκαν τα επικαιροποιημένα προγράμματα εργασίας 2018-2020 του «Ορίζοντα 2020». Νέα προσθήκη αποτελεί η προκήρυξη Building a Low-Carbon, Climate Resilient Future: Next-Generation Batteries (Cross-cutting activities 2018-20_v1.0). Όλα τα επικαιροποιημένα έγγραφα είναι διαθέσιμα στο Participant Portal.

Σχετικά έγγραφα: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/funding/reference_docs.html#h2020-work-programmes-2018-20

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον "Ορίζοντα 2020" και αναζητήσεις ερευνητικής συνεργασίας, μπορείτε να επικοινωνείτε με το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον "Ορίζοντα 2020" (ncp@praxinetwork.gr, τηλ. 210 3607690).