Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Διαδικτυακή ημερίδα με θέμα την προκήρυξη “European Green Deal”

Ημερομηνία δημοσίευσης: 08/10/2020

To Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα 2020, με την υποστήριξη της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) διοργάνωσε την Τετάρτη 7 Οκτωβρίου 2020, διαδικτυακή ημερίδα για την παρουσίαση της ευρωπαϊκής προκήρυξης:

Building a low carbon, climate resilient future: Research and innovation in support of the European Green Deal

Πάνω από 400 συμμετέχοντες παρακολούθησαν την ημερίδα, της οποίας σκοπός ήταν η έγκαιρη ενημέρωση και προετοιμασία του ελληνικού οικοσυστήματος έρευνας και καινοτομίας για την αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρονται από τις δράσεις της συγκεκριμένης προκήρυξης.

Την εκδήλωση τίμησαν με χαιρετισμό ο κ. Χρίστος Δήμας, Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και ο Καθηγητής Αθανάσιος Κυριαζής, Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας, οι οποίοι τόνισαν πως η σημερινή εποχή είναι κρίσιμη για την υλοποίηση αλλαγών, ώστε η Ευρώπη να μεταβεί προς την κλιματική ουδετερότητα μέχρι το 2050. Η μετάβαση αυτή σηματοδοτεί την ευκαιρία για ανάδειξη της Ε.Ε. σε ηγέτιδα δύναμη στην έρευνα και την καινοτομία. Σε εθνικό επίπεδο, αναδεικνύει την ανάγκη για ανάπτυξη μακρόπνοης εθνικής στρατηγικής και αξιοποίησης του άριστου ερευνητικού κεφαλαίου της χώρας μας.

Κύριος ομιλητής της εκδήλωσης ήταν ο Δρ Αρτέμιος Κουρτέσης, επικεφαλής του Τομέα Στρατηγικού Σχεδιασμού της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ε.Ε. Ο Δρ. Κουρτέσης τόνισε πως η προκήρυξη “European Green Deal” βασίζεται στη νέα αναπτυξιακή στρατηγική της Ε.Ε. «Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία» και είναι το αποτέλεσμα συν-διαμόρφωσης μεταξύ της Ε.Ε. και των κρατών-μελών, με κύριο στόχο την κλιματική ουδετερότητα της ηπείρου μέχρι το 2050. Επιπλέον, ανέφερε πως η υλοποίηση της «Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας» αποτελεί μακρόχρονη και απαιτητική δοκιμασία, σημαντικό μέρος της οποίας είναι και η ψηφιακή μετάβαση. Συμπλήρωσε πως δίχως την έρευνα και την καινοτομία και την ενεργό συμμετοχή των πολιτών η μετάβαση δεν μπορεί να συμβεί.

Στη συνέχεια πήρε τον λόγο ο Δρ Αντώνιος Γυπάκης, Προϊστάμενος του Τμήματος σχεδιασμού της ΓΓΕΤ παρουσιάζοντας τον εθνικό σχεδιασμό για την επόμενη προγραμματική 2021-2027, η οποία απαιτεί την εύρυθμη συνεργασία διαφόρων συναρμόδιων Υπουργείων, καθώς και τη σύμπλευση με την εθνική στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (RIS). Αναφέρθηκε σε επιτυχημένες δράσεις και έργα που υλοποιήθηκαν σε εθνικό επίπεδο, καθώς και σε ανοικτές δράσεις για την υποστήριξη νέων καινοτόμων επιχειρήσεων και την χρηματοδότηση της ανάπτυξης ερευνητικών υποδομών, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη συμβολή αυτών για τη μετάβασή προς την κλιματική ουδετερότητα.

Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με την παρουσίαση της κας Χριστιάνας Σιαμπέκου, Επικεφαλής Ομάδας Εθνικών Σημείων Επαφής, Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ, για το ρόλο και τις υπηρεσίες του Εθνικού Σημείου Επαφής στα προγράμματα πλαίσιο.

Περισσότερες πληροφορίες για την προκήρυξη European Green Deal:

https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/strategy/european-green-deal_en

Μπορείτε να παρακολουθήσετε την ημερίδα στο κανάλι του Δικτύου ΠΡΑΞΗ στο YouTube: 

https://www.youtube.com/watch?v=9JmgCD0fpH8

Σχετικά αρχεία:

Παρουσιάσεις διαδικτυακής ημερίδας

 

Περισσότερες πληροφορίες:

Χριστιάνα Σιαμπέκου | siambekou@praxinetwork.gr

Βασιλική Καλοδήμου | kalodimou@praxinetwork.gr

Τηλ. 210 3607690

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