2η Προκήρυξη για την υποβολή προτάσεων διεθνούς συνεργασίας στο πλαίσιο του προγράμματος EUREKA-EUROSTARS 3

Το Eurostars είναι ένα χρηματοδοτικό μέσο που υποστηρίζει καινοτόμες ΜμΕ και εταίρους έργων (μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλους τύπους οργανισμών) χρηματοδοτώντας διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α και καινοτομίας. Με τη συμμετοχή, οργανισμοί από 37 χώρες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε δημόσια χρηματοδότηση για διεθνή συνεργατικά έργα Ε&Α σε όλους τους τομείς, εκπροσωπούμενες από τους εθνικούς φορείς χρηματοδότησης όπως η ΓΓΕΚ. Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό σε όλα τα θεματικά πεδία με έμφαση σε δράσεις υψηλού TRL.

Για την υποβολή αίτησης, πρέπει να πληρούνται επτά κριτήρια επιλεξιμότητας:

  1. Η κοινοπραξία του έργου διευθύνεται από μια καινοτόμο ΜμΕ από χώρα του Eurostars.
  2. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από τουλάχιστον δύο οντότητες που είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους.
  3. Η κοινοπραξία του έργου αποτελείται από οντότητες από τουλάχιστον δύο χώρες του Eurostars με τουλάχιστον έναν οργανισμό να προέρχεται από μια συνδεδεμένη χώρα της ΕΕ ή του Horizon Europe.
  4. Ο προϋπολογισμός των ΜμΕ από χώρα του Eurostars, εξαιρουμένης της υπεργολαβίας, είναι το 50% ή περισσότερο του συνολικού κόστους του έργου.
  5. Κανένας μεμονωμένος συμμετέχων ή χώρα δεν ευθύνεται για περισσότερο από το 70% του προϋπολογισμού του έργου.
  6. Η διάρκεια του έργου είναι 36 μήνες ή λιγότερο.
  7. Το έργο έχει αποκλειστικό επίκεντρο τις εφαρµογές πολιτικού χαρακτήρα.

Για τη συμμετοχή των Ελληνικών φορέων στο πρόγραμμα EUREKA-Eurostars-3 η ΓΓΕΚ έχει διαμορφώσει εθνικούς κανόνες συμμετοχής, οι οποίοι είναι διαθέσιμοι εδώ.

Μπορείτε να υποβάλετε την αίτησή σας για έργα Ε&Α και καινοτομίας μεταξύ 21 Ιανουαρίου 2022 και 24 Μαρτίου 2022 στις 14:00 CET (ώρα κεντρικής Ευρώπης). Η κοινοπραξία του έργου σας πρέπει να έχει μια καινοτόμο ΜμΕ στον ηγετικό ρόλο, αλλά μπορεί επίσης να περιλαμβάνει άλλους τύπους οργανισμών όπως μεγάλες εταιρείες, πανεπιστήμια, ερευνητικούς οργανισμούς και άλλα.

Ο συνολικός προϋπολογισμός της ΓΓΕΚ για την συμμετοχή στην προκήρυξη: 500.000 ευρώ (εθνική χρηματοδότηση).

Η μέγιστη κρατική ενίσχυση ανά έργο είναι 150.000 € (για το σύνολο της ελληνικής συνεισφοράς).

Λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με την υποβολή της πρότασης και τους εθνικούς κανόνες για την υπογραφή της συμφωνίας επιχορήγησης και την παρακολούθηση της υλοποίησης του έργου βρίσκονται στο στάδιο της προετοιμασίας και θα δημοσιευθούν σε μεταγενέστερο στάδιο στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΚ.

Περισσότερα για την ανακοίνωση, διαβάστε εδώ.

Περισσότερα Νέα:

Invest to Innovate: Εκδηλώσεις για επενδυτικές παρουσιάσεις

Ανταλλαγή γνώσης και ουσιαστική σύνδεση με τις κοινότητες της καινοτομίας.

Πρόσκληση για Σύμβουλο Μεταφοράς Τεχνολογίας & Υποστήριξης Καινοτομίας στη Θεσσαλονίκη

EUDIS hackathon 2024 με θέμα «Digital in Defence»