Δημοσιεύσεις / Μελέτες

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ συντάσσει εκθέσεις, παραδοτέα και αναλυτικά στατιστικά για τα προγράμματα τα οποία εκπροσωπεί.

Α) Στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020 για την χρονική περίοδο 2014-2019

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, Εθνικό Σημείο Επαφής για το πρόγραμμα «Ορίζοντας 2020» δημοσίευσε τα στατιστικά της ελληνικής συμμετοχής στο εν λόγω πρόγραμμα για τη χρονική περίοδο 2014-2019 στις ακόλουθες θεματικές:

Κοινωνική πρόκληση 2: «Επισιτιστική ασφάλεια, βιώσιμη γεωργία και δασοκομία, έρευνα στον τομέα της θάλασσας, της ναυτιλίας και των εσωτερικών υδάτων και βιο-οικονομία»
Δείτε το αρχείο online
 

Κοινωνική πρόκληση 4: «Έξυπνες, Πράσινες και Ολοκληρωμένες Μεταφορές»
Δείτε το αρχείο online

 

Κοινωνική πρόκληση 5: «Δράση για το κλίμα, περιβάλλον, αποδοτικότητα πόρων και πρώτες ύλες»
Δείτε το αρχείο online
Κοινωνική Πρόκληση 7: «Ασφαλείς κοινωνίες – Προστασία της ελευθερίας και της ασφάλειας της Ευρώπης και των πολιτών της»
Δείτε το αρχείο online
Θεματική περιοχή «Διάστημα»
Δείτε το αρχείο online
Θεματική περιοχή «Νανοτεχνολογίες, Προηγμένα Υλικά, Προηγμένη Παραγωγή και Επεξεργασία και Βιοτεχνολογία»
Δείτε το αρχείο online

 

Β) Horizon Europe e-leaflet: όλες οι χρήσιμες πληροφορίες για τον Ορίζοντα Ευρώπη (2021 – 2027)

Το νέο πρόγραμμα πλαίσιο για την έρευνα και την καινοτομία Ορίζοντας Ευρώπη με προτεινόμενο προϋπολογισμό 95,5 δισ. ευρώ, αποτελεί ένα από τα πιο φιλόδοξα προγράμματα της ΕΕ με στόχο την αναμόρφωση του ευρωπαϊκού συστήματος καινοτομίας.

Το Δίκτυο ΠΡΑΞΗ, στο πλαίσιο του ρόλου του ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα προγράμματα πλαίσιο, έχει συντάξει ένα e-leaflet που περιέχει όλες τις χρήσιμες πληροφορίες σχετικά με το τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη με διάρκεια από το 2021 έως το 2027.

Δείτε το αρχείο online

 

Γ) Widening Participation & Spreading Excellence

Το «Widening Participation & Spreading Excellence » αποτελεί οριζόντια δέσμη μέτρων μαζί με το κομμάτι «Strengthening of the European Research Area» με στόχο τη μακρόπνοη σύνδεση ιδρυμάτων από χώρες με χαμηλή επίδοση στην έρευνα και την καινοτομία με άριστα ιδρύματα διεθνούς φήμης, καθώς και την αναμόρφωση του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας για την ελεύθερη κυκλοφορία ιδεών, ταλέντων, αποτελεσμάτων και ανάπτυξη καινοτομιών.

Η Ελλάδα αλλάζει «status» και συγκαταλέγεται στις χώρες «widening» στο τρέχον πρόγραμμα πλαίσιο Ορίζοντας Ευρώπη (2021-2027).

Δείτε το αρχείο online