Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Ταυτότητα

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι ένας οργανισμός παροχής υπηρεσιών μεταφοράς τεχνολογίας προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τα ερευνητικά εργαστήρια όλης της χώρας. Αποστολή του είναι να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και ερευνητικών εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της προώθησης της καινοτομίας, της υποστήριξης της επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής συνεργασίας.

Ξεκινάει τη δράση του το 1991 ως πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και του ΣΕΒ Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών, μετέπειτα και του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ). Έκτοτε αναλαμβάνει σημαντικές πρωτοβουλίες που οδηγούν στην ανάπτυξη τεχνολογικών συνεργασιών μεταξύ ελληνικών και ξένων επιχειρήσεων και οργανισμών, λειτουργώντας αρχικά ως ένα από τα Innovation Relay Centers της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και στη συνέχεια ως μέλος του ευρωπαϊκού δικτύου υποστήριξης επιχειρήσεων Enterprise Europe Network και συντονιστής του ομώνυμου ελληνικού δικτύου. Παράλληλα, από το 1999 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί επίσημο φορέα πληροφόρησης και συμβουλευτικής υποστήριξης αναφορικά με τα Προγράμματα Πλαίσιο για την Έρευνα και Τεχνολογική Ανάπτυξη και για το Horizon 2020 αναλαμβάνοντας το ρόλο του Εθνικού Σημείου Επαφής (National Contact Point - NCP).