Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Μετάθεση των προθεσμιών των προσκλήσεων του Horizon 2020

Ημερομηνία δημοσίευσης: 18/03/2020

Hero Image

Η πρόσφατη λήψη επιπλέον μέτρων για την αποφυγή εξάπλωσης του κορωνοïού μπορεί να εμποδίσει τους υποψήφιους στην  άρτια προετοιμασία των προτάσεών τους για το πρόγραμμα πλαίσιο Horizon 2020. Για τον λόγο αυτό, θα υπάρξουν μεταθέσεις των προθεσμιών υποβολής προτάσεων που αρχικά προβλέπονταν για αυτές τις μέρες και έως τις 15 Απριλίου. Οι νέες ακριβείς προθεσμίες για κάθε πρόσκληση και τομέα θα δημοσιευθούν στην αντίστοιχη πρόσκληση και τομέα της σελίδας Funding and Tenders Portal.

Για τις δυο ακόλουθες προσκλήσεις:

  • IMI2-2020-21-01 δεν προβλέπεται παράταση
  • EIC-SMEInst-2018-2020 του EIC Accelerator δόθηκε παράταση πρόσκλησης (για το cut-off του Μαρτίου) μέχρι τις 20 Μαρτίου 2020 στις 17.00 (ώρα Βρυξελλών).

Σε όλες τις περιπτώσεις οι υποψήφιοι καλούνται να προετοιμαστούν κατάλληλα, ιδίως εξασφαλίζοντας αποτελεσματικά κανάλια επικοινωνίας για τηλε-εργασία, ώστε να μην δημιουργηθούν επιπλέον προβλήματα στην επικοινωνία σε περίπτωση λήψης και άλλων μέτρων στις επόμενες εβδομάδες.

Μπορείτε να ενημερώνεστε για όλες τις αλλαγές στις παρατάσεις εδώ.