Το Hellenic Digital Cluster (HDHC) αποτελεί πρωτοβουλία του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και η υλοποίησή του γίνεται από το Κέντρο Εφαρμογών & Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Υγείας του Ινστιτούτου Πληροφορικής του ΙΤΕ και το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ. Πρόκειται για έναν συνεργατικό σχηματισμό καινοτομίας που συγκεντρώνει τους πιο σημαντικούς φορείς του τομέα της ψηφιακής υγείας στην Ελλάδα στοχεύοντας στην περαιτέρω ανάπτυξή τους, στην ενίσχυση των δυνατοτήτων τους στην καινοτομία, και στην εξωστρέφειά τους. Όραμα του HDHC είναι η ενδυνάμωση του ελληνικού οικοσυστήματος ώστε να ενταχθεί η χώρα ανάμεσα στις κυρίαρχες χώρες στον τομέα της ψηφιακής υγείας σε παγκόσμιο επίπεδο.

Στο HDHC συμμετέχουν 20 καινοτόμες και δυναμικές εταιρείες και το ΙΤΕ.

To HBio αποτελεί πρωτοβουλία του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και του Ιδρύματος Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ) και είναι το πρώτο και μεγαλύτερο cluster βιο-επιστημών και βιοϊατρικής στην Ελλάδα. Ιδρύθηκε το 2006 και σήμερα συγκεντρώνει περισσότερες από 30 εταιρείες έντασης γνώσης στους τομείς της Φαρμακευτικής, της Βιοτεχνολογίας, των Διαγνωστικών, των Ιατρικών Συσκευών και των Ειδικών Υπηρεσιών.

Το HBio διαθέτει πολυετή εμπειρία στην υποστήριξη ΜμΕ και ερευνητικών οργανισμών σε όλα τα στάδια της αλυσίδας καινοτομίας. Τα τελευταία 14 έτη, το HBio συνδέει επιχειρηματικούς/βιομηχανικούς και ακαδημαϊκούς εταίρους με στόχο τη στήριξη της καινοτομίας και της ουσιαστικής συνδρομής της επιστήμης στην οικονομία και την κοινωνία. Το HBio έχει δημιουργήσει ένα ισχυρό οικοσύστημα, το οποίο περιλαμβάνει τα μεγαλύτερα ερευνητικά κέντρα στην Ελλάδα (Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, Εθνικό Κέντρο Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης, Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών Ακαδημίας Αθηνών, Ερευνητικό Κέντρο Βιοϊατρικών Επιστημών «Αλέξανδρος Φλέμιγκ», Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»), Πανεπιστήμια, σημαντικούς οργανισμούς του φαρμακευτικού τομέα, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και startups και έχει αναδειχθεί σε ισχυρό παράγοντα και καταλύτη καινοτόμων διεργασιών.

Το HPhos, ιδρύθηκε το 2015 με τον συντονισμό και την υποστήριξη του Δικτύου ΠΡΑΞΗ και αποτελεί το πρώτο και μεγαλύτερο cluster ελληνικών επιχειρήσεων έντασης γνώσης και ερευνητικών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο ευρύτερο πεδίο της Φωτονικής και των εφαρμογών αυτής. Στόχος του συνεργατικού σχηματισμού είναι η από κοινού ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσίων φωτονικής με εφαρμογές στην βιομηχανική κατασκευή και τον αυτοματισμό, τις τηλεπικοινωνίες, την άμυνα και ασφάλεια, τη πολιτιστική κληρονομιά, τα τρόφιμα, την υγεία, το περιβάλλον, την ενεργειακή απόδοση κ.ά.

Το HPhos αποτελείται από περίπου 20 ΜμΕ με διεθνή προσανατολισμό και με δραστηριότητες Έρευνας & Ανάπτυξης, οι οποίες υποστηρίζονται από την ελληνική ερευνητική κοινότητα. Σημαντικό σταθμό για τη δημιουργία του HPhos και τη μετέπειτα εξέλιξη του αποτελεί η ανάπτυξη της ελληνικής τεχνολογικής πλατφόρμας PhotonicsGR το 2008, από το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας, ως ενεργό μέλος της ευρωπαϊκής τεχνολογικής πλατφόρμας Photonics21.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ αποτελεί ιδρυτικό μέλος και είναι υπεύθυνο για τον συντονισμό του Innovation Greece, της ένωσης καινοτόμων επιχειρήσεων, η οποία στοχεύει στην ενσωμάτωση της καινοτομίας στις καθημερινές πρακτικές, στα νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Το Innovation Greece κινητοποιεί επιχειρήσεις και χρηματοπιστωτικούς φορείς που είναι ευέλικτοι και πρόθυμοι να υιοθετήσουν το ίδιο όραμα: να είναι εξωστρεφείς τόσο θεματικά όσο και γεωγραφικά, να επενδύουν σε αμοιβαία επωφελείς συνεργασίες, να διευκολύνουν την ανταλλαγή εμπειρίας και τεχνογνωσίας, και να προσελκύουν χρηματοδότηση για νέες καινοτόμες υπηρεσίες και προϊόντα.