Συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas

success

Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με δραστηριοποίηση σε περισσότερες από 60 χώρες. Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι παράλληλα συντονιστής του ελληνικού δικτύου, του Enterprise Europe Network Hellas.

Δράσεις Εθνικού Σημείου Επαφής

success

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει στους ελληνικούς φορείς υπηρεσίες Εθνικού Σημείου Επαφής – ΕΣΕ (National Contact Point – NCP) για τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία. Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει σε όλα τα επίσημα δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής για τις θεματικές για τις οποίες έχει οριστεί ΕΣΕ, τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της δικτύωσης και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΣΕ.

Μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση νέας γνώσης

success

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς τεχνολογίας προς ερευνητές και ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα με στόχο να ενισχύσουν τον αντίκτυπο της ερευνητικής τους δραστηριότητας μέσω της αξιοποίησης ώριμων ερευνητικών αποτελεσμάτων.

Διεθνείς Συνεργασίες

success

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι συντονιστής του κόμβου τεχνολογικής συνεργασίας μεταξύ Ευρώπης και Ασίας: ASEM–Cooperation Centre for Science, Technology and Innovation–CCSTI, εταίρος του δικτύου ENRICH-European Network of Research and Innovation Centres and Hubs in China, μέλος του European Technology Transfer Offices Circle και μέλος του European Technology Transfer Offices Circle.

Δημοσιεύσεις / Μελέτες

success

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συντάσσει εκθέσεις, παραδοτέα και αναλυτικά στατιστικά για τα προγράμματα τα οποία εκπροσωπεί.