Το «Δίκτυο Ανάδειξης Υποστήριξης και Προώθησης Ερευνητικής Καινοτομίας Νησιωτικής Ελλάδας» ξεκινάει τη δράση του για την προώθηση και αξιοποίηση της ερευνητικής δραστηριότητας

Ένα σημαντικό βήμα για την αξιοποίηση της γνώσης που παράγεται σε κορυφαία Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα της Ελλάδας, πρόκειται να πραγματοποιηθεί μέσω του νέου Δικτύου Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, το οποίο συντονίζει το ΙΤΕ/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ και στο οποίο συμμετέχουν 10 συνολικά Ερευνητικοί και Πανεπιστημιακοί φορείς.