Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας στην Πράξη

VIDA: Νέο Ευρωπαϊκό έργο για την ενίσχυση της καινοτομίας στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Ημερομηνία δημοσίευσης: 01/04/2019

Το VIDA είναι το νέο Ευρωπαϊκό έργο διάρκειας τριών χρόνων, που χρηματοδοτείται από τον Ορίζοντα 2020, και έχει στόχο να υποστηρίξει τη δυνατότητα καινοτομίας Ευρωπαϊκών μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα των τροφίμων και ενδιαφέρονται να βελτιώσουν την αποδοτικότητά τους σε ό,τι αφορά τη διαχείριση του νερού, τροφίμων, ενέργειας και τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής (Key Enabling Technologies).   

Τα Demonstration Vouchers που παρέχονται μέσω του VIDA έχουν στόχο να αντιμετωπίσουν μία κοινή πρόκληση στην αλυσίδα αξίας τροφίμων. Αυτές οι προκλήσεις ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα του VIDA και μπορεί να μεταβληθούν κατά τη διάρκεια του έργου. Οι αιτήσεις για τα voucher θα πρέπει να προτείνουν ένα κοινό project μεταξύ μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων, του νερού, της ενέργειας ή των τεχνολογιών ευρείας εφαρμογής. Το προτεινόμενο έργο θα πρέπει να περιλαμβάνει και έναν τελικό χρήστη, ο οποίος θα διευκολύνει την εφαρμογή των προτεινόμενων τεχνικών. 

Προθεσμία: 30 Απριλίου 17:00 (CET)

Διάρκεια συμμετοχής: 6-12 μήνες

Προτεινόμενος προϋπολογισμός της πρόσκλησης: €1.500.000

Ανώτατος αιτούμενος προϋπολογισμός ανά πρόταση: €250.000

Σχετικός σύνδεσμος: https://vidaproject.eu/vida-voucher-scheme/demonstration-voucher-dv

Υποβολή προτάσεων: https://www.clou5.net

Περισσότερες πληροοφορίες: t.vereijken@cew.nl