Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Οι Παρεχόμενες Υπηρεσίες

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υψηλής προστιθέμενης αξίας υπηρεσίες προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ερευνητικά ιδρύματα και οργανισμούς (ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου) σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας καθώς και διεθνούς δικτύωσης.

Αναλυτικότερα οι υπηρεσίες του Δικτύου ΠΡΑΞΗ καλύπτουν τους παρακάτω άξονες:

Υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας

Με εμπειρία είκοσι και πλέον χρόνων στη μεταφορά τεχνολογίας, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:
 • εντοπίζει εξειδικευμένους συνεργάτες από το εξωτερικό για τεχνολογική, εμπορική ή ερευνητική συνεργασία
 • προωθεί ελληνικές τεχνολογίες στο εξωτερικό αναλαμβάνοντας δράσεις τεχνολογικού marketing (φάκελος προώθησης, δημοσιεύσεις, επιχειρηματικές αποστολές, διεθνείς εκθέσεις και ημερίδες μεταφοράς τεχνολογίας)
 • αναλαμβάνει τη διάγνωση των τεχνολογικών αναγκών μιας επιχείρησης με σκοπό την αξιολόγηση και αποτύπωση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της
 • παρέχει επιχειρηματική πληροφόρηση σε θέματα αγοράς, ανταγωνισμού και state-of-the-art (προκαταρκτικές μελέτες αγοράς, έρευνα πατεντών)
 • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διαχείρισης διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης τεχνοβλαστών (spin off) κλπ.

Υπηρεσίες σχετικές με το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020»

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, ως Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point, NCP) στην Ελλάδα για τον «Ορίζοντα 2020», το μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία:
 • παρέχει ενημέρωση και συμβουλές για όλες τις τρέχουσες προκηρύξεις του προγράμματος
 • μεσολαβεί στην αναζήτηση ερευνητικών συνεργατών για υποβολή πρότασης
 • παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την οικονομική, νομική και διοικητική αρτιότητα μιας ερευνητικής πρότασης
 • διοργανώνει εκδηλώσεις πληροφόρησης και εκπαιδευτικά σεμινάρια

Υπηρεσίες υποστήριξης και διαχείρισης καινοτομίας

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ υποστηρίζει οργανισμούς του εξωτερικού στην ανάπτυξη υπηρεσιών καινοτομίας & ερευνητικής συνεργασίας (εκπαίδευση, mentoring) και αναπτύσσει δράσεις διεθνούς δικτύωσης σε θέματα ερευνητικής πολιτικής για λογαριασμό διεθνών οργανισμών.

Παράλληλα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αναγνωρίζοντας ότι η σωστή διαχείριση της καινοτομίας αυξάνει την ανταγωνιστικότητα μιας επιχείρησης, μειώνει το κόστος παραγωγής, αυξάνει την κερδοφορία και εξασφαλίζει την αειφόρο ανάπτυξή της, παρέχει μια εξειδικευμένη υπηρεσία για τη διαχείρισης της καινοτομίας, η οποία περιλαμβάνει:
 • Λεπτομερή αξιολόγηση της καινοτομίας της επιχείρησης
 • Σύγκριση της επιχείρησης με άλλες του ίδιου τομέα στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη
 • Εντοπισμό περιοχών όπου παρατηρείται υστέρηση
 • Εκπόνηση λεπτομερούς σχεδίου δράσης για βελτίωση των παραπάνω
Η υπηρεσία παρέχεται δωρεάν από ειδικούς συμβούλους του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.