Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

Κοινοτικό πρόγραμμα INNOWWIDE

Ημερομηνία δημοσίευσης: 22/03/2019

Στο πλαίσιο λειτουργίας του νέου κοινοτικού προγράμματος INNOWWIDE παρέχεται σε ευρωπαϊκές υφιστάμενες μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις ή/και νεοφυείς, κεφάλαιο εκκίνησης (seed funding) για υποστήριξη των προσπαθειών διερεύνησης νέων αγορών, συμπεριλαμβανομένων των ΗΠΑ και μεγάλων αναδυόμενων οικονομιών (Βραζιλία, Ρωσία, Ινδία, Κίνα, Μεξικό).

Η πιλοτική πρόσκληση INNOWWIDE σκοπεύει να φέρει τις ευρωπαϊκές καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην πρωτοπορία των διεθνών αγορών, παρέχοντας κοινοτική χρηματοδότηση έως  60.000 ευρώ για υλοποίηση Σχεδίων Αξιολόγησης Βιωσιμότητας (VAP / Viability Assessment Projects), σε συνεργασία με τοπικούς εταίρους στις ΗΠΑ. Οι αιτούσες εταιρείες πρέπει να είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε χώρα συνδεδεμένη με το κοινοτικό πρόγραμμα “Horizon 2020”. Στο πλαίσιο της εν λόγω προγραμματικής συνεργασίας, οι Ευρωπαίοι εταίροι μπορούν να αναθέσουν υπεργολαβία σε τοπικούς εταίρους στις ΗΠΑ, οι οποίοι μπορούν να είναι, για παράδειγμα, προμηθευτές, πελάτες, σύμβουλοι επιχειρήσεων, ή παροχείς υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης (r&d).

Το πρόγραμμα INNOWWIDE θα ανακοινώσει δύο προσκλήσεις υποβολής προτάσεων, συνολικού προϋπολογισμού € 7,2 εκ. ευρώ, προς χρηματοδότηση 120 Σχεδίων Αξιολόγησης Βιωσιμότητας συνολικά (€60 χιλ. / VAP). Η πρώτη πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα ανακοινωθεί την 1η Απριλίου. Το κείμενο της πρόσκλησης και οι οδηγίες για τους αιτούντες, διατίθενται στην ακόλουθη διεύθυνση: https://innowwide.eu

Χρονικό διάστημα υποβολής αιτήσεων: 1η Απριλίου έως 31 Μαΐου 2019 (12:00 CEST).