Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ανοικτή ευρωπαϊκή διαβούλευση αγοράς για την προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης μέσω δημόσιας σύμβασης (PCP) για τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων αντιμετώπισης της γηριατρικής ευπάθειας από το ευρωπαϊκό έργο eCare

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/10/2020

Hero Image

Κοινοπραξία ευρωπαϊκών αναθετουσών αρχών από την Ισπανία, Ιταλία και Πολωνία διεξάγουν ανοικτή διαβούλευση αγοράς . Η διαβούλευση αυτή της αγοράς προηγείται της διακήρυξης προ-εμπορικής δημόσιας σύμβασης (PCP)  για την  προμήθεια υπηρεσιών έρευνας και ανάπτυξης για τη  δημιουργία καινοτόμων λύσεων πληροφορικής αναφορικά με την πρόληψη και ολιστική διαχείριση της γηριατρικής ευπάθειας.

Η διαβούλευση περιλαμβάνει τα εξής: συμπλήρωση ερωτηματολογίων, 4 εργαστήρια διαβούλευσης, 1 διαδικτυακή ημερίδα και δυνατότητα «matchmaking» για την προώθηση των συνεργειών μεταξύ των εν δυνάμει εργολάβων/προμηθευτών.  Πληροφορίες για τις δραστηριότητες της διαβούλευσης διατίθενται εδώ.

Προθεσμίες:

Ερωτηματολόγιο (demand side): 30 Νοεμβρίου 2020

Διαδικτυακή ημερίδα στα αγγλικά: 3 Νοεμβρίου 2020.

Περισσότερες πληροφορίες:

Δείτε το κείμενο προκήρυξης στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα TED.EUROPA εδώ.

Website του ευρωπαϊκού έργου eCare:  https://ecare-pcp.eu/