Μεταφορά τεχνολογίας και αξιοποίηση νέας γνώσης

Η μονάδα του Γραφείου Μεταφοράς Τεχνολογίας (Transfer Technology Office – TTO) παρέχει μια δέσμη υπηρεσιών που καλύπτει όλο το φάσμα της μεταφοράς τεχνολογίας στο τρίπτυχο: Έρευνα – Καινοτομία – Ανάπτυξη. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες απευθύνονται σε όλα τα στάδια εξέλιξης και αξιοποίησης της ερευνητικής δραστηριότητας, καλύπτοντας  μία ευρεία γκάμα αναγκών που διαμορφώνονται σε όλη την εξέλιξη της δραστηριότητας, από την αρχική ιδέα και την υλοποίησή της, συμβουλευτική για εύρεση χρηματοδότησης για την υλοποίηση ερευνητικών δραστηριοτήτων,  την αναγνώριση της τεχνολογικής καινοτομίας, την προστασία των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, την ανάλυση αγοράς, την επιλογή και αξιολόγηση βέλτιστων επιχειρηματικών μοντέλων για την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων, την προσέλκυση επενδυτικών κεφαλαίων και την εμπορική αξιοποίηση της τεχνολογίας μέσω της ίδρυσης τεχνοβλαστών ή την παραχώρηση αδειών χρήσης.

Το  Γραφείο Μεταφοράς Τεχνολογίας  διαθέτει ένα μεγάλο δίκτυο συνεργατών από τον ερευνητικό, επιχειρηματικό και επενδυτικό χώρο, ενώ εξασφαλίζει την απαραίτητη επικοινωνία με την εθνική επιχειρηματική κοινότητα και πρόσβαση σε διεθνή κανάλια δικτύωσης μέσω Ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών, όπως το Enterprise Europe Network και το TTO Circle.