Δίκτυο ΠΡΑΞΗ | Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας
Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Δίκτυο ΠΡΑΞΗ

Πληροφόρηση, διαμεσολάβηση και υποστήριξη προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς φορείς σε θέματα καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας, ερευνητικής συνεργασίας, διεθνοποίησης και εξωστρέφειας, καθώς και της αξιοποίησης και ενσωμάτωσης των ερευνητικών αποτελεσμάτων στην παραγωγική διαδικασία.

1 of 3

Τελευταία νέα

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους Επικοινωνίας & Marketing (MARK_FEB_21)

16/02/2021

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, μονάδα του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ), απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μια (1) θέση στελέχους Επικοινωνίας & Marketing με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με έδρα την ...

horizoneurope

Επιλεγμένα έργα & πρωτοβουλίες

Enterprise Europe Network

alt text

Το μεγαλύτερο παγκοσμίως δίκτυο ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με 600 σημεία επικοινωνίας, παρουσία σε περισσότερες από 50 χώρες, εντός και εκτός Ευρώπης, και 4500 εξειδικευμένα στελέχη.

Ορίζοντας 2020

alt text

Tο μεγαλύτερο πρόγραμμα της ΕΕ για την έρευνα και την καινοτομία. Στόχος του προγράμματος είναι η παραγωγή επιστήμης και τεχνολογίας παγκοσμίου επιπέδου που θα δώσουν ώθηση στην οικονομική ανάπτυξη.

Διεθνής Συνεργασία

alt text

Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, η Διεθνής Συνεργασία παρέχει στους οργανισμούς πρόσβαση σε δίκτυα και συνεργάτες, επιτρέποντάς τους να αντιμετωπίσουν τις παγκόσμιες προκλήσεις και να αξιοποιήσουν τις ευκαιρίες που προκύπτουν.

Συνεργατικοί σχηματισμοί

alt text

Συστάδες ελληνικών καινοτόμων επιχειρήσεων στους τομείς των βιοεπιστημών, της βιοιατρικής τεχνολογίας και της φωτονικής αναπτύσσουν δράσεις εξωστρέφειας με την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ.

Αποστολή

Αποστολή μας είναι να ενισχύσουμε την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών επιχειρήσεων και εργαστηρίων μέσω της σύνδεσης της έρευνας με την παραγωγή, της προώθησης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας καθώς και της διεθνικής τεχνολογικής και επιχειρηματικής συνεργασίας. Παρέχουμε υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας έχοντας πρόσβαση σε ένα ευρύ δίκτυο συνεργατών - εντός και εκτός Ευρώπης - και διαθέτοντας στελεχιακό δυναμικό με υψηλό επίπεδο κατάρτισης και μακρόχρονη εμπειρία.