Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση

Η μονάδα Προοπτικής Διερεύνησης (Foresight) του Δικτύου ΠΡΑΞΗ είναι η πρώτη συγκροτημένη δομή στην Ελλάδα που παρέχει υπηρεσίες και εργαλεία για τη συστηματική και διεπιστημονική διερεύνηση του μέλλοντος στο πλαίσιο υποστήριξης του μεσο-μακροπρόθεσμου (στρατηγικού) σχεδιασμού και προετοιμασίας.

Στο πλαίσιο της λειτουργίας της, η μονάδα παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Προοπτικής Διερεύνησης όπως:

 • Ανίχνευση περιβάλλοντος: ανίχνευση τάσεων και ασθενών σημάτων (horizon scanning, trends scanning, weak signals, Delphi)
 • Ανάπτυξη σεναρίων
 • Έρευνες αποτίμησης πιθανότητας και αντίκτυπου (Delphi)
 • Βιωματικά εργαστήρια για το μέλλον (futures workshops)
 • Διαμόρφωση στρατηγικής
 • Εργαστήρια διαμόρφωσης μελλοντικού οράματος
 • Ανάπτυξη/παραμετροποίηση σοβαρών παιχνιδιών (serious games)
 • Εκπαιδευτικά/επιμορφωτικά προγράμματα Προοπτικής Διερεύνησης, Επιστημών για το Μέλλον
 • Εργαστήρια Αλφαβητισμού για το Μέλλον

Η δραστηριότητα της μονάδας εστιάζει στην εισαγωγή και διάδοση καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων Προοπτικής Διερεύνησης αποσκοπώντας στην ενίσχυση της στρατηγικής θέσης οργανισμών, επιχειρήσεων και ερευνητικών φορέων στη χώρα.

Τον Φεβρουάριο του 2021 συστήνεται η ομάδα εργασίας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης ως Διεπιστημονικό Συμβουλευτικό όργανο του Πρωθυπουργού, η οποία υποστηρίζεται ενεργά από το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ/ΙΤΕ.

Η Ομάδα Εργασίας Στρατηγικών Προβλέψεων και Προοπτικής Διερεύνησης (foresight) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

 • Τη χαρτογράφηση και ανάλυση των αναδυόμενων προκλήσεων, ιδίως στους τομείς των νέων τεχνολογιών, του περιβάλλοντος, της ενέργειας, του δημογραφικού προβλήματος, της εργασίας και της έξυπνης εξειδίκευσης, με στόχο την ανάδειξη πολιτικών προτεραιοτήτων στους εν λόγω τομείς,
 • Τη διερεύνηση της ανθεκτικότητας της χώρας από οικονομική, κοινωνική, γεωπολιτική, πράσινη και ψηφιακή διάσταση, και
 • Την υποβολή προτάσεων με σκοπό: αα) Την επιλογή τεχνολογιών κατάλληλων για την εξυπηρέτηση των προτεραιοτήτων της κυβερνητικής πολιτικής, αβ) την ιεράρχηση προτεραιοτήτων στον τομέα της έρευνας, αγ) τον σχεδιασμό της χρηματοδότησης της επιστήμης και της τεχνολογίας, αδ) τον σχεδιασμό των δημοσίων επενδύσεων και αε) τη χάραξη μακροπρόθεσμων εθνικών και περιφερειακών σχεδίων δράσης, δ) τη συνεργασία με τον τρίτο τομέα και ε) την εκπροσώπηση για ζητήματα των αρμοδιοτήτων της, σε όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και σε διεθνείς οργανισμούς.

Μάθετε περισσότερα για την Προοπτική Διερεύνηση

Η Έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση

Από τον Φεβρουάριο του 2019 απονεμήθηκε στο Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας/Δίκτυο ΠΡΑΞΗ η έδρα UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση με αντικείμενο την έρευνα για το Μέλλον. Οι εργασίες της Έδρας συμβάλλουν καθοριστικά στην προώθηση της συστηματικής έρευνας για το Μέλλον και την Προοπτική Διερεύνηση, καλύπτοντας το κενό που διαπιστώνεται σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

Μέσα από μια σειρά δράσεων, η Ερευνητική Έδρα επιδιώκει:

 • Την προώθηση του αλφαβητισμού του Μέλλοντος με τη διενέργεια συμμετοχικών βιωματικών εργαστηρίων, τη δημιουργία και τη διακίνηση σχετικού εκπαιδευτικού και ενημερωτικού υλικού
 • Τη διαμόρφωση και εδραίωση σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο μιας κουλτούρας Προοπτικής Διερεύνησης μέσω της ανάπτυξης και διάδοσης καινοτόμων μεθόδων και εργαλείων
 • Τη διαμόρφωση και προώθηση μίας ερευνητικής ατζέντας για το μέλλον σε θεματικές έξυπνης εξειδίκευσης (π.χ. αγροδιατροφικός τομέας, ενέργεια, τουρισμός, υλικά κ.ά.) καθώς και σε θέματα ευρύτερου κοινωνικοοικονομικού ενδιαφέροντος (π.χ. το μέλλον της εργασίας, της μετανάστευσης, της κλιματικής αλλαγής κ.ά.).

H ερευνητική δραστηριότητα και οι προγραμματισμένες δράσεις της Έδρας αναμένεται να συμβάλλουν, μεταξύ άλλων, στην υλοποίηση των στόχων της αειφόρου ανάπτυξης, στην ανάπτυξη της καινοτομίας, στην ανάπτυξη στρατηγικών ανθεκτικότητας και διαχείρισης αλλαγών, καθώς και στον σχεδιασμό πολιτικών κοινωνικής ένταξης.

Μάθετε περισσότερα για τις δραστηριότητες της Έδρας UNESCO για την Προοπτική Διερεύνηση