Μεταφορά Τεχνολογίας & Υποστήριξη Καινοτομίας

Εταίροι

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών

O ΣEB (έτος ιδρύσεως 1907) είναι ανεξάρτητο μη-κερδοσκοπικό σωματείο, συντηρούμενο μόνο από τις συνδρομές των μελών του. Mέλη του ΣEB είναι μεμονωμένες επιχειρήσεις και εργοδοτικές οργανώσεις. Ο ΣΕΒ εκπροσωπεί τεκμηριωμένα τις απόψεις των ελληνικών επιχειρήσεων έναντι των άλλων κοινωνικών εταίρων, προβάλλει στην κοινή γνώμη τη σημασία και το ρόλο των επιχειρήσεων για την οικονομική ανάπτυξη και υποστηρίζει τις θέσεις της ελληνικής βιομηχανίας στη διεθνή κοινότητα μέσω της συμμετοχής του στη UNICE, στα όργανα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και σε άλλες διεθνείς οργανώσεις.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΒ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ) ιδρύθηκε το 1915 και από τότε εργάζεται για την ανάπτυξη της βιομηχανίας και της οικονομίας της Βόρειας Ελλάδας. Προτείνει και συμβάλλει στην υλοποίηση τρόπων ενίσχυσης των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Β. Ελλάδας, αλλά παράλληλα εργάζεται και για την αρμονική διασύνδεσή της με τη συνολική οικονομική ανάπτυξη του τόπου. Στους κύριους άξονες δραστηριότητας του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος εντάσσονται η βιομηχανική και περιφερειακή ανάπτυξη, η βαλκανική και παρευξείνια συνεργασία και η ανάδειξη της Θεσσαλονίκης ως Διεθνούς Πόλης της Βόρειας Ελλάδας και ως Οικονομικού Κέντρου των Βαλκανίων.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΒΒΕ

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος ιδρύθηκε το 1966 και εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν της μεταποιητικής δραστηριότητας της Θεσσαλίας και της Στερεάς Ελλάδας. Από την αρχή της λειτουργίας του μέχρι σήμερα, αναπτύσσει πρωτοβουλίες που αποσκοπούν και συμβάλλουν στην προώθηση των γενικότερων συμφερόντων της περιφερειακής και της εθνικής οικονομίας. Στους κύριους άξονες εντάσσονται η παρακολούθηση, μελέτη, έρευνα και προβολή των θεμάτων της επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, η συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση, η προώθηση του κοινωνικού διαλόγου, η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις μέλη του, η συμμετοχή σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά προγράμματα με σκοπό την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, η σύμπραξη με Ακαδημαϊκούς Φορείς και Ερευνητικά Κέντρα με στόχο τη μεταφορά τεχνολογίας και τη διάχυση της καινοτομίας.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΒΘΚΕ

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου & Δυτικής Ελλάδος (ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ)

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδος ιδρύθηκε το 1918 και έκτοτε εκπροσωπεί το σύνολο σχεδόν της μεταποιητικής-βιομηχανικής δραστηριότητας στις περιφέρειες της Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος, Ηπείρου & Ιονίων Νήσων. Στα 99 χρόνια λειτουργίας του, προασπίζεται το δικαίωμα της ελευθερίας του «επιχειρείν», ως ένα από τους θεμελιώδεις θεσμούς που καταξιώνουν τις κοινωνίες και τις οικονομίες. Προβάλει και προωθεί τους σκοπούς του, που είναι η προστασία και η προαγωγή των οικονομικών, ηθικών και επαγγελματικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και αμοιβαίας υποστήριξης μεταξύ τους, υπό το πρίσμα των κοινωνικοοικονομικών ανακατατάξεων που συντελούνται. Σε συνεργασία με την Πολιτεία, Πανεπιστημιακούς Φορείς, Ερευνητικά Κέντρα και άλλες παραγωγικές και κοινωνικές ομάδες, στοχεύει συνεχώς στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων, τη μεταφορά της τεχνολογίας και τη διάχυση της καινοτομίας προβάλλοντας πάντοτε την πολυδιάστατη προσφορά του «επιχειρείν» στην ευημερία του κοινωνικού συνόλου.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του ΣΕΒ ΠΕ & ΔΕ

Συνεργαζόμενοι Φορείς

Για τη διασφάλιση της ισορροπημένης κάλυψης όλης της χώρας το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συνεργάζεται με τους περισσότερους τοπικούς και περιφερειακούς συνδέσμους βιομηχανιών και επιμελητήρια καθώς επίσης και με τις αρχές της περιφέρειας. Έμφαση δίνεται στις λιγότερο ανεπτυγμένες περιοχές. Το ΠΡΑΞΗ διατηρεί στενή συνεργασία με τα περισσότερα ερευνητικά και ακαδημαϊκά ιδρύματα της χώρας, με τεχνολογικά και επιστημονικά πάρκα, κλαδικές εταιρείες βιομηχανικής ανάπτυξης αλλά και οικονομικούς παράγοντες, όπως εταιρείες επιχειρηματικού κεφαλαίου και αναπτυξιακές τράπεζες.
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα των: Σύνδεσμος Θεσσαλικών Βιομηχανιών, Επιστημονικό & Τεχνολογικό Πάρκο Κρήτης