Δράσεις Εθνικού Σημείου Επαφής

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει στους ελληνικούς φορείς υπηρεσίες Εθνικού Σημείου Επαφής – ΕΣΕ (National Contact Point – NCP) για τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα για την έρευνα και την καινοτομία. Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει σε όλα τα επίσημα δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής (Δράσεις συντονισμού και υποστήριξης – Coordination and Support Actions) για τις θεματικές για τις οποίες έχει οριστεί ΕΣΕ, τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση για την ενίσχυση της δικτύωσης και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών των ΕΣΕ.

Υπηρεσίες Εθνικού Σημείου Επαφής

Από το 1998, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ είναι Εθνικό Σημείο Επαφής (ΕΣΕ) για τα προγράμματα πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την καινοτομία, αποτελώντας επίσημο φορέα ενημέρωσης και υποστήριξης ελληνικών οργανισμών για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

Tον Μάρτιο του 2021 επισημοποιήθηκε ο ορισμός από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) στελεχών του ΙΤΕ/Δικτύου ΠΡΑΞΗ ως Εθνικών Σημείων Επαφής (ΕΣΕ – NCP) για τον Ορίζοντα Ευρώπη σε δεκατρείς θεματικές περιοχές.

Υπηρεσίες

Ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τον Ορίζοντα Ευρώπη, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει υπηρεσίες πληροφόρησης, συμβουλευτικής υποστήριξης, εκπαίδευσης και διαμεσολάβησης σε ακαδημαϊκά ιδρύματα, ερευνητικά κέντρα, επιχειρήσεις, δημόσιους φορείς και άλλους οργανισμούς.

Ειδικότερα, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ:

  • Παρέχει γενικές πληροφορίες για το πρόγραμμα, τη δομή και τις ευκαιρίες χρηματοδότησης. Ενημερώνει αναλυτικά για τα τρέχοντα προγράμματα εργασίας και τις αντίστοιχες προκηρύξεις και ειδικά σχετικά με το περιεχόμενο, τις προθεσμίες υποβολής και τα ποσά χρηματοδότησης. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους κανόνες συμμετοχής, τα ποσοστά χρηματοδότησης, τη διαδικασία υποβολής και αξιολόγησης κ.ά.
  • Διοργανώνει ενημερωτικές εκδηλώσεις για το πρόγραμμα και τις αντίστοιχες θεματικές περιοχές. Διοργανώνει ενημερωτικά σεμινάρια για ειδικά θέματα και πραγματοποιεί εκπαιδευτικές δράσεις για την ακαδημαϊκή, ερευνητική και επιχειρηματική κοινότητα.
  • Προσφέρει υποστήριξη για την εξέλιξη και χρηματοδότηση μιας ιδέας. Μέσω εξατομικευμένης συμβουλευτικής υποστήριξης, κατευθύνει τον ενδιαφερόμενο στην επιλογή κατάλληλου χρηματοδοτικού εργαλείου, προκήρυξης και θέματος με βάση την εξειδίκευση και τους στόχους του.
  • Υποστηρίζει τους συμμετέχοντες κατά την προετοιμασία πρότασης. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη για την αποτελεσματικότερη διαμόρφωση της πρότασης και συγκεκριμένα για το περιεχόμενο, τη δομή, την κοινοπραξία, τον προϋπολογισμό κ.ά. Δίνει διευκρινίσεις σχετικά την περιγραφή του θέματος, καθώς και για τα αντίστοιχα οριζόντια θέματα. Συμβουλεύει σχετικά με την επιλογή κατάλληλων εταίρων και τον σχηματισμό της κοινοπραξίας.
  • Αξιοποιώντας τα δίκτυα συνεργατών του, υποστηρίζει τους ενδιαφερόμενους στην αναζήτηση κατάλληλων εταίρων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Συμμετέχοντας στα ευρωπαϊκά δίκτυα των ΕΣΕ και στο Enterprise Europe Network ενισχύει τη διασύνδεση των Ελλήνων συμμετεχόντων με δυνητικούς εταίρους στο εξωτερικό.
  • Συμβουλεύει για τα οικονομικά και νομικά θέματα του προγράμματος που σχετίζονται με την προετοιμασία της πρότασης και την υλοποίηση του έργου. Παρέχει πληροφορίες και διευκρινίσεις για τους οικονομικούς και νομικούς όρους του προγράμματος. Επεξηγεί τους τυπικούς όρους αποδοχής και επιλεξιμότητας, καθώς και τις ειδικές προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κάθε θέματος.
  • Παρέχει συμβουλές για τη διαχείριση διανοητικής ιδιοκτησίας τόσο κατά την προετοιμασία της πρότασης, όσο και κατά τη διάρκεια υλοποίησης του έργου. Παρέχει συμβουλευτική υποστήριξη σε θέματα διανοητικής ιδιοκτησίας, παραχώρησης άδειας εκμετάλλευσης, ίδρυσης εταιριών spin-off κ.ά.
  • Υποστηρίζει κατά την εμπορική αξιοποίηση των ερευνητικών αποτελεσμάτων προσφέροντας υπηρεσίες διαχείρισης καινοτομίας και μεταφοράς τεχνολογίας.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει στα ευρωπαϊκά δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής και στα αντίστοιχα έργα. Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται συνοπτικά οι θεματικές περιοχές του Ορίζοντα Ευρώπη και τα στελέχη που έχουν ορισθεί ως Εθνικά Σημεία Επαφής.

