Συντονιστής του Enterprise Europe Network Hellas

Από το 2008 το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι μέλος του Enterprise Europe Network, του μεγαλύτερου παγκοσμίως δικτύου ολοκληρωμένης παροχής υπηρεσιών και υποστήριξης προς τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) με δραστηριοποίηση σε περισσότερες από 60 χώρες. Το Enterprise Europe Network επεκτείνει συνεχώς την παρουσία του και σε πιο μακρινές διεθνείς αγορές, όπως η Κίνα, η Ινδία, η Ιαπωνία, η Βραζιλία, ο Καναδάς και οι ΗΠΑ απασχολώντας σχεδόν 4000 εξειδικευμένα στελέχη. Οι υπηρεσίες του Enterprise Europe Network σε κάθε χώρα παρέχονται από κοινοπραξίες έμπειρων οργανισμών, όπως εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια, αναπτυξιακές εταιρίες και τεχνολογικά κέντρα.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι παράλληλα συντονιστής του ελληνικού δικτύου, του Enterprise Europe Network Hellas.

Το Enterprise Europe Network Hellas έχει στόχο να βοηθήσει τις Ελληνικές επιχειρήσεις να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητά τους, με βάση τη γνώση και την καινοτομία, παρέχοντας συμβουλευτικές υπηρεσίες και υποστήριξη στην εύρεση κατάλληλων συνεργατών στο εξωτερικό. Το Enterprise Europe Network Hellas παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας, καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία. Αποστολή του είναι:

  • η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων,
  • η υποστήριξη των λιγότερο ανεπτυγμένων περιοχών,
  • η προώθηση της καινοτομικότητας στις επιχειρήσεις και της επιχειρηματικής ιδέας στους ερευνητές,
  • η ενίσχυση των δεσμών ανάμεσα στην έρευνα, τη βιομηχανία και την επιχειρηματικότητα σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο,
  • η υποστήριξη της αειφόρου ανάπτυξης και η βελτίωση της απασχόλησης,
  • η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων των επιχειρήσεων και των ερευνητικών μονάδων της χώρας.

Το Enterprise Europe Network Hellas αποτελείται από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας. Οι φορείς που απαρτίζουν την ελληνική κοινοπραξία του Enterprise Europe Network Hellas είναι οι εξής: