Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Online στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την χρονική περίοδο 2014-2019

Ημερομηνία δημοσίευσης: 31/03/2020

Δείτε τα στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την χρονική περίοδο 2014-2019 στις θεματικές:

Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
Δείτε το αρχείο online

Κοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»
Δείτε το αρχείο online

Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
Δείτε το αρχείο online

Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»
Δείτε το αρχείο online

Θεματική περιοχή «Διάστημα»
Δείτε το αρχείο online

Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
Δείτε το αρχείο online

Περισσότερες πληροφορίες για τον Ορίζοντα 2020 και τις προκηρύξεις

Ιστοσελίδα της ΕΕ για Ορίζοντα 2020:
http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
Participant Portal:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/home.html