 

Θεματική περιοχή Εθνικά Σημεία Επαφής
Legal and Financial aspects Δρ Κώστας Βαβέκης (vavekis@praxinetwork.gr)
Βασιλική Καλοδήμου (vkalodimou@praxinetwork.gr)
European Research Council (ERC) Δρ Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα (dalampira@praxinetwork.gr)
Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη (dmskouloudi@praxinetwork.gr)
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA) Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη (dmskouloudi@praxinetwork.gr)
Research Infrastructures Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη (dmskouloudi@praxinetwork.gr)
Δρ Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα (dalampira@praxinetwork.gr)
Culture, Creativity and Inclusive Society Μαρία Μικρώνη (mikroni@praxinetwork.gr)
Γιάννης Μαρινάκης (marinakis@praxinetwork.gr)
Ανδρονίκη Παπατέρπου (papaterpou@praxinetwork.gr)
Civil Security for Society Δρ Αχιλλέας Μπάρλας (barlas@praxinetwork.gr)
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Digital, Industry and Space Space
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Δρ Γιάννης Κορτίδης (kortidis@praxinetwork.gr)
Climate, Energy and Mobility Βασιλική Καλοδήμου (kalodimou@praxinetwork.gr)
Μαρία Μικρώνη (mikroni@praxinetwork.gr)
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Food, Bioeconomy, Natural Resources, Agriculture and Environment Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη (dmskouloudi@praxinetwork.gr)
Δρ Ευρώπη-Σοφία Δαλαμπίρα (dalampira@praxinetwork.gr)
Αντώνης Σαπουντζής (sapountzis@praxinetwork.gr)
Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
The European Innovation Council (EIC) and European Innovation ecosystems Δρ Κώστας Βαβέκης (vavekis@praxinetwork.gr)
Δρ Γιάννης Κορτίδης (kortidis@praxinetwork.gr)
Δέσποινα Μαγκίρη-Σκουλούδη (dmskouloudi@praxinetwork.gr)
Widening Participation and ERA Βασιλική Καλοδήμου (kalodimou@praxinetwork.gr)
Μαρία Μικρώνη (mikroni@praxinetwork.gr)
Fission Αντώνης Σαπουντζής (sapountzis@praxinetwork.gr)
Δρ Δήμητρα Τσούτσου (tsoutsou@praxinetwork.gr)
Fusion Βασιλική Καλοδήμου (kalodimou@praxinetwork.gr)
European Institute of Innovation and Technology (EIT) Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Αντώνης Σαπουντζής (sapountzis@praxinetwork.gr)
Γιώργος Παναγόπουλος (panagopoulos@praxinetwork.gr)
EU Missions Βάγια Πιτέλη (piteli@praxinetwork.gr)
Βασιλική Καλοδήμου (kalodimou@praxinetwork.gr)

Δείτε αναλυτικά τα Εθνικά Σημεία Επαφής σε κάθε θεματική περιοχή του προγράμματος πλαίσιο «Ορίζοντας Ευρώπη» εδώ.

Ευρωπαϊκά Δίκτυα των Εθνικών Σημείων Επαφής

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ παρέχει στους ελληνικούς φορείς υπηρεσίες Εθνικού Σημείου Επαφής (ΕΣΕ) για τη συμμετοχή τους στα ευρωπαϊκά προγράμματα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία. Επιπλέον, το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συμμετέχει σε όλα τα ευρωπαϊκά δίκτυα Εθνικών Σημείων Επαφής για τις θεματικές που είναι ορισμένο ως ΕΣΕ, τα οποία χρηματοδοτεί η Ευρωπαϊκή Ένωση με στόχο την ενίσχυση της δικτύωσης των ΕΣΕ μεταξύ τους και τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών τους.